Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 628
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 4 35-38
2
100%
Przegląd Geodezyjny
3
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 5 29--31
PL Poprzednie lata oznaczały dla Polski złoty okres pod względem rozwoju energetyki odnawialnej, nawet jeśli wciąz nie należymy pod tym względem do czołówki państw europejskich. Energetyka wiatrowa zdominowała nasz rynek energii ze źródeł niekonwencjonalnych, pozostawiając inne, obecnie mniej opłacalne[...]
4
80%
Logistyka
PL Celem artykułu było wskazanie i próba oceny wybranych prawnych instrumentów rozwoju agrologistyki. Przedstawiono pojecie agrologistyki, a nastepnie rozważania skupiały się na rejestrze zwierząt, zasadach transportu zwierząt, ochronie roślin, grupach producentów rolnych, umowie kontraktacji oraz środ[...]
EN The purpose of this article is to identify and make an attempt to evaluate the development of selected legal instruments of the development of agro logistics. The paper presents the concept of agro logistics and focuses on the register of animals, animal transport rules, plant protection, agricultur[...]
5
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie w celu wskazania potencjalnych możliwości i barier rozwoju obszaru wiejskiego na terenach Natury 2000. Badania oparto o analizę strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przest[...]
EN The paper presents a pilot survey, conducted in selected rural areas of Natura 2000 in the Pińczów community to identify potential opportunities and limitations for the study area. The investigations were conducted on the basis of local planning, land use planning and a questionnaire survey. They le[...]
6
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 5 58--60
7
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL W artykule dokonano przeglądu literatury za względu na czynniki, które decydują o rozwoju oraz maja wpływ na charakter i przebieg procesów rozwojowych. Przedstawiono podejścia badawcze prezentowane w literaturze przez różnych autorów i zgłaszane w różnym czasie. Szczególną uwagę skoncentrowano na cz[...]
EN The article refers to the analysis of development factors. The author pointed out various factors which spark the process of development or cause its changes. Different research approaches appeared in literature were presented. The infrastructure as a factor was described in details. Besides functio[...]
8
80%
Świat Szkła
PL Truizmem jest stwierdzenie, że postępy technologii szkła wpływają w istotny sposób na rozwój architektury. Warto jednak poświęcić nieco uwagi problemom jakie wiążą się z tym zjawiskiem.
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Results of heat development in Ukraine state and prospects analysis are presend. Technical equipment and devices parameters are presented. Save energy efficiency is described.
10
80%
Logistyka
2010 nr 3 23-26
PL Wspotpraca pomiędzy logistyką wojskową a cywilną trwa od lat. Mechanizmy logistyczne, funkcjonujące dzis na rynku gospodarczym, mają swoje źródiło w rozwiązaniach militarnych, wypracowanych w armii przez szereg lat. Współcześnie obserwujemy odwrotne trendy w tych relacjach, a logistyczne rozwiązania[...]
EN Cooperation between military and civil logistics going on for many years. Modern mechanisms of logistics operating business in the market have their roots in military solutions, developed in the army for many years. Actually we observe the opposite trend in these relations, and logistics solutions t[...]
11
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 1(3) 29-38
PL Artykule charakteryzuje energetykę jądrową na świecie, wskazuje technologiczne i społeczne uwarunkowania jej rozwoju. Przedstawia ekonomikę energetyki jądrowej, osiągnięcia i pozycję największych graczy na światowym rynku. Omawia doświadczenia Francji i prowadzoną przez nią promocję energii jądrowej[...]
EN The paper describes nuclear energy worldwide along with technological and social conditions for its development, presenting the economics of nuclear power and the achievements and positions of the leading market players. Additionally, it focuses on France's experiences and promotion of nuclear power[...]
12
80%
Przegląd Geodezyjny
13
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Celem artykułu jest zbadanie w jaki sposób logistyka tworzy wartości dodaną w handlu internetowym i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej na polskim rynku e-commerce. Badania przeprowadzono w 2009 r. z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety oraz z wykorzystaniem metodologii grup fo[...]
EN The paper aims to analyze how logistics is adding value in the e-commerce activity and how becomes a source of competitive advantage in Polish e-shops. The researches were conducted using internet questionnaire and focus group methodologies in 2009. The results show that owners and employees of Poli[...]
14
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Transport kombinowany był pierwszą formą przewozów kolejowych, która mogła korzystać z dobrodziejstwa otwarcia granic już od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Mimo systematycznego wsparcia politycznego i finansowego ze strony UE oraz jego zalet, rozwój transportu kombinowanego nie przebiega har[...]
EN Combined transport was the first kind of railway carriage in Europe, which could benefit from the opening of national borders just since the beginning of the nineties of XX century. Its advantages and the continual political and financial support from the EU did not contribute though to its desired [...]
15
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor, nestor polskiego odlewnictwa, uczestniczący osobiście w jego funkcjonowaniu, odbudowie i rozwoju, z faktu pełnienia wielu odpowiedzialnych funkcji technicznych oraz menedżerskich przedstawia swoje obserwacje i oceny tych działań w okresie 50-lecia. Artykuł zawiera wiele, nieznanych lub zapomn[...]
EN The Author, a nestor of the Polish foundry engineering, personally participating in its functioning, rebuilding and development, due to holding several technical and managerial responsible functions, presents his observations and assessments of such operations during the last 50 years. The paper con[...]
16
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 1 8-11
17
80%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 3 55-58
PL (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski.)
EN (This material for the article was presented in the form of presentation at the International Fair in Poznań -Transporta 2009 - Rail Transport of XXI century for Poland).
18
80%
Spektrum
2009 nr 11-12 XIII-XV
19
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 VIII-XIII
PL W elektrotechnice obserwuje się nowe rozwiązania w zakresie materiałów czynnych i konstrukcyjnych, nowych technologii, nowych koncepcji i struktur maszyn, transformatorów i aparatów elektrycznych, urządzeń rozdzielczych itp. Rozwijane są metody obliczeniowe obwodowe i polowe, optymalizacyjne, decyzy[...]
EN New solutions in electrical engineering in the fields of active and constructional materials, new technologies, new conceptions and machine structures, transformers and electric appliances, distribution devices etc. are observed. Developed are field and circumferential, optimizing, decisive etc. com[...]
20
80%
Elektro Info
2008 nr 11 38-41
PL Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwią[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last