Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozszerzony filtr Kalmana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 2 45--48
PL W pracy przedstawione jest wyprowadzenie pełnego obserwatora wektora stanu dla wahadła odwróconego z napędem inercyjny. Wahadło odwrócone z napędem inercyjnym stanowi mechanizm nieliniowy który posiada więcej stopni swobody niż wymuszeń. W celu poprawnego sterownia postuluje się o znajomość wszystki[...]
EN This paper presents derivation of the full state observer for an inverted, inertia wheel pendulum (IWP). This is a non-linear, underactuated mechanical system and therefore it has more degrees of freedom than control variables. In order to control this mechanical system properly, knowledge of all st[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 8 960-962
PL W artykule została zaprezentowana procedura optymalizująca liczbę operacji arytmetycznych dla rozszerzonego filtru Kalmana integrującego odczyty z czujników inercyjnych w systemie nawigacji bezwładnościowej. Orientacja pojazdu jest określana z wykorzystaniem reprezentacji kwaternionowej, dzięki czem[...]
EN One of the most important subsystems of an unmanned vehicle is the inertial measurement unit (IMU) which provides obtainment of data about orientation in space. Its work is conditioned by measurement equipment and a filtering algorithm for the input data. This paper describes implementation of an e[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono modele matematyczne i wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych rozszerzonego obserwatora stanu oraz rozszerzonego filtru Kalmana do estymacji strumienia i stałej czasowej wirnika silnika indukcyjnego. Opracowane algorytmy zrealizowano w układzie rzeczywistym przy[...]
EN The mathematical models and results of simulation tests of the extended state observer and extended Kalman filter used for rotor flux and rotor time-constant estimation of the induction motor are presented in the paper. The main goal of the research was the experimental realization of presented algo[...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omawiany problem lokalizacji polega na estymacji położenia pieszego na podstawie odczytów nawigacji satelitarnej i zliczeniowej. W referacie opisano właściwości nawigacji satelitarnej i zliczeniowej, wprowadzono nieliniowy model dynamiki pieszego i zaproponowano metodę połączenia odczytów obu metod [...]
EN The point of pedestrian location problem is to estimate the position on the basis of satellite navigation and dead-reckoning navigation readings. This paper describes the characteristics of satellite navigation and dead- reckoning navigation, introduces nonlinear pedestrian dynamics model, and propo[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1188--1194
PL Najczęściej stosowanym w zintegrowanych systemach nawigacyjnych narzędziem do przetwarzania sygnałów jest filtr Kalmana. Na dobór algorytmu filtracji Kalmana ma wpływ oczekiwana dokładność oraz strategia integracji przyrządów pomiarowych. W oparciu o dwa eksperymenty symulacyjne wykonano analizę met[...]
EN The Kalman filter is often applied tool of the signal processing in integrated navigation systems. The expected accuracy and integration strategy of measuring instruments has impact on the choice of the Kalman filtering algorithm. The analysis of different filtering methods and associated smoothers [...]
6
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2017 T. 42 43--51
PL W pracy zostały zaprezentowane trzy algorytmy estymacji - rozszerzony filtr Kalmana, filtr cząsteczkowy (algorytm Bootstrap) i rozszerzony cząsteczkowy filtr Kalmana. Algorytmy filtru cząsteczkowego i rozszerzonego cząsteczkowego filtru Kalmana zostały porównane dla różnej liczby cząsteczek, a wynik[...]
EN In this paper, three state estimation algorithms, namely: Extended Kalman Filter, Particle Filter (Bootstrap Filter) and Extended Kalman Particle Filter, have been presented. Particle Filter and Extended Kalman Particle Filter algorithms have been compared with a different number of particles and th[...]
7
75%
Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
EN Theoretical and numerical modeling of flow transients in pipelines is a challenging field of research. The governing flow equations constitute a system of nonlinear hyperbolic partial differential equations enforcing the conservation laws for mass, momentum and energy. The application of these mathemati[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona Kalmana, bezśladowa Kalmana, cząstkowa, cząstkowa wykorzystująca filtrację rozszerzoną Kalmana oraz bezśladowa filtracja cząstkowa) stosowane powszechnie do estymacji położenia. Dodatkowo zaprezentowane zostały wyniki złożonych [...]
