Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwiązania organizacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 110-111
PL Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki, a także zakres prac został opisany w artykule "Prawo związane z utrzymaniem czystości i porządku na jezdniach i chodnikach". Obecnie obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie posiada pewne braki w zakresie rozdziału obowiązków między[...]
2
88%
Problemy Jakości
PL Przedstawiono koncepcję wspomagania i koordynacji zarządzania jakością z wykorzystaniem narzędzi kontrolingowych. Wyjaśniono istotę kontrolingu i zaakcentowano najistotniejsze jego cechy. Na tej podstawie scharakteryzowano zadania i zakres kontrolingu jakości. Wyodrębniono ośrodki odpowiedzialności [...]
EN The concept of the quality management support and coordination with usiNg controlling tools was presented. The essence of controlling was explained and the most important features of controlling were emphasised. On this basis tasks and range of quality controlling were charackerised. The responsibil[...]
3
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 10 403-407
PL Przedstawiono możliwości i ograniczenia stosowania innowacyjnych technologii w polskim ciepłownictwie. Konieczność wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w sektorze ciepłownictwa dotyczy zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak i technologicznych. Wymuszana jest przez uwarunkowania prawne wynikające z p[...]
EN The paper presents opportunities and limitations of implementation of innovative technologies in Polish district heating systems. The need of implementation of innovative technologies in district heating sector refers to organisational and pure technological solutions. It is determined by internati[...]
4
63%
Rynek Energii
2010 nr 4 9-17
PL W ostatnich latach, począwszy od roku 1990, w polskiej elektroenergetyce nastąpiły głębokie przeobrażenia. Miały miejsce reformy o charakterze rynkowym, zmiany strukturalne, organizacyjne i własnościowe. Każdemu z etapów przemian towarzyszyły określone założenia i oczekiwania; nie było i nie ma nato[...]
EN During the last years, starting from 1990, in Polish power sector deep transformations has been taken. The reforms having market character, structural, organizational and property changes have taken place. Each stage of the conversion was accompanied by specific assumptions and expectations; there w[...]
5
63%
Roczniki Geomatyki
EN According to the survey of May of 2008, advanced works on NSDI are carried out in 26 countries of Europe. The introduction of INSPIRE Directive 2007/2/WE has resulted in stimulation of legislative processes concerning its implementation (especially noticeable i.e. in Austria, Belgium, the Czech Repu[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 17--24
PL Zachodzące zmiany w konstrukcji maszyn rolniczych ułatwiają w znaczący sposób ich obsługę, ale trudno jest zaobserwować istotne różnice w jakości wykonywanej pracy. Podjęta próba ustalenia jaki związek może zachodzić pomiędzy konstrukcją a jakością pracy maszyny daje tylko częściową odpowiedź. Przy[...]
EN The occurring changes in the construction of agricultural machines facilitate, to a significant degree, their operation, however, it is difficult to observe significant differences in the quality of the performed work. The attempt to determine the relationship between the construction and the qualit[...]
7
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 170--171
PL W artykule wskazano na wzrost zainteresowania przedsiębiorstw wprowadzaniem zmian o charakterze innowacyjnym. Taka postawa wynika z konieczności ciągłego doskonalenia organizacji gospodarczych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku. Nakreślono obszary wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie i prze[...]
EN The article indicates a growing interest of introducing some innovative changes. This attitude comes from a need of constant improvements of companies that operate on the competitive market. There are some innovation implementation areas in the enterprise and some results of the survey held among co[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 105 173--186
PL Największym dobrem człowieka jest jego środowisko. Każdy chce oddychać powietrzem o jak najlepszych walorach niezależnie czy w centrum dużej aglomeracji, czy poza nią. Zanieczyszczone bardzo drobnymi pyłami powietrze niesie ze sobą niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka i jego otoczenia. Istotn[...]
EN The environment is the greatest good for the people. Everyone wants to breath air of the best possible quality, whether living in the city center of a metropolis or in a rural area. Air polluted with very fine particles contribute to the negative effect on people’s health and the whole environment. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last