Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rubber industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 9 103--114
EN Development of manufacture of linear diene oligomers belonging to a liquid rubbers class with viscous liquids consistence allowed to create a new class of conglomerate polymer composite materials - rubber concrete (RubCon®). Rubber concrete is the advanced constructional material created for last ye[...]
2
100%
Chemik
3
100%
Elastomery
PL Autor opisuje współpracę Instytutu Przemysłu Gumowego z Zakładem Kauczuku w początkach produkcji kauczuku butadienowo - styrenowego Ker S 3012.
EN The Author described the cooperation of Rubber Research Institute with Rubber Plant by the initial production of styrene-butadiene rubber Ker S 3012.
4
100%
Elastomery
PL Prywatna firma TOPSIL istnieje od 1988 roku. Współwłaścicielami firmy są Teresa Mąka i Tomasz Padee. Firma od początku specjalizuje się w produkcji wyrobów gumowych przeznaczonych do szczególnie odpowiedzialnych zadań. Do ich produkcji używa najczęściej mieszanek sporządzonych z kauczuków EPDM, HNBR[...]
EN TOPSIL is the private company established in 1988. Co-owners of TOPSIL are Teresa Mąka and Tomasz Padee. From the begining we have specialized in high performance rubber goods, processed from EPDM, HNBR, NBR, and mainly from silicone rubber original compounds developed by Bayer AG, Dow Corning, and [...]
5
100%
Elastomery
6
100%
Elastomery
PL Wraz z rozwojem nauki i przemysłu rozwija się także słownictwo danej dziedziny wiedzy i wytwórczości, powstają języki specjalistyczne i środowiskowe. Wśród wyrazów tworzących leksykę branży gumy jest wiele przyswojonych zapożyczeń z języków obcych, jak np. guma, kauczuk, wulkanizacja. Są także nowot[...]
EN In polish papers and written works about rubber we have a lot of words which we borrowed from foreign language. Some of them have been assimilated to polish language, some not. The present writter proof the words from the point of view of degree of assimilation and usage, compliance with polish g[...]
7
100%
Elastomery
PL Opisano powstawanie przemysłu gumowego w pierwszej połowie XIX w. w Europie. Przedstawiono początki tego przemysłu na ziemiach polskich pod zaborami. Podano, że pierwsza polska fabryka wyrobów kauczukowych powstała już w 1834 r. Uwydatniono przyczyny opóźniające rozwój rodzimego przemysłu. Jako fab[...]
EN Early development of the European rubber industry in the first half of the 19th century is described. The beginning of rubber product manufacturing on annexed Polish territories is presented. The first Polish rubber factory was established as early as 1834. A particular attention was paid to reasons[...]
8
100%
Elastomery
PL Omówiono istniejące zagrożenia zdrowia pracowników w przemyśle gumowym oraz sposoby zapobiegania im. Zwrócono uwagę na brak jednoznacznych wyników badań epidemiologicznych. Występują rozbieżności wyników tego typu badań wykonywanych w różnych krajach i w różnych okresach. Najbardziej efektywnym [...]
EN The overview is given about possible health hazardous substance and processes for employee in rubber industry and the measures of prevention. The lack of comparable results of epidemics tests is indicated. There are quite different data reported in different countries. The most effective preventio[...]
9
88%
Elastomery
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 4 20-22
PL Artykuł wskazuje źródła i prekursory N-nitrozoamin w wyrobach gumowych. Badania prowadzone w kilkunastu zakładach przemysłu gumowego na około 150 stanowiskach pracy wykazały, że w 2/3 przypadków występowały N-nitrozoaminy. Najczęściej występującymi N-nitrozoaminami w powietrzu na stanowiskach pracy [...]
EN The paper lists sources and precursors of N-nitrosamines in rubber products. Studies were carried out in a dozen or so rubber industry enterprises in about 150 workstations. They showed that N-nitrosamines were present in two thirds of them NDME, NMEA, NDEA and NPIP were the most frequent ones in wo[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 6 24--26
PL Światłowodowy system sterowania Link firmy Eurotherm Drives został już pokrótce omówiony w jednym z wcześniejszych wydań NiS. Dokładny opis tego złożonego i rozbudowanego systemu, dedykowanego do zastosowań w zaawansowanych napędach elektrycznych, będzie przedmiotem osobnego artykułu.
12
75%
Elastomery
PL W artykule naświetlono problem nanotechnologii w przemyśle gumowym oraz przedstawiono perspektywy zastosowania nanotechnologii w Polsce w dziedzinie technologii elastomerów. Stwierdzono, że istnieje znaczna rozbieżność między poziomem nanotechnologii w Polsce i krajach rozwiniętych, szczególnie w St[...]
