Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 305-309
PL W pracy zajęto się badaniem niezgodności występujących w procesie ciągnienia rur. Wskazano na konieczność zastosowania prostych technik doskonalenia jakości. W celu usunięcia niezgodności powodujących obniżenie jakości wyrobu gotowego, dokonano ich analizy za pomocą diagramu Ishikawy i Pareto-Lorenz[...]
EN In work it was occupied with investigation of disagreements steeping out in process of floating-plug drawing. It was pointed on necessity of using simple techniques of quality improvement. In aim to removal of disagreements causing lowering quality of ready article it was executed their analysis b[...]
2
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Obszerne badania laboratoryjne rur bez szwu wyprodukowanych przez Hutę Buczek ze stali ferrytyczno- -austenitycznych o wysokiej zawartości azotu wykazały, że rury te o średnicach od 38 do 19 mm i grubościach ścianek od 2,6 do 1,65 mm w pełni odpowiadają wymaganiom odnośnych norm światowych. Również[...]
EN Comprehensive laboratory tests of high-nitrogen duplex stainless stell seamless tubes manufactured by Huta Buczek in diameters of 19-38mm and wall thickness 1.65-2.6 mm have shown that the products meet all requirements of world standard specifications. Industrial scale tests have shown that quality[...]
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podano przykłady strat ciepła rur preizolowanych zagłębionych w gruncie.
4
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono własności i strukturę rur ze stali mikrostopowej 10G2VNb do zastosowań w podwyższonych temperaturach. Stwierdzono, że w wyniku wyżarzania rur przy temperaturze 680 stopni C, następuje wydzielanie się z roztworu stałego osnowy, dyspersyjnych wydzieleń typu V(C,N), co powoduje wzrost gra[...]
EN Structure and properties of microalloy 10G2VNb steel pipes for elevated temperature applications are discussed. Annealing of such pipes at 680 C degree causes precipitation of fine V(C,N) type particles which increase the yield strength. High mechanical properties ate retained up to 450 C degree. Co[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
1999 z. 41 29-38
PL Zaproponowano sposób oceny tłumienia pulsacji przez osiowo-symetryczny opór miejscowy w rurze. Polega on na wyznaczaniu przebiegów czasowych strumienia objętości przepływu pulsującego przed i za oporem. Oba przebiegi strumienia objętości uzyskiwane są poprzez graficzną analizę kolejnych kadrów filmu[...]
EN In this paper the evaluation method of pulsation damping by axially symmetrical local resistance element in a pipe was suggested. It consists in determining time characteristics of a flux for a pulsating flow upstream and downstream of the resistane element. Both the flux characteristics are obtaine[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
1999 z. 41 19-27
PL Przedstawiono wyniki badań kontrakcji strugi ograniczonej przepływającej przez kryzę umieszczoną w rurze. Wyznaczono współczynniki kontrakcji dla kryz o przewężeniach od 0,35 do 0,75 w zakresie liczb Reynoldsa od 1000 do 6000.
EN The paper presents results of studies on the contraction of a restricted stream flowing through the orifuce installed in a pipe. Contraction coefficients were calculated for orifices with constrictions ranging from 0.35 to 0.75 for Reynolds numbers from 1000 to 6000.
7
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule wprowadzono i zdefi- niowano nową wielkość nazwaną wskaźnikiem plastyczności. Przy jej pomocy można porównywać plas- tyczność różnych stali w procesie ciągnienia rur na krótkim trzpieniu, uwzględniając wpływ stanu naprężenia na plastyczność. Może to umożliwić zmiany własności stali przed[...]
EN A new parameter the so-called plasticity indicator has been proposed and defined. This indicator can be used for comparison of fixed plug drawabilities of various tube steels with consideration of the effects of the state of stress on plasticity. Estimation of such indicator can provide the basis fo[...]
8
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 6 20--21
PL Żeliwo sferoidalne posiada wszystkie cechy klasycznych materiałów konstrukcyjnych. W pewnych zakresach obciążeń jest sztywne i sprężyste, a po przekroczeniu granicy plastyczności staje się elastyczne. Elastyczność żeliwa sferoidalnego oraz dobrze zaprojektowane połączenia uniemożliwiają rozszczelnie[...]
