Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono różne metody rozwiązywania równań różniczkowych ruchu dla układów wieloczłonowych, na przykładzie trzech modeli pojazdów, o różnym stopniu złożoności. Analizie poddano dwa przypadki ruchu pojazdu, i porównano efektywność obliczeniową rozważanych metod numerycznych. Sformułowano[...]
EN In the paper different methods for solving ordinary differentia equations describing the vehicle motion are compared. Three models of a vehicle with different level of complexity are presented. The constant step size, as well as adaptive and stiff methods are applied in computer simulations. The cal[...]
2
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono model pojazdu stosowany w optymalizacji, celem której jest dobór momentów napędowych w układzie niezależnym napędzającym tylne koło. Przedstawiono dwa przykładowe zadania, dla których wyznaczono przebiegi funkcji napędowych realizujących ruch zgodnie z założonym torem bez u[...]
EN The paper presents the results of optimization carried out In order to obtain courses of driving torques of a car with independently driven wheels. Two examples of numerical experiments are presented: when the vehicle is passing over an obstacle by one side wheels, and when it is running over an are[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 3 3363--3369
PL Czujniki WIM (ang. Weigh-in-Motion) pozwalają na pomiary wielu parametrów pojazdów poprzez pomiar nacisku osi. Podstawowym zastosowaniami są pomiar obecności pojazdu, pomiar prędkości, pomiar rozstawu kół na osi oraz pomiar ciężaru pojazdu. Większość czujników WIM bazuje na czujnikach światłowodowyc[...]
EN WIM sensors (Weigh-in-Motion) supports measurements of numerous vehicle parameters by the measurements of vehicle axes pressure. Main applications are vehicle detection, vehicle velocity measurement, wheels distance on axis and weigh of vehicle. Most WIM sensors are based on optical sensors. The opt[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 3 2035--2042
PL Artykuł zawiera umówienie wykonanej przy użyciu programu symulacji zdarzeń drogowych V-sim 3.0.26 rekonstrukcji konkretnego wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego. Złożony charakter wypadku wynikający z udziału w zdarzeniu wielu uczestników (dwóch pojazdów i dwóch grup pieszych), z kt[...]
EN The article contains the reconstruction of particular road accident involving a pedestrian hitting, made by the program of simulation traffic incidents V-sim 3.0.26 . The complex nature of accident, involving participation in the event many of the subjects (two vehicles and two groups of pedestrians[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 4/67 35--48
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji dynamicznych charakterystyk opon w nieustalonych stanach ruchu pojazdu na podstawie badań drogowych. Charakterystyki te przedstawiają siłę boczną działającą na oponę nie tylko w funkcji kąta znoszenia, ale również w funkcji pochodnej tego kąta względem czas[...]
EN The paper presents a method of identification of dynamic tyres characteristics in non-steady-state conditions on the basis of road tests. In the characteristics the side force acting on the tyre is not only a function of slip angle, but also a function of slip angle derivative 48 (i.e. velocity of t[...]
6
75%
Logistyka
PL W pracy zmodelowano hydrostatyczny napęd pojazdu zasilanego z akumulatora hydropneumatycznego. Przedstawiono matematyczny opis procesów związanych z termodynamiczną przemianą gazu w akumulatorze oraz przetwarzaniem energii gazu na energię kinetyczną pojazdu. Oprócz tego rozpatrywano ukł[...]
EN We present results of mathematical and numerical studies of a vehicleequipped with a hydrostatic drive with hydro-pneumatic accumulator. Weformulate and analyze a mathematical description of the process relatedto the thermodynamic conversion of gas in the accumulator and conversionof gas energy in[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 3/79 9-18
PL Głównym celem artykułu jest porównanie problematyki stabilności (stateczności) układów, których ruch jest opisany za pomocą równań różniczkowych, z zagadnieniami pojawiającymi się w związku z badaniem stateczności ruchu pojazdów. Przedstawiono definicje stabilności rozwiazań w sensie Laplace'a, Lapu[...]
EN The main aim of the paper is comparison the stability problems of systems, which movement is described by differential equations with the problems appearing in relationship with investigation of stability of vehicles motion. Definitions of solutions stability in the sense of Laplace, Lapunov, Poinca[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy podjęto próbę oszacowania dla wybranego manewru wpływu wartości momentu tarcia w połączeniu pojazdów na trajektorię ruchu zestawu ciągnik siodłowy naczepa. Współczynnik tarcia został wcześniej określony na drodze pomiarowej. Sposób przeprowadzenia pomiarów i ich wyniki zostały w pracy opisan[...]
EN The paper presents trial to evaluate value of momentum of friction in connection of vehicles on truck-semitrailer.s trajectory of movement for chosen maneuver. Friction coefficient was determined by carried out measurement. The paper describes the way measurements were carries out and results obtain[...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 3 6575--6582
PL Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu wykonywane są z wykorzystaniem szerokiej gamy układów pomiarowych. Urządzenia te dokonują pomiaru zazwyczaj jednej z trzech wielkości: przebytej drogi, prędkości lub przyspieszenia. Parametry nawierzchni opisywane są najczęściej wizualnie, czas[...]
EN Experimental studies of the kinematic characteristics of motion of the vehicle is done using a wide variety of measurement systems. These devices measure usually one of three values: distance traveled, speed or acceleration. Surface parameters are described in most cases only visually, sometimes inc[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 3 6568--6574
PL Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu umożliwiają ocenę działających w obszarze interakcji opona-nawierzchnia sił i momentów. Determinantem przyspieszania, a w szczególności procesu hamowania jest współczynnik przyczepności. Wartość współczynnika jest zależna od wariacji cech środo[...]
