Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 3/29 47-56
PL W pracy opisano metody laboratoryjnych badań właściwości ogumienia, istotnych w krzywoliniowym ruchu samochodu. Przedstawiono rezultaty badań opon rozmiaru 145/70R13. Wskazano na istotny wpływ konstrukcji ogumienia na jego zachowanie w ruchu krzywoliniowym i przydatność opracowanej metody postępowan[...]
EN Influence of changes in 145/70R13 tires construction on their interaction with road surface in case of curvilinear motion. Investigation methods of tire properties, important in case of curvilinear car motion are described. 145/70R13 tires investigations results are presented. Influence of tire cons[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
1998 z. 38 5-22
PL W artykule przedstawiono uogólniony model rozłożenia ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym, którego odwzorowaniem struktury jest graf. Zaproponowany uogólniony model rozłożenia (rozkładania) ruchu w systemie transportowym pozwala na ocenę stopnia dostosowania charakterystyk element6w korytar[...]
EN The article presents an approach to modelling the distribution of traffic flow in a multimodal transport corridor, the structure of which is illustrated by a graph. A generalization of the modal distribution of traffic flow in the transport corridor which permits an evaluation of the degree of adjus[...]
3
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 4/39 39-54
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące wpływu asymetrycznej struktury wózka wagonu towarowego na prędkość krytyczną. Zbadano liniowy model pojedynczego wózka oraz model wagonu. Celem analiz było ustalenie zakresu parametrów konstrukcyjnych, decydujących o wysokiej prędkości modeli [...]
EN This paper present some results from the investigation aimed at assesing the influance of bogie asymmetry on running stability of a freight wagon. A linear model of a single bogie and wagon have been investigated. The objective of the analysis has been to determine design parameters of the unsymmetr[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2000 z. 44 29-56
PL W artykule przedstawiono aspekty modelowe teorii systemów transportowych. Zaprezentowano szerokie spektrum problemów teorii systemów transportowych. Szczegółowo omówiono modele rozłożenia potoku ruchu. Wyróżnikiem prezentowanego podejścia do modelowania rozłożenia potoku ruchu jest całkowicie algebr[...]
EN The article presents aspects of modelling of the theory of transport systems. A wide range of problems of the theory of transport systems is presenting in this paper. A strong emphasis is given to the advantages of modelling as a means of effectively resolving transpostation problems. Models of tra[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2000 z. 44 57-75
PL Ocena dostosowania elementów infrastruktury multimodalnych korytarzy transportowych do realizowanych zadań transportowych jest wieloaspektowym problemem decyzyjnym. Przy wyborze optymalnych decyzji decydent posługuje się na ogół nie jednym, lecz wieloma kryteriami jednoczesnie. Niezbędne jest zatem [...]
EN The modernisation and improvement of the multimodal transport corridor infrastructure that conforms to the growing requirements of clients concerning the quality of transport services, is a strategic decision process. It is also a multiaspect, i.e. a multicriteria, process. It is a difficult task to[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z.181 61-68
PL W pracy przedstawiono badania ewolucji predkości unoszenia kulistych ziaren węgla w modelowym pionowym strumieniu drobnoziarnistego materiału inertnego. Poddano weryfikacji wyniki tych badań z wynikami obliczonymi z rozwiązania równania równowagi sił działających na ziarno grube umieszczone w takim [...]
EN The experimental results of determination of the terminal velocity of the big particles of coal in circulating fluidization have been presented and analised in the article below. These results were verified with results obteined as solution of the equiliration equation of forces affecting this parti[...]
7
70%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedmiotem pracy jest implementacja metody brzegowych równań całkowych (elementów brzegowych) do rozwiązywania zagadnień ruchu cieczy lepkiej. Przedstawiono algorytm wyznaczania laminarnych przepływów cieczy lepkiej (przepływów Stokesa) przy użyciu metody brzegowych równań całkowych polegający na [...]
EN Object of presented work is implementation of method of boundary integral equations to solving of viscous liquid flow problems. The computing algorithm for laminar flows of viscous liquid flows (Stokes flows) at use of method of the boundary integral equations consisting in to application of co[...]
8
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Ruch układów ziaren w przestrzeniach technologicznych maszyn rolniczych opisuje się układami równań różniczkowych zwyczajnych, najczęściej nieliniowych. Takie układy wykazują cechy chaosu deterministycznego. Potwierdzono to na wybranych przykładach. W związku z tym badanie ruchu takich układów może [...]
EN The grain motion in the technological spaces of agricultural machinery one describes with the system of ordinary non-linear differential equations. Such systems has the features of the deterministic chaos, as it was proved on the base of the selected examples. As follows, all investigations of such[...]
9
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2013 Vol. 15, nr 2 113--118
EN With respect to cyclic movements such as human gait, running or hopping, leg stiffness is a little variable parameter. The aim of this study was to investigate changes in leg stiffness during the phase of countermovement and take-off when performing a single maximum counter-movement jump. Kistler fo[...]
10
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to investigate the influence of sport, age and different orthopeadical diseases on the variability of gait. 45 healthy, young subjects, 11 professional hand ball players, 24 patients after medial meniscectomy, 20 elderly, healthy subjects, and 20 patients with hip osteo[...]
11
61%
Drogownictwo
2009 nr 1 14-21
PL Szczególne rozwiązania i środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być tam stosowane, gdzie użytkownicy ignorują środki konwencjonalne. Do szczególnych środków należą m. in.: oznakowanie poziome obszarów na skrzyżowaniach, gdzie pojazdy nie mogą się zatrzymywać (orange box), zmiana barwy[...]
