Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój miast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 2 24-30
PL Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
2
100%
Logistyka
2007 nr 1 25-28
PL Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
3
80%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W pracy dokonano analizy funkcjonowania systemu kanalizacyjnego miasta Przemyśla, w której założono wzrost ilości ścieków deszczowych odprowadzanych do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej, będący wynikiem przyłączenie do miasta nowych obszarów. Tereny te zostały ustalone zgodnie z obowiązuj[...]
EN The paper presents the results of the analysis of the sewage system functioning in the city of Przemysl. It was assumed that, as a result of joining to the city new areas, the volume of stormwater discharged to existing combined sewer system would increase continuously. The information about the are[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 175-184
PL W artykule omówiono wykorzystanie koncepcji Transit Oriented Development jako sposobu funkcjonalnego powiązania rozwoju miast z dostępnością wydajnych systemów transportu zbiorowego. Przedstawiono wymagania stawiane przed zrównoważonym systemem transportowym oraz ogólne zasady kształtowania przestrz[...]
EN This paper presents the idea of Transit Oriented Development as a tool for creating more sustainable connection between city and mass transit systems. The TOD concept general conditions and main goals were discussed, as well as typical investment characteristics. Portland's Pearl District was choose[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2014 Z. 30 7--11
PL Trwający obecnie kryzys gospodarczy i finansowy, dotykający ze szczególną siłą krajów rozwiniętych, wiąże się z wyczerpywaniem się potencjału dotychczasowego modelu rozwoju. W okresie po II wojnie światowej, dzięki stałym impulsom rozwojowym, takim jak stwarzanie potrzeb z użyciem nowych narzędzi, j[...]
EN Currently ongoing economic and financial crisis, aware specially the developed countries, involves the exhaustion of the current model of development potential. In the period after the second world war, thanks to the constantly given development impetus, such as the creation of needs by the new tool[...]
6
70%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL Globalizacja rozpoczęła się wraz z końcem zimnej wojny. Z początku stanowiła dla wszystkich obietnicę większego dobrobytu, a kraje ubogie miały po raz pierwszy dostęp do rynków krajów uprzemysłowionych. Jednak niewiele z nich przede wszystkim Stany zjednoczone, Chiny i klika krajów Azji środkowej, p[...]
EN Globalization came wilh the end of the Cold War. It promised more wealth for everyone and for the poorer countries access to the markets of the industrialized countries. Though industrial growth relieved many people of poverty, individual income and economic output rose, but at the same time in weal[...]
7
70%
Przegląd Komunalny
2019 nr 6 65--67
PL Rozwój miast i gmin zależy od stworzonych warunków dla mieszkańców oraz od działalności usługowej oraz produkcyjnej. Czynniki te są wzajemnie ze sobą związane. W dużej mierze wszystko zależy od inicjatyw władz samorządowych i mieszkańców. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój je[...]
8
61%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN Individual motorization notarizes independence, even at the reducing number of habitants, belongs consequently to hope increase the amount of passenger cars on roads. The cities try do deal with the problem of noise pollution or exhaust fumes in many different ways, like the programme "Cities for Mo[...]
9
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2015 nr 1 5--19
PL W artykule wyjaśniono zagadnienie zarządzania strategicznego w naukach ekonomicznych oraz sformułowano na ich podstawie definicję strategicznego gospodarowania nieruchomościami. Przyjęto tezę, iż strategiczne gospodarowanie nieruchomościami jest instrumentem determinującym rozwój miast. W pracy doko[...]
EN In this article the term of strategic management in economic studies has been both explained and used as the basis for formulating the definition of strategic real estate management. The thesis that strategic real estate management is the means determining urban development has been stated. The pape[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1590--1592
PL Artykuł obejmuje problematykę rozwoju miast i nowych wyzwań dla transportu publicznego. Zaprezentowano zagadnienia związane z wysoką emisją spalin, zanieczyszczeniem środowiska oraz rozwiązań dla tych problemów.
EN Article includes problematic of development areas of cities and challenges for public transport. It presents issues related with high emission of exhaust, environment pollution and solutions for these problems.
11
61%
Challenges of Modern Technology
EN Social and economic changes and also administrative transformations exercised a significant influence on moving and development of the cities in the end of XX — the beginning of XXI-st century in the Republic of Kazakhstan. Thereby socially-functional researches in town-planning are rather urgent at[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współcześnie pojęcie mobilności człowieka można odnieść do jego osobistej aktywności, np. do zmian w pozycji społeczno-zawodowej, jak też do fizycznego przemieszczenia. Instrumentem służącym zaspokojeniu potrzeby mobilności są wszystkie elementy składające się na system transportowy. Szczególnego zn[...]
