Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 495
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł ten stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorów nad zagadnieniem pomiarów parametrów ruchu drogowego. W tym okresie opracowano zarówno liczne konstrukcje systemów pomiarowych przeznaczonych do tego celu, jak również różnorodne algorytmy estymacji parametrów ruchu oraz klasyfikacji pojazd[...]
EN The paper presents the scientific and practical results of the authors few years design of the problem of traffic parameters measurements. The multiple construction of the measuring systems, as well as diffefent algorithms designed for purpose of traffic parameters estimation and vehicles classifica[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 27-30
PL Zagrożenie na polskich drogach jest od wielu lat bardzo wysokie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w wypadkach straciło życie 66238 osób, czyli średnio 18 osób dziennie. W 2001 r. wydarzyło się 53799 wypadków (średnio co 10 minut), w których zginęło 5534 osób (15 dziennie) a 68194 zostało rannych (8 w[...]
3
100%
Drogi i Mosty
2006 nr 1 19-34
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ukształtowania krzywoliniowych odcinków drogi na warunki wygody ruchu. Rozważano wpływ promienia łuku kołowego, kąta zwrotu i szerokości jezdni na wartość przyspieszenia poprzecznego na łuku kołowym i przyrostu przyspieszenia poprzecznego w czasie na klot[...]
EN Results of investigation concerning an influence of horizontal curve parameters (that is: circle radius, deflection angle and road width) on lateral acceleration and its change in time experienced by vehicle drivers and passengers are presented. It was found that for a wider cross section a higher v[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2004 z. 55 73-86
5
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 3 12--13
PL Poniższe zestawienie obejmuje zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw pomiędzy 15 lutego a 14 czerwca 2013 r. dotyczące Prawa o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami.
EN The list presented below includes the changes announced in the Official Journal from 15 February, 2013 to 14 June, 2013, concerning the Traffic Law and the Act on Drivers.
6
80%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 5 39--40
PL Ustawa Prawo o ruchu drogowym (zmiany wprowadzone i zapowiadane). Rozporządzenia wykonawcze (kierowcy, pojazdy, ruch pojazdów).
EN The Road Traffic Law (changes implemented and announced). The executive regulations (drivers, vehicles, road traffic)
7
80%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 1 27--34
PL W artykule opisano założenia, jakie dla państw członkowskich opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020, w tzw. Dekadzie BRD. W dokumencie ONZ pt. "Plan Globalny" wskazano na 5 filarów programów bezpieczeństwa ruchu, dotyczących: zarządza[...]
EN Premises concerning road traffic safety 2011-2020 (so called Road Traffic Safety Decade) prepared for member states by the United Nations are described in the article. In the UN document entitled: "Global plan" 5 pillars of programs of road traffic safety have been indicated: management of road traf[...]
8
80%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 9 16-21
PL Wyniki z realizacji projektu SafetyNet „Road Safety Performance Indicators Country Comparisons”. Bezpieczeństwo w zakresie: alkohol i narkotyki, prędkość, pasy bezpieczeństwa, jazda w ciągu dnia z włączonymi światłami, bezpieczeństwo bierne pojazdów, infrastruktura drogowa, pierwsza pomoc dla ofiar [...]
EN The results of Safety Net project „Road Safety Performance Indicators Country Comparisons” execution. Safety in relation to alcohol, drugs, speed, safety bells, driving with pass lights on, passive vehicle safety, road infrastructure, first aid for victims of accidents.
9
80%
Logistyka
PL Egzamin sprawdzający jest weryfikacją wiedzy i umiejętności kierowców, którzy popełnili przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym. Niniejszy referat stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy egzamin sprawdzający jest formą eliminacji z ruchu drogowego kierowców niebezpiecznych. Opisuje procedury p[...]
EN The checking examination is a verification of knowledge and abilities of the drivers who have committed crimes against the road safety. This report is an attempt of answering the question if the checking examination is a from of eliminating dangerous drivers from the road traffic. It describes legal[...]