EN Special measures of road safety improvement should be used where road users ignore conventional measures. Special measures include, among others, orange box marking on cross section areas where vehicles cannot stop, lighting on cross sections and pedestrian crossings, emergency escape ramps, and cat[...]
12
61%
Drogownictwo
2008 nr 11 395-396
PL Aktywna organizacja ruchu na autostradach polega na tym, że w godzinach szczytu lub sytuacjach wyjątkowych pas awaryjny staje się pasem ruchu. Zwiększa to istotnie przepustowość autostrady, ale utrudnia dojazd służbom ratowniczym. Pilotażowy projekt aktywnej organizacji ruchu wprowadzono na odcinku [...]
EN Active traffic management on motorways is applied in the way that emergency lane becomes traffic lane during rush hours or during special situations. The management significantly increase capacity, but it impeding access of emergency service. Pilot project of active traffic management was introduced[...]
13
61%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 7-8 33-36
PL W pracy przedstawiono prototyp wirtualny manipulatora równoległego zbudowany w programie SolidWorks. Przy modelowaniu założono, że jego struktura ma zawierać trzy łańcuchy kinematyczne szeregowe o zmiennej długości, łączące platformę roboczą z podstawą. Symulacji ruchu manipulatora dokonano w progra[...]
EN The aim of the above work was to present 3D simulating model of motion of parallel ma-nipulator. This model has been created in SolidWorks system where its kinematic structure has been presented. Moreover these studies showed other possibilities of SolidWorks system, for example detection of collisi[...]
14
61%
Drogownictwo
2007 nr 3 86-90
PL Urządzenie do dynamicznego pomiaru ruchu pojazdu "Atrack" skonstruowane przez autorów artykułu, z użyciem przetworników przyspieszeń i żyroskopu umożliwia dokładny pomiar parametrów ruchu pojazdu testowego i może być wykorzystany do inwentaryzacji geometrii drogi. Autorzy kontynuują prace nad ulepsz[...]
EN Device for dynamic measurement of vehicle movement 'Atrack', constructed by the paper authors, with the use of processors and gyroscopes makes possible precise measurement of test vehicle movement parameters and it may be used for inventory of road alignment. The authors are continuing works on devi[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 337-344
PL Ciągłe pomiary natężenia ruchu umożliwiają uzyskanie wykresów sezonowych, tygodniowych i dobowych wahań ruchu. Ponadto służą do: -obliczenia faktycznej wartości Średniodobowego Natężenia Ruchu (SDR), -uzyskania miarodajnego natężenia godzinowego ( w 30, 50 lub 100 godzinie największego natężenia ru[...]
EN The article presents the fluctuations in traffic volumes in Kopcińskiego Street in Łódź based on 24 hours traffic survey. The seasonal fluctuation in traffic volumes has been compared against seasonal traffic fluctuation on a rural road. The traffic flow has been the basis of and then compared to Av[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 13-20
PL W artykule rozważa się wyizolowane dwufazowe skrzyżowania ulic wyposażone w sygnalizację świetlną. Wyizolowanie implikuje, iż będzie opracowane sterowanie sygnałami na skrzyżowaniu bez uwzględniania sąsiadujących skrzyżowań. Zbudowano model, który opisuje zmianę długości kolejki na każdym pasie jako[...]
EN In this paper we consider an isolated two-phase intersection streets with controllable trafic lights on each corner. Isolated implies taht we will develop signal control at the intersection without considering adjacent intersection. We construct a model taht describes the evolution of the queue leng[...]
17
61%
Drogownictwo
2010 nr 11 400-408
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów nacisków osi i mas pojazdów ciężarowych zebrane w trakcie pomiarów prowadzonych przy pomocy systemów WIM. Dla rozpoznanych i sklasyfikowanych sylwetek pojazdów, zidentyfikowano występujące naciski osi, które w typowych i najbardziej reprezentatywnych sylwetk[...]
EN The paper presents the results of measurements of axle loads and masses of vehicles gathered in the course of measurements carried out using WIM systems. Identified and classified for the silhouettes of vehicles identified axle loads occur, which in the most typical and representative silhouettes of[...]
18
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Systolic anterior motion of the mitral valve is an uncommon complication of mitral valve repair, which requires immediate supplementary surgical action. Edge-to-edge suture is considered as an effective technique to treat post-mitral valve repair systolic anterior motion by clinical researches. Howe[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 323-330
PL Praca przedstawia sformułowanie i zastosowanie trójwymiarowego modelu ruchu z nieliniowymi więzami do symulacji ześlizgu człowieka w basenowej zjeżdżalni wodnej o przekroju kołowym. Otrzymane równania są całkowane numerycznie. Zagadnienie zilustrowano przykładem.
EN The paper presents formulation and application of a three-parametric model of motion with unilateral constrains for simulation of motion of the human body inside water slides. Developed equations are integrated numerically and illustrated with an example.
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 1501--1506, CD2
PL W artykule zaprezentowano metodę wideo-rejestracji strumieni ruchu na potrzeby badań dróg krajowych i wojewódzkich. Metodę ta odniesiono do konkurencyjnej metody pomiarów ręcznych wspartych aplikacjami mobilnymi.
EN This paper presents a video-recording method for traffic volume in research of national and provincial roads. The method was referred to the competitive method of manual measurements supported by mobile applications. The advantages and disadvantages of both methods were presented.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last