Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 222
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rtęć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 3 90-93
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 123-133
PL Rtęć dostarczana do środowiska trafia do morza, gdzie, na wskutek swojego powinowactwa do materii zawieszonej jest usuwana z kolumny wody i ulega depozycji do osadów dennych. Ze względu na gradienty gęstości występujące w Morzu Bałtyckim, rtęć związana z zawiesiną może zatrzymywać się na halo klinie[...]
3
80%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad jednoczesnym usuwaniem NOx, SO2 i rtęci ze spalin kotłów opalanych węglem. Badania prowadzono w instalacji pilotowej przez którą płynął strumień odpylonych spalin z kotła OP-430 (317 MWth) spalającego węgiel kamienny. Celem badań było sprawdzenie możliwości jed[...]
4
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2008 Vol. 42 nr 5 121-130
PL W artykule przedstawiono uzyskane wyniki oznaczeń całkowitej zawartości rtęci w przekroju pionowym gruntów pod powierzchnią hal elektrolizy w jednym z funkcjonujących w Polsce zakładów, gdzie produkowany jest chlor metodą elektrolizy rtęciowej. W zakładzie tym znajdują się dwie hale, jedna jest niec[...]
EN The paper presents the data from the determination of the total mercury content in the vertical soil profile beneath the ground level of the mercury cell halls in an industrial plant in Poland, in which chlorine has been produced by the mercury cell method. There are two mercury cell halls in the pl[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Opisywane w literaturze badania nad zastosowaniem zeolitów syntezowanych z popiołów lotnych w usuwaniu metali ze ścieków wskazują na wiele zalet tego materiału i szereg przesłanek za rozpowszechnieniem jego stosowania. Z tego względu przeprowadzono badania służące porównaniu skuteczności usuwania rt[...]
6
80%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 995-1002
PL Opracowano metodę wstępnego wydzielania, zagęszczania i sukcesywnego oznaczania z tej samej próbki rtęci nieorganicznej i alkilortęci w wodach rzecznych. Wydzielanie i zagęszczanie rtęci przeprowadzano na sorbencie chelatującym z tionalidem, a następnie obie formy rtęci oznaczano metodą atomowej spo[...]
EN A new method of separation, preconcentration arid successive determination from the same sample of inorganic mercury and alkylmercury in river waters has been presented. Separation and preconcentration of mercury is carried out on the chelating sorbent with thionalide and followed by the cold vapour[...]
7
80%
Energetyka
2006 nr 4 280-283
PL Poruszono problem konieczności eliminacji nadmiernych zanieczyszczeń środowiska rtęcią w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Przedstawiono stosowane w Energopomiarze metody oznaczania rtęci oraz wykonane badania węgli energetycznych i ubocznych produktów spalania na zawartość rtęci. Omawiając uzyska[...]
EN Mentioned is the problem of necessity to eliminate excessive mercury pollution in the light of European Union directives. Presented are mercury determination methods used in Energopomiar as well as power coal and combustion by-products tests checking mercury contents in them. In the discussion conce[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL We flotacji ważną cechą procesu jest hydrofobowość flotowanej substancji. Hydrofobowość ta zależy nie tylko od kolektora, ale także w przypadku flotacji solnej, od ilości i rodzaju soli. Obserwuje się to również dla rtęci. Rtęć jest modelem do badań wielu właściwości różnych układów, w tym i układów[...]
EN The contact angles, both measured and calculated from the Young equation, were presented and discussed in the paper.
9
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 6 191-198
PL W pracy przedstawiono wartości dobowej depozycji rtęci na terenie Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie oraz w jego otoczeniu. Badania zawartości rtęci w opadzie mokrym i suchym wykonywano podczas dwóch kampanii pomiarowych: letniej (sierpień 2003) i zimowej (styczeń - luty 2004). Porównano wielkości d[...]
EN In the paper values of daily bulk deposition of mercury obtained during summer campaign (August 2003) and winter campaign (January-February 2004) at the Zakłady Azotowe S.A. in Tarnów and at sites located near the plant are presented. Wet and dry depositions were discriminated in the measurements as[...]
10
80%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 2 36--40
PL Rtęć zaliczana jest do najbardziej toksycznych metali ciężkich, zdolnych do migracji w środowisku. Rtęć kulmuluje się w glebie, roślinach organizmach ludzkich i zwierzęcych.
11
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2006 T. 11, z. 2 161-169
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące określenia pionowego rozkładu zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych. Miejsca poboru materiału badawczego zlokalizowane zostały w obrębie gleb użytkowanych jako łąki oraz lasy w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych "Alwernia" S.A. Stężenie rtęci w bad[...]
