Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 66 3-183
PL Rozprawa dotyczy problematyki wymiarowania, czyli liczbowej oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W części wstępnej przedstawiono definicje podstawowych pojęć z zakresu teorii bezpieczeństwa ruchu lotniczego, stanowiące założenia dla dalszych rozważań. Przedstawiono także obszerny przegląd stanu ba[...]
EN The paper deals with the issue of dimensioning, i.e. quantitative evaluation of air traffic safety. At the beginning, some basic definitions from the theory of air traffic safety are outlined and for the purpose of serving as assumptions for the analysis. Research in the field of air traffic safety [...]
2
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Port lotniczy jest to lotnisko użytku publicznego przeznaczone do wykonywania lotów handlowych. Składa się z dwóch części: lotniczej - służącej głównie do obsługi samolotów i pasażerskiej - przeznaczonej głównie do obsługi pasażerów. Port lotniczy obsługuje strumienie samolotów lądujących i startują[...]
EN The airport is designed to executing the trade flights airfield of public use. Airport consists from two areas: airside - in which airplanes be served mainly and landside - designed mainly to passengers' service. Airport serves: the stream of movement of airplanes (landing and starting) as well as s[...]
3
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W niniejszym artykule przedstawione zostały pewne spostrzeżenia wynikające z prac nad zagadnieniem wymiarowania, czyli liczbowej oceny bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do hierarchicznego systemu zarządzania ruchem. Omówiono pojęcie bezpieczeństwa ruchu, przyczyny wypadków lotniczych oraz ocenę bez[...]
EN In this paper some observations from investigation of air traffic safety dimensioning are presented. They are related to hierarchical system of air traffic management. The notion of traffic safety is defined, also the causes of air traffic accidents and methods for traffic safety analysis for hierar[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2002 z. 49 3-166
PL Ruch lotniczy odbywa się w odpowiednio zorganizowanych, wydzielonych przestrzeniach powietrznych. Ruch ten jest wstępnie planowany. Jego realizacja podlega na operacyjnej kontroli odpowiednich służb. Ich głównym zadaniem jest kontrola bezpieczeństwa lotów i eliminowanie sytuacji potencjalnie kolizyj[...]
EN Air traffic takes place in a suitably organized airspace (FIR) in keeping with precise rules and is subject to air traffic control (ATC). Air traffic in FIR is initially planned and coordinated. The air traffic controlI services watch out for the safety of this traffic and to take measures to elimin[...]
5
100%
Postępy Radiotechniki
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 4461-4467
PL Na współczesnym etapie rozwoju pasażerskiej komunikacji lotniczej do konkurencyjnych, ekonomicznych uwarunkowań rynkowych zaistniał znaczący problem wzrastającej kongestii w ruchu lotniczym. Tempo tego procesu wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych rozwiązań. Główny wysiłek w tym zakresie podjęli n[...]
EN At the present stage of development of passenger air transport to the competitive economic market conditions joined the growing problem of congestion in air traffic. The pace of this process requires urgent and decisive solutions. The main efforts in this field have made major manufacturers of aircr[...]
7
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Obszerny przegląd zrealizowanych już i projektowanych międzynarodowych działań i przedsięwzięć instytucjonalnych, organizacyjnych i technicznych, zmierzających do lepszego .zagospodarowania. i wykorzystania przestrzeni powietrznej nad Europą dla potrzeb szybko wzrastającego ruchu lotniczego. Powołan[...]
EN An extensive review of the international institutional, technical, and organisational enterprises, both realized and planned, taking in order to achieve the better use of the Europe aerospace for needs of the fast growing air traffic. The establishing and activities of the European Conference for Ci[...]
8
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 2 (211) 99-119
PL Lotnictwo jest tym tą dziedziną techniki i komunikacji, w której zawsze znajdowały zastosowanie najnowsze osiagnięcia myśli ludzkiej. Można uznać że współczesny samolot jest produktem prawie że doskonałym i nie ma w nim co poprawiać. Mimo tej doskonałości konstrukcji katastrofy lotnicze zdarzają się[...]
EN Aviation is such area of transport and technology, in which the newest achievements of human thoughts always found usage. It is considered that the modern aircraft is a almost perfect product and there are nothing what to improve. In spite of this construction perfection the air catastrophes occur a[...]
9
88%
Archives of Transport
PL W artykule omówiono wybrane metody identyfikacji pomierzonych parametrów rzeczywistych procesów losowych w ruchu lotniczym kontrolowanym. Przedstawiono wyniki identyfikacji parametrów strumienia ruchu samolotów na lotnisku Okęcie w Warszawie. Zidentyfikowano również parametry pracy stanowiska kontro[...]
EN The paper discusses selected methods of identification of real parameters of random processes related to the controlled air traftk. It presents the results of the identification of the parameters of the aircraft traffic stream at the Warsaw-Okęcie airport. The operational parameters of the A TC stat[...]
10
88%
Archives of Transport
PL W pracy podano ogólne definicje ruchu lotniczego, przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa ruchu lotniczego itp. Zaproponowano wykorzystanie pojęcia płynności ruchu jako miernika bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Przedstawiono niektóre wyniki badań modelowych, w tym metodę wyznaczenia optymalnej inten[...]
EN In the paper some general definitions of air traffic, traffic space, air traffic safety etc. are given. Then smoothness of air trafic is proposed, as a measure of traffic savety. Some results of model investigation including optimum traffic intensity are given.
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2011 z. 80 49-74
PL W grudniu 2009 roku w rejonie lotniska Warszawa Okęcie wprowadzono precyzyjną nawigację obszarową o dokładności ± 1 mili morskiej (± 1 852 m). W artykule analizowany jest problemem jak wprowadzenie nowych metod pozycjonowania w rejonie portu lotniczego wpływa na przepustowość operacji lotniczych. Po[...]
