Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roztwór wodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 6 34-35
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Omówiono proces usuwania metali ze środowiska wodnego w procesie biosorpcji. Przedstawiono biosorbenty i mechanizmy procesu biosorpcji. Zamieszczono opis podstawowych czynników wpływających na ten proces: rodzaj i budowę biosorbentu, charakter immobilizacji, cechy roztworu, w którym przebiega proces[...]
EN The paper presents process of metal removing from water environment in biosorption process. The biosorbent and mechanisms of biosorption process were described. The basic factor influencing on this process were discussed: kind and build of biosorbent, immobilization character, features of solution i[...]
3
100%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 1041-1052
PL Produktami reakcji chloranu (I) sodu z jonami amonowymi w roztworach wodnych są mono-, di- i trichloroamina. Względne stężenia tych związków silnie zależą od pH i czasu reakcji. Zbadano procesy elektrodowe chloroamin i stwierdzono, że na elektrodzie platynowej mono- i źdichloroamina ulegają jednoeta[...]
EN Reactions of sodium chlorate (I) and NH' carried out in aqueous solutions produce mono-, di- and trichloramine. The stability of the products of this reaction is strongly pH and time dependent. Electrochemical properties of chloramines have been investigated and compared with their spectrophotometri[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2006 nr 7 33-52
PL Zaprezentowano zebrane z literatury modele matematyczne opisujące proces sorpcji zanieczyszczeń z roztworów wodnych na różnego rodzaju sorbentach. Zaproponowano własne modele kinetyczne. Omówiono sposób podejścia do znalezienia właściwego modelu dla eksperymentalnych danych kinetycznych. Przedstawio[...]
EN Taken from literature mathematical models describing aqueous solution pollutants sorption process on different kinds of sorbents have been presented. Authors' own kinetic models have been proposed. An approach to find the proper kinetic model for given experimental kinetic data has been discussed. T[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 53--61
PL Artykuł przedstawia wnioski wypływające z przewidywań dotyczących zachowania się cząsteczek pewnego typu barwników fluorescencyjnych w Teologicznych roztworach wodnych. Amfofilność wydłużonych molekuł może być wystarczającą przesłanką do powstania gęsto upakowanej, uporządkowanej warstwy fluoryzując[...]
EN The paper presents conclusion of expectations in behaviours of molecules of fluorescent pigments contented in reological water solutions. The amfofillity of elongated molecules and strong polar proprieties of water solutions, are sufficient reason to format densely-packed, well-ordered fluorizing la[...]
6
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1183-1188
PL Przeanalizowano możliwość teoretycznego obliczania stałej Henry'ego za pomocą równań stanu i reguł mieszania dla układów silnie nieidealnych. Obliczenia wykonano stosując 5 równań stanu 3. stopnia z kwadratowymi regułami mieszania oraz regułą Hurona-Vidala dla układów z wodą jako rozpuszczalni-kiem,[...]
EN Possibility of theoretical calculations of Henry's constants by equations of state and mixing rules has been analysed for strong nonideal systems. Five cubic equations of state with quadratic and Huron-Vidal mixing rules were used for systems with water as the solvent. Values of Henry's constants ca[...]
7
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 4 19-30
PL Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków występujących w środowisku. Ze względu na właściwości fizykochemiczne stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie metodami usuwania zanieczyszczeń związków rtęci ze środowiska. W artykule [...]
EN Mercury is one of the most toxic element occurring in the environment. Because of its toxicity and its properties it may cause a huge menace to the people and animals. The interest of the eliminating, removal mercury out of environment are growing. The article below presents various methods of elimi[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1173--1184
PL Celem niniejszej pracy było określenie efektywności adsorpcji barwników anionowych i kationowych z roztworów wodnych na popiołach pochodzących, z dwóch różnych źródeł: ze spalania osadów ściekowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni i ze spalania węgla kamiennego w Olsztyńskiej Elek[...]
EN This study was conducted with water-soluble dyes used as sorbates: with the formation of color cation - Basic Green 4 (basic dye) and with the formation of color anion - Reactive Black 5 (helactine vinyl sulfone dye). Its objective was to investigate possibilities of dyes adsorption from aqueous sol[...]
9
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 467-478
PL Procesy membranowe są obecnie szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu oraz w szeroko pojętej ochronie środowiska do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń zarówno o charakterze organicznym jak i nieorganicznym. W eksploatowanych na całym świecie instalacjach membranowych najczęściej stosowane s[...]
EN Membrane processes are now widely used in many industries and in the widely understood environment protection to remove the various pollutants of both organic and inorganic character. In the operated worldwide membrane installations membranes made from organic materials such as polysulphone, poliete[...]