13
61%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 1 239--253
PL Celem niniejszej pracy było określenie wpływu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - osiedle Zawiszów na stan i jakość przestrzeni miejskiej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na zweryfikowanie przestrzennego oddziaływania na środowisko, wynikającego [...]
EN The aim of the research was to determine the impact of local spatial development plan for area of the city of Świdnica – Osiedle Zawiszów entries on the condition and quality of the urban space. The results of the analyses allowed us to verify the spatial impact on the environment resulting from cha[...]
14
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN A list of the most important determinants of city development, common for all Polish cities, is as follows: city sprawl, lack of spatial harmony and real urban design, lack of any trace of physical planning standards adopted before in different EU countries, lack of professional city management, gov[...]
15
61%
Logistyka
2014 nr 4 3449--3458
PL W artykule przedstawione zostały wytyczne polityki transportowej dla miast, odzwierciedlającej nowy paradygmat dla rozwoju miast, kładący nacisk na rozwój zintegrowany i zrównoważony. Celem transportu miejskiego w ramach tego paradygmatu jest zapewnienie dostępności miasta z uwzględnieniem różnych o[...]
EN The article presents the guidelines for urban transport policy that reflect a new paradigm for urban development, with emphasis of an integrated and sustainable development. The purpose for urban transport in the framework of this paradigm is to ensure the accessibility of the city including differe[...]
16
61%
Logistyka
PL Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na problemy współczesnej infrastruktury oraz jej ogromną rolę w zapewnieniu prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, ale również rozwoju miast. Wprowadzając pojęcie „Bezpieczna infrastruktura” autorzy mieli na celu podkreślić jej ogromne[...]
EN Article is to draw attention to the problems of modern infrastructure and its major role in ensuring the proper socio-economic development of the country, but also the development of cities. By introducing the concept of "Secure infrastructure" the authors have to emphasize its gr[...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 6 7452--7463
PL W artykule dokonano analizy wskaźników lokalnej dostępności transportowej w województwie pomorskim. Analiza obejmuje wybrane powiaty ziemskie województwa pomorskiego. Powiaty zostały wybrane w taki sposób, aby ocenić dostępność do stolic powiatów na różnym poziomie oraz wskazać jak dużą rolę odgrywa[...]
EN The objective of this study is analysis of the local accessibility indicators in Pomorskie voivodeship. Main objective of this study is analysis of selected land districts of the Pomorskie voivodeship and the next step is to define level of relation city-village. To define accessibility we used out [...]
18
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 273--279
PL W artykule przedstawiono poszukiwania nowych terenów mieszkaniowych dla miast rozwijających się i różnorodne rozwiązania dla zamieszkania na wodzie. Zagospodarowywanie obszarów wodnych to odbieranie terenów morzu, usypywanie sztucznych wysp czy budowanie pływających habitatów. Najbardziej nowatorski[...]
EN This article presents a search for new residential areas for developing cities and diverse solutions for living on water. The development of waterside grounds means reclaiming land from the sea, forming artificial islands or building floating habitats. The most innovative and futuristic projects are[...]
19
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dokumenty strategiczne, operacyjne i planistyczne w kontekście przebudowy i rewitalizacji miast w nowym okresie programowania 2007-2013. Zarysowano główne wyzwania rozwoju polskich miast w dobie integracji europejskiej oraz wizje miast Europy XXI w. w z[...]
EN The main aim of the article is to take into account the strategic, operational and planning documents in the context of redevelopment and revitalization of urban space in the new programming period of 2007-2013. The authors outined the most significant challenges Polish cities are facing in the era [...]
20
51%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 2 601--608
PL Przedstawiono wyniki analizy funkcjonowania systemu kanalizacyjnego miasta Przemyśla. Wykonano ją w celu zbadania wpływu rozwoju terenów miejskich na przepływy ścieków istniejącą siecią kanalizacyjną. Na podstawie projektu tej sieci i planu zagospodarowania przestrzennego w programie SWMM został zbu[...]
EN The paper presents the results of the analysis of the sewage system functioning in the city of Przemysl. It was assumed that, as a result of joining to the city new areas, the volume of stormwater discharged to existing combined sewer system would increase continuously. The information about the are[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last