EN Experimental studies of vehicles motion kinematic characteristics allow evaluation of interaction forces and moments operating in the tire-pavement system. Determinant of acceleration, and braking process in particular is the coefficient of friction. Coefficient of friction variations are dependent [...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 3 6561--6567
PL Ruch pojazdów w okresie zimowym w głównej mierze zdeterminowany jest warunkami spotykanymi na drodze. Zmienność tych warunków w ostatnich latach w Polsce ma duży rozrzut wartości temperatur, występowania opadów czy zawartości wilgoci w powietrzu. Transport drogowy i jego bezpieczeństwo zależy od war[...]
EN Movement of vehicles during winter is largely determined by conditions encountered on the road. Variability of these conditions in recent years in Poland has a large dispersion of values of temperature, occurrence of rain or moisture in the air. Road transport and its safety depends on variations of[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 3 3213--3225
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niez[...]
EN The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In ord[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 5 1019--1026
PL W okresie jesiennym i wiosennym można spotkać na drogach publicznych pojazdy wyposażone zarówno w opony zimowe jak i letnie. Brak jest wyraźnej granicy, która byłaby wskaźnikiem wymiany opon. W warunkach jezdni suchej, w temperaturach dodatnich zdolność przenoszenia sił stycznych w układzie opona-na[...]
EN In the autumn and spring can be found on the public highway vehicles equipped with both winter and summer tires. There is no distinct boundary, which would be an indicator of tire replacement. The dry road conditions, frost-carrying capacity of tangential forces in the tire-pavement system can vary [...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 150--153
PL Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zac[...]
EN The physical model of the historic car was created with usage of mass-spring approach, to create simulation of the braking process of historic vehicle for estimation of braking distance. The configuration of network, connecting the elements mass-points, turned out to be crucial for the resulting beh[...]
15
63%
Pojazdy Szynowe
2016 Nr 3 13--20
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące aktualnie stosowanych metod konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, powodujących zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy transportu masowego, przeznaczone zarówno do przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania [...]
EN The paper contains basic information about the currently used methods of construction and maintenance, that result in the reduction of fuel consumption by mass transit vehicles, for both passenger and freight vehicles. Particular attention was given to solutions using hybrid systems (regenerative br[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 635--639
PL W pracy zaprezentowano wyprowadzenie teoretycznej zależności prędkości ruchu pojazdów od gęstości ruchu zdefiniowanej jako liczba pojazdów znajdujących się na jednym kilometrze odcinka drogi. Otrzymana zależność jest funkcją tylko dwóch parametrów: średniej długości pojazdów na analizowanym odcinku [...]
EN In the paper a theoretical relation between velocity of vehicles in motion and density (defined as number of vehicles for one kilometer of road) was investigated. Described function has two parameters only: mean length of vehicles and a distance between them as random variable with a priori known di[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 578--582
PL W pracy zaprezentowano wyprowadzenie teoretycznej zależności prędkości ruchu pojazdu od gęstości tego ruchu. Otrzymana funkcja jest zależna jedynie od dwóch parametrów: długości pojazdów (średniej długości pojazdów na analizowanym odcinku drogi) oraz bezpiecznej odległości między pojazdami wyrażonej[...]
EN The paper presents a theoretical derivation of the relationship between traffic speed and density. The obtained function is dependent only on two parameters: the length of the vehicle (the average length of the vehicle) and the safe distance between vehicles. The designated relationship, which is in[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 5 1615-1622
PL Parametry ruchu pojazdu podczas poruszania się po nawierzchniach pokrytych śniegiem zależą od współpracy opony z nawierzchnią. W warunkach jezdni pokrytej śniegiem, lodem lub błotem pośniegowym zdolność przenoszenia sił stycznych w układzie opona-nawierzchnia podlega dużym fluktuacjom. Osiągany w ok[...]
EN Motion parameters of the vehicle when moving through the snow-covered surfaces depend on the co-operation tire with the ground. Under the conditions of the road covered with snow, ice or mud carrying capacity tangential forces at the tire-pavement system is subject to large fluctuations. Achieved du[...]
19
51%
Pojazdy Szynowe
2015 Nr 2 14--17
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań dynamicznych „Modułowego sytemu transportu kombinowanego”, służącego do przewozu naczep siodłowych. Z racji specyficznej konstrukcji platform do transportu kombinowanego konieczne jest sprzęgnięcie dwóch takich pojazdów. W innym przypadku nie było [...]
EN This article presents the results of dynamic, simulation tests of „Modular combined transport system” used for the transport of semi-trailers. Due to the specific construction of platforms for the combined transport it is necessary to couple two such vehicles together. In another case, it would not [...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 216--222
PL Jednym z kluczowych zagadnień badań nad niezawodnością urządzeń jest ich dynamiczne zachowanie w trakcie eksploatacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność systemów transportowych eksploatujących pojazdy szynowe jest odpowiedni stan utrzymania infrastruktury torowej. Jej niewłaściwy stan te[...]
EN One of the key issues of research on reliability equipment is their dynamic behaviour in the course of the exploitation. An important factor affecting the reliability of transport systems exploiting rail vehicles is the appropriate state of maintenance of track infrastructure. It is the wrong condit[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last