Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Artykuł przedstawia ogólny pogląd na temat rozwoju transportu intermodalnego w Europie oraz naświetla problem wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Polsce. W drugiej części opracowania przedstawiona została autorska koncepcja wdrożenia innowacyjnej technologii transportowej w relacji [...]
EN This article presents a general overview on the development of intermodal transport in Europe and highlights the problem of implementation of modern technological solutions in Poland. In the second part of the paper the author's conception of the implementation of innovative transport technology in [...]
2
100%
Logistyka
2006 nr 6 14-17
PL Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2001 r. opublikowana została Biała Księga nt. europejskiej polityki transportowej do 2010 r. W czerwcu 2009 r. opublikowany został komunikat Komisji "Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu", zawierający zało[...]
4
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 1 27-42
5
80%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 3 (39) 183--188
6
70%
Problemy Ekonomiki Transportu
2005 nr 1-2 35-58
7
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Opublikowana w 2001 r. Biała Księga "Europejska polityka transportowa do 2010 r. Czas na decyzje" była pierwszym kompleksowym dokumentem unijnym, wyznaczającycm kierunki polityki transportowej. Podczas spotkania Rady Unii w grudniu 1999 r. Komisja Europejska została zaproszona do przygotowania propo[...]
8
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W czerwcu bieżącego roku sprowadzano z Essen do Łodzi na testy eksploatacyjne wagon tramwajowy typu M8S. Choć samo pojazd liczy sobie prawie 30 lat, to wieloma rozwiazaniami technicznymi dorównuje, a nierzadko przewyższa nowy tabor tramwajowy produkcji polskiej.
9
61%
Nowa Elektrotechnika
10
61%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków promowania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Składa się z czterech części. W części pierwszej omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu kombinow[...]
EN This article is trying to point out the directions of promotion the alternative branches of transportation in order to reduce dynamic grow of road transport. It consists 4 parts. Part one deals with recommendation of European Commission in terms of developing of combined transport. Second part is a [...]
11
61%
Logistyka
2009 nr 6 10-14
PL Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań nad jakością usług wśród przedsiębiorstw sektora TSL ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju transportu w polskich warunkach rynku. Przedmiotem rozważań jakie podejmuje autor jest analiza charakteru i istoty relacji jaka wys[...]
EN The presented article undertakes the question of the sustainable development of transportation and the quality of services in the TSL sector. Author of study on basis of investigations conducted among the chosen group 29 enterprises of the TSL sector functioning in the conditions of the Polish marke[...]
12
61%
Management
EN The White Paper on European Transport Policy indicates on importance of balanced development of transportation, which promotes alternative transport to road one The water transport is one of such alternatives. Unfortunately, there is in Poland no enough use of potential of this kind of transport, an[...]
13
61%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Dynamika zmian uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego spowodowała przyjęcie w 2007 r. kolejnej "Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe zagrożenia asymetryczne i związane z tym wyzwania, dyktują potrzebę kompleksowego podejścia do organizacji systemu bezpieczeństwa [...]
EN The dynamics of changes in conditions of the international safety caused, in 2007, the reception of the next "National Security Strategy of the Republic of Poland". New asymmetrical risks and challenges connected with it, dictate the need of the comprehensive approach towards the organization of the[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 19-26
PL Potrzeba modernizacji transportu staje się coraz bardziej pilną. Niestety niesatysfakcjonujące zaangażowanie krajowej i lokalnej administracji w tym procesie i brak finansowego wsparcia są silną przeszkodą. Pomimo to następuje wdrożenie rozwiązań z zakresu telematyki w transporcie. Może to być postr[...]
EN The need to modernize all the transport by its ordered informatization becomes more and more urgent. Unfortunately not satisfactory country and local administrations engagement in this process and lack of financial support caused by needs to finance goals acknowledged as more important, makes strong[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 413-431
PL Aspekty środowiskowe, bezpieczeństwa i rosnące zatłoczenie na sieci dróg kołowych w Europie powodują potrzebę rzeczywistego promowania przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii transportu - w tym przede wszystkim kolei, transportu kombinowanego i wodnego - do czasu wyrównania warunków konkuren[...]
EN The environmental and safety aspects and the growing congestion existing on a road system in Europe cause the need for promoting of environmentally friendly branches and transport technologies, in this especially railways, combined and water transport, until the time when the conditions of inter-bra[...]
16
61%
Logistyka
PL Transport intermodalny jest rynkiem o relatywnie dużym potencjale rozwojowym. W strategii rozwoju transportu do 2020 roku opublikowanej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znalazł się zapis dotyczący transportu intermodalnego „Strategicznym celem rozwoju transportu inter[...]
EN The article presents the selected issues concerning development of intermodal transport in Poland. Rail transport of containers from Polish sea ports has been growing for last decade, but in compare with number of units transported by rail in Western countries is on low level. It must be emphasized [...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 2 315--321
PL Wyzwania rozwoju gospodarki wyznaczają drogi rozwoju transportu, eksponując szczególną rolę w tym względzie jego organizatorów. Realizacja ich roli na rynku usług transportowych wydaje się być najwyraźniej możliwa w warunkach integracji działalności. Integracja taka ma prowadzić do stworzenia jednol[...]
EN The challenges of economic development shall designate road transport development, emphasizing a special role in this respect, its organizers. The implementation of their role in the transport market seems to be apparently possible in terms of integration. Such integration has lead to the creation o[...]
18
61%
Logistyka
2014 nr 4 3639--3648
PL W artykule ukazano znaczenie kosztów transportu jako bariery w handlu i wpływ obniżania jego kosztów na postęp w rozwoju procesów globalizacji i regionalizacji. Zaprezentowano metody określania zakresu geograficznego sektora/rynku zaproponowane przez Portera, Yipa, Lasssere’a i jednego z autorów art[...]
EN The article shown the role of transport as one of the driving forces of globalization and regionalization of the economy. Presented methods for determining the geographic scope of the sector / market proposed by Porter, Yip, Lasssere and one of the authors of the article. In all these concepts, appe[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 63--71
PL [...]Reforma administracyjno-samorządowa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, gruntownie przebudowała ustrój administracji publicznej i podział terytorialny Polski. Powstało szesnaście województw, w tym województwo zachodniopomorskie, o dualnym charakterze rządowo-samorządowym1. Województwa s[...]
EN The Westpomeranian Province Strategy up to 2015 is the main tool of the intra- regional policy in Westpomeranian region. The elements of the mentioned strategy are connected with the transport, for example SWOT analysis and strategic goals. The article presents selected transport aspects of the West[...]
20
61%
Logistyka
2016 nr 1 8--12
PL W artykule omówiono działania operatorów transportu kombinowanego/intermodalnego kolej - droga, zmierzające do wzrostu przewozów i udziału przedsiębiorstw kolejowych na europejskim rynku transportowym w badanym okresie. Przeprowadzone badania wskazują na rosnącą dynamikę przewozów w technologii inte[...]
EN The article discusses the actions of combined/intermodal road-rail transport operators aimed at increasing freight and share of railway undertakings and on the European transport market in the period considered. The study indicates a growing dynamics in the intermodal freight technology. The size an[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last