10
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 747-760
PL Rozwój technologii dostarcza nie tylko produkty o ulepszonej jakości lecz również wpływa na postępujące skażenie środowiska. W przypadku przemysłu włókienniczego zanieczyszczenie to dotyczy głównie wody. Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych jest przyczyną powstawania ścieków o znacznej zawartośc[...]
EN Contemporarily, the most common methods of textile wastewaters treatment include: adsorption, precipitation/coagulation, ultrafiltration and reversed osmosis, biological methods, oxidation, reduction, and extraction. Out of these methods, the most economical in terms of minimizing investment and exp[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł przedstawia rezultaty badań nad wykorzystaniem adsorpcyjnych właściwości złóż diatomitowych do usuwania barwy specyficznej (błękit metylowy) i naturalnej (substancje humusowe) z roztworów wodnych. Badania wykonywane były dla stężeń początkowych C1 = 30 mg/dm3 i C2 = 60 mg/dm3. Złoża diatomit[...]
EN The paper presents results of research on the application of adsorptive properties of diatomite beds for removing of colour, both specific (methylene blue) and natural (humus substances), from aqueous solutions. The tests were carried out for initial color concentrations of C1 = 30 mg/dm3 and C2 = 6[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Do usuwania fenolu zastosowano silnie zasadową żywicę anionowymienną Amberlite lRA900 CI. Przeprowadzono testy technologiczne w warunkach nieprzepływowych, określono wpływ czasu kontaktu i dawki jonitu na proces wymiany fenolu. Badania prowadzone w warunkach przepływowych realizowano w trzech kolejn[...]
EN Phenol was removed using Amberlite lRA900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In process tests carried out in non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on phenol exchange was determined. The tests in through-flow conditions were realized in there consecutive cycles[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
14
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The apparent molar volumes were determined at 25, 35 and 45° C for aqueous solution of MnSO(4) + H(2)SO(4) system using Anton Paar DMA 60/602 densitometer. The apparent molar volumes of transfer of a manganese sulphate from water to the sulphuric acid solution was determined as a function of the sul[...]
15
75%
Environment Protection Engineering
EN Adsorption of Cu2+, Co2+, and Mn2+ metal ions on oxidized multi-walled carbon nanotubes (O-MWCNTs) was investigated as a function of contact time, pH, sorbent dosage, and initial metal ion concentration. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were oxidized using HNO<[...]
16
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The research was carried out on rye's very good complex (winter wheat, winter oilseed rape, spring barley) as well as on the good complex of rye's soil (potatoes). The aim of the research was to assess the effects of plants foliar fertilization with the 7 hydrate sulphate (VI) iron (II) applied in t[...]
17
75%
Environment Protection Engineering
2018 Vol. 44, nr 1 141--152
EN The usefulness of micellar-enhanced ultrafiltration (MEUF) for copper ion removal was evaluated. The experiments were performed in a semi-pilot installation in a cross-flow regime with the use of ultrafiltration modules (5 kDa and 10 kDa). The first stage of the tests included copper ion removal in [...]
18
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 2 49--56
PL W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące sposobów podwyższania krotności spienienia wodnych roztworów środków pianotwórczych. Opisane zostały zmiany spienienia pod wpływem różnych wybranych dodatków chemicznych.
19
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 62--69
PL W pracy przedstawiono akustyczne badania struktur powstających w wodnych roztworach nieelektrolitów metanolu i etanolu. Wykonano pomiary prędkości propagacji fal akustycznych i gęstości tych roztworów w pełnym zakresie stężeń. Wyniki tych pomiarów pozwoliły na obliczenie ściśliwości adiabatycznej. W[...]
EN This paper presents acoustic investigations of structures arising in nonelectrolyte (methanol and ethanol) aqueous solutions. Measurements of acoustic wave velocity and density of these solutions were performed in the full range of concentration. Results of this measurements allowed to account the a[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 78-79
PL Wykonano analizę widm FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) złoża biosorbentu stosowanego w procesie biosorpcyjnego usuwania jonów żelaza z roztworu wodnego. Zastosowano złoże szczepu grzyba pleśniowego Trichoderma viride. Widma podczerwieni wykonano zarówno dla wodorowej jak i sodowej form[...]
EN The FTIR analysis (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) of biosorbent bed used for iron removal from water solution in biosorption process was performed. Fungus Trichoderma viride was used as the biosorption bed. Infrared spectra for both hydrogen and sodium form are presented and analyzed. Addi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last