Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch uliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 4 45-45
PL Systemy transportowe w miastach muszą odpowiadać dwóm podstawowym zasadom: ochrony środowiska naturalnego oraz ekonomice. W artykule omówiono czynniki wpływające na zmiany tych zasad oraz metody rozwiązania modeli matematycznych opisujących ruch uliczny.
2
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 51-52
EN This paper presents a brief description of the survey of road traffic intensity in Opole and a sample result of this survey.
3
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 30-33
PL Ruch uliczny staje się coraz bardziej uciążliwy, trzeba więc szukać sposobów na poprawę sytuacji mieszkańców miast.
4
61%
Logistyka
PL W serii artykułów [1, 2, 3] wprowadzono i rozwinięto koncepcję systemu służącego do lokalizacji określonych samochodów. Celem ogólnym jest przechwycenie poszukiwanych pojazdów, w tym względzie istotnym punktem jest trafna prognoza ich dalszych tras. W odróżnieniu od innych aplikacji - jak np. przy b[...]
EN In a series of recent papers [1, 2, 3] the concept of tracing stolen cars was introduced and developed. Generally, the aim is to intercept wanted cars, hence course prediction is a crucial issue. Unlike e.g. ballistic missiles, the route of a road vehicle is controlled continuously by decisions of i[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 179-184
EN Total or partial failure to see should not eliminate men's ability to move. One of the most important difficulties for the blind people is to pass or avoid various barriers while moving in the streets. In majority they use walking-sticks, which are limited to detect barriers laying on the ground. Ot[...]
6
61%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 7-8 35-37
PL Analiza podejścia do numerowania sygnalizatorów świetlnych według starych i nowych przepisów. Na tym tle zarysowana jest własna propozycja Autorów wraz z jej licznymi zaletami. Rozważania ilustrowane są przykładami rozwiązań we Wrocławiu.
EN A new approach for traffic lights numbering according to previous and new regulations have been presented in the paper. At such a background a new proposal by authors including its numerous advantages has been outlined. The considerations have been illustrated by examples of solutions in Wrocław.
7
61%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2001 Nr 1 33-38
PL Systemy transportowe w miastach muszą odpowiadać dwom podstawowym zasadom: ochrony środowiska naturalnego oraz ekonomice. W artykule omówiono czynniki wpływające na zmiany tych zasad oraz metody rozwiązywania modeli matematycznych opisujących ruch uliczny.
EN Traffic flows have been augmenting due to permanently increasing number of the vehicles in the cities. The transport system itself reguires reorganisation considering of two related principles - environment protection and efficiency of transport system. It is important to predict the transport conge[...]
8
61%
Logistyka
2014 nr 4 4934--4941, CD6
PL Badania i analizy ruchu są jednym z podstawowych działów inżynierii ruchu. Opracowane na ich podstawie charakterystyki ruchu stanowią podstawę do prognozowania, sterowania ruchem, planowania, a także projektowania elementów sieci drogowych. Tak jak natężenie, gęstość i prędkość, rozkład ruchu na pas[...]
EN Traffic research and analyses are important issue in traffic engineering. Vehicular traffic basic parameters are the intensity, density and the velocity of cars. Mentioned values are essential to determine forecasting, traffic control, as well as the planning and road network elements characteristic[...]
9
61%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 4 216--225
EN The computational capabilities of computers enable a human being to control the vehicles and their traffic. Automatic traffic control system not only reduces the effort of human but also provides secure and accurate results. Here, the architecture of Agent-Based Autonomous Controller (ABAC) that man[...]
10
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamiczną analizę numeryczną budynku o konstrukcji murowanej. Stosuje się ją in-situ dla zmierzenia drgań kinetycznych budynku o konstrukcji murowanej, obok którego przejeżdżają ciężkie pojazdy. Dynamiczna reakcja budynku jest uzależniona od jego struktury. Analizę przeprow[...]
EN The article presents a dynamic numerical analysis of a concrete reinforced building. There is used a kinematic excitation measured at the building in-situ, during heavy vehicles passes. The building consists of concrete columns and slabs. Dynamic response of the building was determined in dependence[...]