EN The article presents the problem of nanotechnology in the rubber industry and the prospects of the use of nanotechnology in Poland in the field of technology elastomers. It was found that there is a significant discrepancy between the level of nanotechnology in Poland and developed countries, especi[...]
13
75%
Elastomery
PL W czasie produkcji wyrobów gumowych emitowanych jest wiele substancji. Szacuje się, że w powietrzu na stanowiskach przetwarzania mieszanki gumowej może znajdować się do 700 związków chemicznych. Wśród nich najbardziej niebezpieczne są substancje rakotwórcze oraz prawdopodobnie rakotwórcze. Do tej gr[...]
EN Many substances are ermitted during the manufacturing of rubber products. It is estimated that there are 700 chemical substances in workplace air. Carcinogen substances are the most dangerous of them. N-nitrosamines, aromatic amines, benzene, benzo(a)pyrene, formaldehyde, 1,3-butadiene and many othe[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 131-134
PL Problemy przetwórstwa i stosowania materiałów polimerowych związane są m.in. z niekorzystnym wpływem na środowisko substancji pomocniczych oraz produk-tów ich przemian. W przypadku przemysłu gumowego dotyczy to głównie toksycznego działania II-rzędowych, lotnych lub rozpuszczalnych N-nitrozoamin, wi[...]
EN Ecological and toxicological problems in processing and use of polymeric materials are in part connected with disadvantageous influence of additives and processing aids incorporated into polymers on the environment, In rubber industry it concerns to volatile and soluble toxic N-nitrosoamines, polycy[...]
15
63%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 4 204-207
PL Jednym z istotnych etapów produkcji wyrobów gumowych jest przygotowanie tzw. mieszanek gumowych. Konwencjonalny proces przygotowania mieszanek gumowych jest energochłonny i dość uciążliwy. Istotnym problemem jest właściwe zdyspergowanie napełniaczy w kauczuku, wymaga to sporego nakładu energii. Zasa[...]
EN The multi-stage compounding process is the state of the art in the rubber industry. The main reason for this complicated stage compounding process is the necessity to incorporate the filler into the rubber phase which is energy and time consuming. The application of powdered rubber-filler batches is[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 9 662-664
17
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 11 1149-1157
PL Podjęto próbę oceny stopienia zagrożenia N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji w polskim przemyśle gumowym. Badania stężeń N-nitrozoamin na stanowiskach pracy wykazały, że są one porównywalne ze stężeniami tych związków w innych krajach. Obniżenie stężenia lub całkowita eliminacja N-nitrozoa[...]
EN Attempts at assessing the hazard level of N-nitrosamines at vulcanization places in Polish rubber industry have been made. Tests of N-nitrosamines at the workplaces showed that they were comparable to the concentration of these compounds in other countries. It is possible to eliminate N-nitrosamines[...]
18
63%
Elastomery
PL W artykule omówiono zagrożenia substancjami chemicznymi występującymi na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwórstwa mieszanek gumowych. Rodzaj i ilość zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu zależy od stosowanych surowców oraz rodzaju procesu. Podczas sporządzania mieszanek gumowych jest emi[...]
EN This article presents information about chemical hazards present at workstations during the production and processing of rubber compounds. The kind and amount of the chemical agents in workplace air depends on the raw materials and the processes used. Many chemical agents are emitted into the air d[...]
19
63%
Elastomery
PL W artykule przedstawiono aktualne osiągnięcia w dziedzinie badań nad poprawą warunków ekologicznych w przemyśle gumowym, w odniesieniu zarówno do środowiska pracy jak i samych wyrobów. Omówiono problemy związane z powstawaniem podczas procesu wytwarzania gumy, szczególnie szkodliwych dla zdrowia,[...]
EN The actual achievements in the field of improvement in the rubber manufacturing concerning ecology at working places as well as in contact with rubber goods were presented. Some problems connected with true healt hazard - cancerogenic action of N-nitrosamines-created during rubber processing were[...]
20
63%
Elastomery
PL W referacie przedstawiono aktualne problemy surowcowe i demograficzne, istotne z punktu widzenia technologii gumy. Omówiono perspektywy postępu w tej dziedzinie, zwracając uwagę na zastosowanie nowych metod badań i surowców, szczególnie wykorzystanie nanonapełniaczy i biopolimerów oraz konieczność e[...]
EN In the paper actual problems connected with raw materials accessibility and density of earth population, important from rubber technology point of view, have been presented. Perspectives of progress in the area have been discussed, taking into account, first of all, application of new methods of stu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last