Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch statku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Liquid cargo moving in holds (sloshing) of a ship sailing in waves affects ship motion. Sloshing forces are taken into account in the equations of ship motion. The motion of liquid cargo in ship holds is described by boundary value problems in which the essential element is the moving free surface o[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 649--656
PL Jedną z funkcji systemów nawigacyjnych na statku morskim jest predykcja sytuacji nawigacyjnej. W artykule zaproponowano algorytm predykcji trajektorii ruchu statku własnego opracowany w oparciu o regulator LQR. Algorytm został zaimplementowany w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji NAVDEC i zwe[...]
EN The situation prediction is one of the functions of the navigation systems. This article presents an algorithm for own ship trajectory prediction, which is based on LQR controller. The algorithm has been implemented in the navigation decision support system NAVDEC and verified in laboratory conditio[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 655-663
PL Transport morski odgrywa niezmiernie istotną rolę i jest podstawą handlu międzynarodowego. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu morskiego zwiększa się potrzeba dalszego podniesienia bezpieczeństwa na morzu. W artykule przedstawiono model opisujący ruch statków skrzyżowania dróg morskich pod kątem niezaw[...]
EN Maritime transport is of great importance as it is the basis of international trade. Together with the growth of maritime traffic intensity the need of further safety development at sea is increasing. In the paper the model describing ships' motion at routes crossing in terms of operational reliabil[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule został podjęty problem oddziaływania wiatru na statek podczas manewru obracania i wpływ na ten manewr. Zwrócono uwagę na konieczność przywiązywania większegoznaczenia na oddziaływanie wiatru podczas manewru obracania. Przeprowadzono analizę wpływu wiatru na ten manewr.
EN The paper presents the problem of the wind influence on a ship during the turning manoeuvre and the influence on this manoeuvre. Attention has been paid to the necessity of attaching larger attention to the influence of the wind during the turning manoeuvre. The analysis of the wind influence on thi[...]
5
84%
Annual of Navigation
2001 No. 3 31-40
EN In the article a fuzzy-logic based algorithm for ship motion control is presented. The system operates in an open-closed loop control system with set-point changes and wind action being compensated. a detailed description of the feedback loop controller is given. The controller has a hierarchical st[...]
6
84%
Annual of Navigation
2001 No. 3 41-74
EN In this paper there is undertaken an attempt to present the formal description of the ship’s navigation process. This formal description takes into account not only all the most important ship’s characteristics that influence the ship’s motion but also all the most important environmental characteri[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
1998 nr 55 27-37
PL Przedstawiono problemy planowania eksperymentu w badaniach inżynierii ruchu morskiego, a w szczególności określenie minimalnej, koniecznej liczebności manewrów symulacyjnych w danej serii. Użycie zbyt małej liczby prób może dyskredytować dokonywany szacunek estymowanych parametrów, a zbyt dużej podr[...]
EN The paper presents problems of simulation experiment design in sea traffic engineery. It particulary determines necessary number of simulation trials which should be executed in researches. Too few trials can lead to discreditation of confidence to estimated parameters, too many trials increases cos[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 438--441, CD
PL W artykule przedstawiono badania wektora ruchu prowadzone w laboratorium radarowym Akademii Morskiej w Gdyni, oraz podczas rejsów na statkach. Badano dokładność wyznaczenia położenia statku, kursu, prędkości i odległości najmniejszego zbliżenia wykorzystując radary statkowe oraz dane z Systemu Autom[...]
EN This article presents the movement vector research conducted in the radar laboratory of Gdynia Maritime University and during vessel cruises. The precision of designating the vessels' location, course, speed and CPA were researched using on-baord radars and AIS data. It is concluded that the precisi[...]
9
84%
Archives of Transport
EN Evasive action in ship-ship encounter has to be carried out on time and in line with the international convention on collision regulation – COLREG. The convention not only includes a set of rules defining types of relations between encountering ships but also indicates appropriate action to be taken[...]
10
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
1998 nr 55 5-16
PL Podjęto próbę systematycznego przedstawienia problematyki pełnych równań ruchu statku (6 stopni swobody) w aspekcie sposobu ich rozwiązania. Główny nacisk położono na stronę praktyczną zagadnienia, na możliwości bezpośredniego wykorzystania w symulacji komputerowej. Autor wykazał istotne z punktu wi[...]
EN This paper deals with six degrees of freedom motion equation from a practical point view. Aspects of their feasibility in today's computer simulation are considered. Also, some remarks with respect to the accuracy of the ship's motion mathematical modelling are raised.
11
59%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 65 21-32
PL W artykule nakreślono stan badań w zakresie oddziaływania wiatru w modelach matematycznych manewrowania statkiem. Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na oddziaływanie fal, zwykle silniejsze i towarzyszące wiatrowi. Podniesiono problem korekcji morskich prób manewrowych do warunków zerowych wiatr[...]
EN The state of the art in wind effect investigations during ship manoeuvring is outlined. Besides, issues for future research are raised, especially as regards the accompanying wave forces. The problems of full-scale trials correction to calm weather conditions are considered, an important point in a [...]
12
59%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
1998 nr 55 105-124
PL Przedstawiono metodę budowy bazy wiedzy na użytek systemu VTS, jako elementu doradczego systemu ekspertowego wspomagającego pracę kapitanatu portu. Zawarto konkretne rozwiązania uzyskane na podstawie programu Nexpert Object. Podane informacje mogą być przydatne przy podjęciu problematyki wspomagania[...]
EN A method of building up a base of knowledge for the use of the VTS has been presented, as an advisory expert system supporting the work of the Port Authority. Practical solutions have been included, obtained on the basis of the Nexpert Object program. The information presented can be useful for supp[...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został ruch ładunku płynnego w zbiorniku podczas obrotu. Przeprowadzono analizę teoretyczną wg teorii liniowej i nieliniowej. Wyznaczono potencjał prędkości cieczy i na tej podstawie funkcję ciśnienia w dowolnym punkcie objętości cieczy w zbiorniku. Podano wykresy obciążeń ściane[...]
EN The article discussed a motion of liquid cargo in tank during rotation. The conducted are of theoretical analysis according linear and non-linear theory. Was designated the potential of velocity of the liquid and on the basis of pressure function at any point liquid of volume in tank. Are given of l[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last