10
80%
Logistyka
PL Przeciętnie 20 % populacji obywateli Polski stanowią dzieci w wieku 0-17 lat. Wypadki z ich udziałem to blisko 10% ogólnej liczby tych zdarzeń. Na szczęście Ilość wypadków , podobnie jak i ilość zabitych w tej grupie wiekowej ma silną tendencję spadkową . To efekt intensywnych działań prawnych , ped[...]
EN About 20 % of general population of citizens of Poland there are children in 0-17 years old. But road accidents with children participation it is about 10 % of general number of accidents. Fortunately, the number of children accidents, similarly like number of killed children show the trend of decre[...]
11
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
12
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 50-53
PL Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na świecie urazów doznaje około 75 milionów ludzi, a 23% ofiar obrażeń ginie lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak duża liczba urazów to skutek między innymi przekształceń systemów ekonomicznych, ciągłego rozwoju motoryzacji, mechanizacji [...]
EN According to the World Health Organization (WHO) every year about 75 million people suffer injury, and 23% of the victims get killed or sustains permament damage to health in the whole world. Such a large number of injuries results from, inter alia, the transformation of economic systems, the contin[...]
13
80%
Logistyka
PL Wykonywanie prac remontowych na drogach jest czynnością trudną i niebezpieczną. Wykonawcy robót nie tylko dosłownie ocierają się o niebezpieczeństwo z powodu bliskości przejeżdżających pojazdów, ciemności i złych warunków atmosferycznych, ale też pozostają pod presją społeczną z powodu utrudnień w r[...]
EN The construction and renovation of roads is the work very difficult and very dangerous. The workers continuously be in short distance to moving vehicles, working in a darkness, hard atmospheric conditions etc. We cannot forget about social pressure tied with consequences of renovation of a roads - l[...]
14
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 38-45
PL Obowiązująca Ustawa Prawo o ruchu drogowym była wielokrotnie (ponad 100 razy) modyfikowana. W efekcie korzystanie z niej jest silnie utrudnione. Dodatkowym problemem stało się zaplanowane wyłączenie z treści ustawy elementów związanych z nową Ustawą o kierujących pojazdami, które zostało znacząco ro[...]
EN The binding Law on Road Traffic has been repeatedly (over 100 times) modified. As a result, its use is highly problematic. Yet another problem was related to the planned exclusion of the law the parts relating to the new law on drivers, which has been substantially extended in time (thus some amendm[...]
15
80%
Logistyka
2010 nr 6 57-59
16
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2011 Z. 63 91-110
PL Artykuł omawia cele i metody uspokojenia ruchu drogowego. Uspokojenie ruchu, które jest koncepcją urbanistyczną, która wywarta i wywiera istotny wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych i systemów transportowych obszarów zurbanizowanych końca XX w. i początku XXI w. Uspokojenie ruchu ma cele r[...]
EN The article discusses the objectives and methods of traffic calming. Traffic calming, which is the urban concept, which has had and has a significant influence on the formation of spatial structures and systems of urban end of the twentieth century and early twenty-first century. Implementing traffi[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 179-190
EN The article deals with quantification of human movement within the vehicle rolling over ramp-like object. One of the yet unsolved issues relating to vehicle passive safety is the difference between movement of crash test dummies and living occupants. The research in this area thus must be in followi[...]
18
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycję budowy słownika z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to fragment zamierzenia szerszego, tzn. budowy słownika bezpieczeństwa transportu – w kontekście opracowywanej przez konsorcjum naukowo-badawcze Projektu ZEUS, koncepcji Zintegrowanego Sy[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 23-23
PL Ulice w miastach, to niewiele ponad 13% sieci dróg publicznych w Polsce. Ale na tych ulicach, rocznie zdarza się co najmniej 50% wypadków i ponad 85% kolizji drogowych. Tymczasem, oficjalne statystyki tylko ogólnie i raczej symbolicznie wyróżniają wypadki w obszarach zurbanizowanych. Takie podejście[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 19-20
PL Wbrew obiegowym i często negatywnym opiniom stan zamożności polskiego społeczeństwa uległ w ciągu ostatnich kilkunastu lat poprawie, czego jednym z widocznych skutków był i jest gwałtowny rozwój motoryzacji - zarówno ilościowy, jak i znaczony liczbą przejechanych kilometrów przez pojazdy ciężarowe i[...]
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last