11
51%
Polish Geological Institute Special Papers
2008 Vol. 24 111-116
PL Rozkład całkowitej zawartości metali nieżelaznych Cu, Zn, Pb, Sn, Ag i metali żelaznych Cr, Mo, Ni, Co, V w trzech warstwach na głębokości 0–5 cm (A), 5–10 cm (B) i 10–25 cm (C) w bliskiej (odległość 20 m) i dalszej (odległość 70 m) strefie obszaru przetwórstwa metali (M) i rejonie transportu (T) po[...]
EN The distribution of total contents of non-ferrous metals Cu, Zn, Pb, Sn, Ag and ferrous metals Cr, Mo, Ni, Co, V in 3 depth layers 0–5 cm (A), 5–10 cm (B) and 10–25 cm (C) of the nearer (at 20 m distance) and further (at 70 m distance) zones of metal processing area (M) and transport area (T) reveal[...]
12
51%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 140--144
EN The article concerns the assessment of emmision of selected two-lane roundabout functioning in the city of Rzeszow and its alternate turbo version. In the work was considered four scenarios that represent two different in terms of traffic congestion time of day. The results of the emission of select[...]
13
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Modele matematyczne, będące uproszczoną reprezentacją zachodzących zjawisk, pozwalają na prognozowanie przyszłych stanów. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do problemu przeciążonej infrastruktury drogowej w obszarach miejskich oraz możliwości poprawy tej sytuacji przez zastosowanie inteligen[...]
EN Mathematical models, which are a simplified representation of the phenomena, allow to predict future states. This is particularly important with regard to the problem of congested road infrastructure in urban areas and the possibility of improving this situation through the use of intelligent contro[...]
14
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Co to jest tramwaj? Pytanie jest na pozór banalne. Czy można nazwać tramwajem kolej miejską, która - jak metro - ma całkowicie bezkolizyjne torowisko ? Na przestrzeni ostatnich 20 lat powstało kilka takich systemów. Często występują one w literaturze jako "tramwaj szybki" - Light Rail (LR albo LRT),[...]
15
51%
LogForum
PL Wstęp: Kongestia to obecnie poważny i często występujący problem w wielu krajach. Zagadnienie poddane analizie w prezentowanej pracy dotyczy zarządzanie ruchem ulicznym połączenia komunikacyjnego dwóch dużych miast w Chile. Miasta te są z sobą połączone nadbrzeżną drogą, gdzie często obserwuje się z[...]
EN Background: The congestion is a serious and often occurring problem in many countries. In present paper the management of a high circulation road connecting two mainstream cities in Chile is tackled. The cities are connected through a coastal road and is permanently under congestion effects. This si[...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 776--779
PL Opierając się o model infrastruktury drogowej rozwiniętej w publikacjach [3, 5, 11], dysponując danymi uzyskanymi ze źródeł – punktów obserwacyjnych - zestawionych w [2, 6], a przekazanych dzięki technikom telekomunikacyjnym analizowanym w [4], możliwe było odzwierciedlenie komponentów ruchu drogowe[...]
EN Based on the road infrastructure model developed in the publication [4], having data obtained from sources - observation points - in [6], and transferred thanks to telecommunications techniques analyzed in [8], it was possible to reflect traffic components and its monitoring on the examined virtual [...]
17
51%
Advances in Science and Technology Research Journal
2019 Vol. 13, no 2 176--185
EN The implementation of wireless data transmission technology and, in turn, increasing the efficiency of the functioning of the automatic control systems of the aviation gas turbine engines by determining their self-similarity of operating modes will ensure the mobility of control and diagnostics by t[...]
18
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 848--851, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane analizy dotyczące zastosowania szybkiej kolei miejskiej jako alternatywy dla rozbudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Autorzy dokonali oceny efektywności układu drogowego dla zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej oraz przedstawili podstawowe założenia dla utworzen[...]
EN The article presents selected analyzes regarding to the use of S-train as an alternative to the extension of Cieszyńska Street in Bielsko-Biała. The authors assessed the efficiency of the road system for the modernized Cieszyńska Street and presented the basic assumptions for the creation of S-train[...]
19
41%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono trzy systemy elektroniczne do automatycznego usprawniania i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwszy system wspomaga kierowców w ruszaniu pojazdami sprzed sygnalizacji świetlnej po zmianie świateł z czerwonego na zielone bez niepotrzebnych przestojów. Drugi system wy[...]
EN In this paper three electronic systems for automatic improvement of traffic efficiency and safety are presented. The first one helps the drivers to start movement of cars after the traffic light change from red to green without unnecessary delay. The second system is helpful in situations when two l[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last