Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch okrężny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Określenie "rondo" ma bardzo wiele znaczeń, także w odniesieniu do rozwiązań drogowych. Jest różnie rozumiane w mowie potocznej, w przepisach technicznych, czy też w literaturze fachowej. W przepisach ruchu drogowego nie występuje. Zastąpiło je określenie "ruch okrężny". Jednak nie wszystkie rozwiąz[...]
EN The term "roundabout" has many meanings, some of them refer to road designs. There are different meanings of this term typical for colloquial speech, technical regulations and professional references. There is no such term in the highway code. It has been replaced by the circular traffic. However no[...]
2
100%
Logistyka
2010 nr 5 9-13
PL W artykule przedstawiono ważną tematykę dotyczącą logistyki miejskiej - zasadność projektowania (w kontekście przepustowości) skrzyżowań o ruchu okrężnym. Do celów badawczych wykorzystano opracowane narzędzie symulacji. Wykonano wiele badań, których wyniki uświadamiają ważność i aktualność problemu.[...]
EN In the article the important subject matter of city logistics is represented the legitimacy of the designing (in the context of the capacity) crossings about the circuitous traffic. Own developed simulation tool is used in research. Many researches were executed; whose results inform the importance [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 57-63
PL Ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond należy zaliczyć: bezpieczeństwo, wysok[...]
EN Modern roundabouts have become a subject of great interest and attention over the last few years on all the world. This interest is partially based on the great success of roundabouts in Europe and Australia, where intersection design practice has changed substantially as the result of the good perf[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 4 2959--2970
PL W artykule przedstawiono problem ograniczonego zaufania kierujących pojazdami z wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym wobec zachowań kierowców znajdujących się na jezdni głównej skrzyżowania. Na podstawie szeroko zakrojonych badań empirycznych przeprowadzonych na skrzyżowaniach z ruc[...]
EN The problem of drivers limited confidence to other drivers on circular intersections have been presented in this article. In general, this problem is visible between the vehicles from the subordinated inlets which try to join to the main road traffic and vehicles on the main road traffic which leavi[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 4 2971--2981
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przepustowości wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej (potocznie nazywanych także rondami) a następnie dokonano porównania wartości empirycznych przepustowości z wartościami przepustowości wyjściowych oszacow[...]
EN The results of inlets capacity measurements of intersections with circular motion with another than circular shape of central islands have been presented in this article. Obtained results of inlets capacities of intersections with circular motion with another than circular shapes of central islands [...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 8453--8458
PL W artykule podjęto tematykę stosowania tymczasowych skrzyżowań z ruchem okrężnym wprowadzanych na czas budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. Wykazano szereg zalet wynikających z zastosowania rond tymczasowych, takich jak mała zajętość terenu, przejrzystość rozwiązania, zachowanie wszystkich[...]
EN The article deals with the subject of the use of the temporary intersections with a circular motion introduced at the time of construction or reconstruction of road infrastructure. The work indicates a number of benefits arising from the use of temporary roundabouts, such as low occupancy area, tran[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 6 5356-5363
PL W artykule przedstawiono wpływ zmian organizacji ruchu na bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykładzie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy. Wykazano, że w pewnych sytuacjach za pomocą przemyślanej organizacji ruchu można osiągnąć znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak bardzo wyraźnie[...]
EN This paper presents the impact of changes in the organization of traffic on road safety at the roundabout example Bernardynskie in Bydgoszcz. It has been shown that in certain situations with the thought of traffic organization can achieve significant improvement in road safety. However, very clearl[...]
8
84%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy obszerną i wyczerpującą analizę funkcjonowania skrzyżowań z ruchem okrężnym, obejmującą zarówno aspekty historyczne, jak i wytyczne projektowania rond oraz zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The authors present a comprehensive and exhaustive analysis of the operation of the intersections in a circular motion, covering both the historical aspects and design guidelines for roundabouts and road safety issues.
9
67%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Dla zidentyfikowania pojęć: rondo i plac niezbędne jest zestawienie pojęć określonych nie tylko w ustawie "Prawo o ruchu drogowym", ale również w aktach prawnych wynikających z delegacji ustawy "Prawo budowlane". Niestety w praktyce takie zestawienie jest niejednokrotnie pomijane, co skutkuje błędny[...]
EN To identify the terms "roundabout" and "square", it is essential to list all terms defined not only in the Highway Code but in the other legal acts resulting from delegacy of the Building Code. Unfortunately, in practice such lists are frequently omitted and as a result in practice there are many ro[...]
10
67%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule omówiono doświadczenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie wynikające ze stosowania mini rond jako metody poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dokonano porównania mini ronda z wyspą środkową wyniesioną (brukowaną) i eksperymentalnego mini ronda z wyspą środkową wykonaną [...]
EN The subject of our interest are experiences of Roads and Bridges Maintenance Management for Urban Areas in Chorzów in dealing with mini-roundabouts as a method of improving the road traffic safety. The authors of the article thoroughly describes the mini-roundabouts with the paved raised traffic isl[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last