9
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 5 26--32
PL Studzienki kanalizacyjne to newralgiczny element sieci kanalizacyjnej. Z jednej strony łączą się z poziomą konstrukcją, jaką jest system rur kanalizacyjnych. Z drugiej zaś ich zwieńczenie powinno być zrównane z nawierzchnią, np. drogową. Tak jak od wszystkich elementów systemu kanalizacyjnego, ró[...]
10
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 52-54
11
70%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 12 32-37
EN Definition of circumferential rigidity. Pipes" performance in the aspect of rigidity. General dependency of development of pipes" deflection change in the function of time. Circumferential rigidity of a cubage object. Characteristic deformations occurring during settlement and joint activity. Sugges[...]
12
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
1999 z. 41 7-17
PL Przedstawiono wyniki badań wizualizacyjnych przeprowadzonych dla kryz o przewężeniach od 0,35 do 0,75 w warunkach ustalonego i nieustalonego przepływu, wywołanego przez nałożenie na przepływ główny sinusoidalnych pulsacji (liczba Reynoldsa od 1000 do 6000, liczba Strouhala od 0,91 do 10,9).
EN The paper presents results of visualization studies carried out for orifices with constrictions ranging from 0.35 to 0.75 for steady and unsteadt flows; unsteadt flow was induced by superimposing sinusoidal pulsations on the main flow (Reynolds number ranging from 1000 to 6000, Strouhal number rangi[...]
13
70%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 4 10-13
PL Wywiad z Andrzejem Pielaszkiewiczem, prezesem zarządu Amitech Poland Sp.z o.o.
14
70%
Przegląd Spawalnictwa
15
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2009 z. 62 31-32
EN The article presents concepts of optimizing interpolating algorithm of pulverized coal boiler pipes' thickness in polish professional power plants. Possibility of using graphics processors was mentioned. Direction of future research was described.
16
61%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Podczas wykonywania instalacji energetycznych lub ich remontów może zajść potrzeba łączenia stali żarowytrzymałych różnych gatunków. Stwarza to szereg problemów, jak dobór właściwego spoiwa, określenie optymalnej temperatury obróbki cieplnej oraz występowanie reaktywnej dyfuzji węgla. W ostatnich la[...]
EN During the erection of new power industry installations or their refurbishing, it may be necessary to weld dissimilar joints in steel of different grades. It is connected with various problems, such as the selection of the proper filler metal, the determination of the optimal PWHT temperature and th[...]
17
61%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 9 805-809
PL Celem artykułu jest ocena aktualnego i potencjalnego zastosowania rur kompozytowych w rurociągach naftowych i gazociągach. Kompozyty na bazie włókien szklanych do przesyłania gazu są stosowane za granicą już od wielu lat, jednak dotąd nie były one wykorzystywane na znaczącą skalę do przesyłania duży[...]
EN The objective of this paper is to evaluate current and potential use of composite pipes for gas and petroleum pipeline applications. Fiberglas composites have been used abroad for gas transportation for a long time. However, they have not been used in high volume high pressure natural gas transmissi[...]
18
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 2 28-32
EN Concepts for validation of composite constructions" elements at the risk of long-term load and environmental influences and their use for non-standard evaluation - example of centrifugally cast pipes. General classification of applied research in engineering science of composite materials. Experimen[...]
19
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 10 514-520
PL Zaprezentowano dwa przykłady korozyjnych awarii rur z kwasoodpornej, austenitycznej stali gatunku 1H18N10T, pracujących w wodzie. Zidentyfikowano przyczyny lokalnej korozji. Związano je ze składem chemicznym materiału rury i wody oraz stanem powierzchni.
EN Two examples of corrosion failure in water of the 18-10 stainless steel tubes are presented. The local corrosion causes were identified as connected with chemical composition of the steel, the property of the tube surface and electrochemical characteristic of the water.
20
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 4 39-43
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last