EN In the article the studies referring to the definition of vertical distribution of mercury content in selected soil profiles were presented. Places of sampling were situated within the grounds used as meadows and forests in the vicinity of Chemical Plant "Alwernia" S.A. The concentration of mercury [...]
12
80%
Zeszyty Energetyczne
2017 T. 4 73--87
PL Ograniczanie emisji rtęci z procesów spalania paliw stałych stanowi jeden z kierunków działań proekologicznych jakie w najbliższych latach obrać musi polski sektor energetyczny. Rtęć stanowi pierwiastek śladowy w powszechnie stosowanych obecnie węglach energetycznych (występuje w nich najczęściej w [...]
13
70%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 1027-1031
PL Do oznaczeń rtęci w roztworach powstałych po mineralizacji mikrofalowej odpadów stałych można z powodzeniem zastosować techniki woltamperometryczne, a w szczególności woltamperometrię impulsową różniczkową z zatężaniem (DPSV). Rtęć jest oznaczana na elektrodzie złotej umieszczonej w celi pomiarowej [...]
EN Determination or mercury m solutions arter microwave digesaon or solid waste sample can be performed by using the differential pulse stripping voltametry (DPSV) technique in a flow system with a gold disk as the working electrode. The application of a flow system makes the procedure more simple than[...]
14
70%
Wiadomości Chemiczne
1998 [Z] 52, 1-2 87-100
EN In the paper, mercury and its compounds are generally discussed with respect to their circulation in nature, the role of the biological chain in penetration of mercury from the environment to the living organism and the toxicological findings in vegetables, animals and human beings after administrat[...]
15
70%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 5 191-193
PL W pracy analizowano zawartość rtęci w glebie i mniszku lekarskim (Taraxacum officinale Web.) na terenach objętych wpływem przemysłu (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) i terenach odniesienia (Wojkowa, Laliki). Zawartość rtęci oznaczono za pomocą automatycznego analizatora rtęci Mercury/S.A.-3D firmy Nippon [...]
EN The content mercury in soil and dandelion were analysed. The samples were collected from industrial area (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) and from Wojkowa and Laliki as a reference area. The mercury content were determined by automatic mercury analyser Mercury/SP-3D Nippon Instruments Corp. 1. The mercur[...]
16
70%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi fazowej oraz kinetyki procesu sorpcji rtęci z roztworów wodnych na węglach aktywnych różnych typów. Wyznaczono współczynniki dyfuzji efektywnej w ziarnach 7 rodzajów węgla, a także izotermy sorpcji, maksymalną pojemność sorbentów w odniesieniu do jonów Hg[^2+] or[...]
EN The results of the equilibrium and kinetics investigations for the process of mercury sorption from aqueous solutions onto seven different types of active carbon are presented. The effective diffusion coefficients in the particles were obtained from the transient-state sorption experiments and the i[...]
17
70%
Przegląd Komunalny
2005 nr 3 18-19
PL Znaczenie rtęci jako substancji skażającej środowisko naturalne wynika ze specyficznej natury tego metalu, zdeterminowanej mnogością źródeł zanieczyszczenia, lotnością, ruchliwością, trwałością i dużą toksycznością jej poszczególnych form chemicznych - głównie metylortęci i rtęci pierwiastkowej.
18
70%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano przeglądu różnych technologii oczyszczania spalin z rtęci, modyfikacji procesu spalania i innych działań walki z rtęcią , także w powiązaniu ze zwalczaniem innych zanieczyszczeń, jak np. tlenków azotu i siarki. Z przeglądu wynika, że efektywność stosowanych technologii redukcji e[...]
EN The article provides and overview of various technologies of fumes purification from mercury, modification of combustion processes and other activities focused on combating of mercury - also in connection with combating of other contaminations as, for instance, with nitrogen and sulphur oxides. It i[...]
19
61%
Karbo
2013 Nr 1 39--47
PL Prace związane z usuwaniem rtęci z węgla kamiennego i brunatnego, przed procesem spalania i zgazowania, na drodze pirolizy niskotemperaturowej, prowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, obejmujące zarówno badania eksperymentalne w skali laboratoryjnej jak i półtechnicznej wykazały bardzo z[...]
EN The works associated with the removal of mercury from coal and lignite prior to combustion and gasification process by low-temperature pyrolysis, conducted at the Institute for Chemical Processing of Coal, including both experimental studies in laboratory scale and a large scale showed very satisfa[...]
20
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 4 19-30
PL Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków występujących w środowisku. Ze względu na właściwości fizykochemiczne stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie metodami usuwania zanieczyszczeń związków rtęci ze środowiska. W artykule [...]
EN Mercury is one of the most toxic element occurring in the environment. Because of its toxicity and its properties it may cause a huge menace to the people and animals. The interest of the eliminating, removal mercury out of environment are growing. The article below presents various methods of elimi[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last