EN In December 2009 P-RNAV concept was implemented for TMA Warsaw F. Chopin airport, with a position accuracy in the designated airspace ± 1 nautical miles (± 1 852 m). This article offers a quantitative analysis of the implementation of new navigation and positioning methods in the TMA of the airport [...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 41-60
PL W artykule przedstawiono analizę struktur czynnościowych operacji samolotu w rejonie lotniska i na jego płycie. Wybór ( również losowy) realizacji struktury jest grafem skierowanym przejść stanów samolotu w ruchu w tym rejonie. Losowa realizacj grafu czynnościowego doprowadziła do modelu typu sieci [...]
EN This article presents a functional structures analysis of aicraft operations in an aerodrome area and its deck. The choice (which is random) of the realization structure is presented in the graphic form, illustrating specific phases of aircraft operations in a given area. The realization, by chance,[...]
13
75%
Logistyka
PL Wzrost wielkości ruchu lotniczego w Polsce wymusza ciągłą modernizację systemów nawigacji, łączności i dozorowania. Warto zauważyć, że poza rozwojem infrastruktury – wdrażane są nowe technologie w każdej z tych dziedzin, to jest: w zakresie łączności – łącza danych, nawigacji – GNSS (Global Navigati[...]
EN The increase of air traffic volume in Poland forces the continuous modernization of navigation, communication and surveillance systems. It is worth noting that except for infrastructure development - new technologies are implemented in each of these areas, namely: communication - data link, navigati[...]
14
75%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 71-78
PL W artykule opisano wymagania Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO dla realizacji systemu nawigacyjnego GNSS. Dokument ICAO - RNP określa wymagania nawigacyjne dla lepszego pozycjonowania samolotu w rejonie portów lotniczych. Ich wprowadzenie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo operacji [...]
EN This paper covers the requirements of International Civil Aviation Organisation (ICAO) for the Performance Based Navigation and utilisation of the GNSS system. ICAO - RNP (Required Navigation Performance) and PBN are enablers for better positioning of the aircraft and separation minima, allowing an [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 89-95
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniu analizy zagrożeń funkcjonalnych (FHA) będącej narzędziem szeroko stosowanych obecnie w lotnictwie cywilnym systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS. Celem wdrożenia i stosowania tych systemów jest ciągły monitoring poziomu bezpieczeństwa TLS w instytucji świadcząc[...]
EN The present article refers to the issue of functional hazard analysis that is generally considered to be the widespread tool of safety management systems. These systems aim at continuous monitoring of a safety level of services provided by an air navigation service provider. The functional hazard an[...]
16
75%
Logistyka
PL W grudniu 2009 roku w rejonie lotniska Warszawa Okęcie wprowadzono precyzyjną nawigację obszarową o dokładności š 1 mila morska (š 1 852 m). W pracy analizowany jest problemem jak wprowadzenie nowych metod pozycjonowania i nawigacji w rejonie portów lotniczych wpływa na przepustowość i bezpieczeństw[...]
EN In December 2009 P-RNAV concept was implemented for TMA Warsaw F. Chopin airport, with a position accuracy in the designated airspace š 1 nautical miles (š 1 852 m). This doctoral thesis offers a quantitative analysis of the implementation of new navigation and positioning methods in the TMA of the [...]
17
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Obserwując dynamiczny wzrost ruchu lotniczego istotnym staje się zagadnienie ciągłej kontroli i monitorowania poszczególnych operacji wykonywanych podczas procesu przelotu. Jedną z ważniejszych operacji w tym procesie jest operacja startu samolotu. Na lotniskach komunikacyjnych operacje te odbywają [...]
EN While observing the dynamic increase in the intensity of the air traffic, the issue of constant controlling and monitoring every individual operation carried out during the flight process becomes a vital matter. One of the most significant operations in this process is the aircraft’s take-off proced[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 71 173-194
PL Wykorzystywane współcześnie metody zachowania separacji pomiędzy uczestnikami ruchu lotniczego zbudowane zostaty z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg lotniczych oraz metody kontroli wywodzącej się z kontroli proceduralnej. Kontrolerzy ruchu lotniczego stanowią nierozłączny element tego procesu z [...]
EN The new methods of air traffic separation assurance are based on the airways structures and former procedural control rules. Air traffic controllers, having the complete traffic situation awareness are the main decision makers in the process. The next generation air traffic management systems will e[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 71 151-171
PL Port lotniczy obsługuje strumień ruchu samolotów (lądujących i startujących) oraz strumień ruchu pasażerów (odlatujących, przylatujących transferowych i tranzytowych). Głównym celem działania portu lotniczego jest bezpieczne, szybkie i tanie obsłużenie obu tych strumieni. Podstawowym parametrem ocen[...]
EN The airport serves the stream of movement of airplanes (landing and take off) as well as stream of the passengers' movement (flying away, coming flying transfer and transit). Serving both these streams is the main aim of working of airport safe, quick the and dance. The basic parameter of navigation[...]
20
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 201-217
PL W artykule przedstawiono problemy związane ze zwiększaniem przepustowości w procesie równoważenia rozwoju transportu lotniczego. Zamodelowano nastepstwo zdarzeń operacji obsługi ruchu lotniczego, jak i pasażerów w rejonie postu lotniczego. Zidentyfikowano procesy losowe zgłoszeń pasażerów. Sieć czyn[...]
EN The article presents a problem concerning increasing of traffic capacity during process of balancing of air transport development. Model of succesion of events in air as well as passengers service in airport area was created. Random process of passengers registration was identified. Functional netwo[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last