EN In this paper several types of nonlinear filtrations (extended Kalman filtering, unscented Kalman filtering, particle filtering, EKF approximation for a particle filtering, unscented particle filtering) widely used to position estimation and their algorithms are described. Additionally complex simul[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 40 111--118
PL W pracy przedstawiony został układ regulacji poziomu wody wykorzystujący sterowanie ślizgowe. Zaprezentowany algorytm sterowania ślizgowego opiera się na nieliniowej powierzchni ślizgania pierwszego rzędu. Niedogodnością sterowania ślizgowego są efekty częstych przełączeń sygnału sterowania, co niek[...]
EN The paper presents a system to control water level using sliding mode. The presented sliding mode control algorithm is based on a non-linear sliding surface of the first order. The drawback of sliding mode control are effects of frequent switching of control signal, what adversely affects the stabil[...]
10
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2004 T. 28/29 79--90
PL W pracy przedstawiono metodę obserwacji zmiennych mechanicznych napędu, takich jak: położenie i prędkość kątowa wału, a także moment obciążenia silnika synchronicznego o magnesach trwałych (PMSM) na podstawie pomiaru jedynie zmiennych zaciskowych. Estymator został opracowany na podstawie zaprezentow[...]
EN The paper deals with the method of state variable estimation of drive with permanent magnet synchronous motor (PMSM): angular position, velocity and load torque. The mathematical model of the machine is presented. The extended Kalman filter has been applied for drive state variable estimation using [...]
11
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 6 211--216, CD
PL W tym artykule zaproponowano algorytm łącznej synchronizacji parametrów zegara taktującego i resztkowej fali nośnej z wykorzystaniem rozszerzonego filtru Kalmana (EKF). Opracowany algorytm został porównany z metodą rozdzielnej synchronizacji bazującą na pętlach fazowych drugiego rzędu (PLL) z dedyko[...]
EN In this paper the algorithm of joint synchronization for symbol timing and carrier frequency using Extended Kalman Filter (EKF) is proposed. Performance of the algorithm is compared with synchronization method based on the second order phase locked loops (PLL) with a given timing and frequency error[...]
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona filtracja Kalmana, bezśladowa filtracja Kalmana, bezśladowa filtracja Kalmana w wariancie rozszerzonym i filtracja cząstkowa) stosowana powszechnie do estymacji położenia. Dodatkowo zaprezentowane zostały rezultaty złożonych ba[...]
EN In this paper several types of nonlinear filtrations (Extended Kalman Filtering, Unscended Kalman Filtering, Augmented Unscended Kalman Filtering and Particle Filtering) widely used to position estimation and their algirithms are described. Additionally complex simulations results, which are to comp[...]
13
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Radar pasywny wykorzystuje istniejące źródła promieniowania elektromagnetycznego w celu detekcji oraz śledzenia obiektów latających. Najczęściej wykorzystywanymi w radiolokacji pasywnej źródłami promieniowania są nadajniki radia, telewizji oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. W artykule przedsta[...]
EN A passive radar uses existing sources of electromagnetic radiation in order to detect and track airborne targets. The most popular signal sources used by a passive radar are radio and television transmitters or mobile phone base stations. In the paper, a tracking algorithm that utilizes measurements[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 7 492--494
PL Artykuł przedstawia badania efektywności zarządzania układami mobilnymi przez Internet oraz testowanie skuteczności algorytmu śledzenia robota sterowanego zdalnie. Eksperymenty zostały przeprowadzone na zrealizowanym do tego celu systemie - serwis internetowy oferujący przeprowadzanie gry pomiędzy d[...]
EN The paper presents an analysis of the effectiveness of mobile system management via the Internet [1] and testing of the effectiveness of the tracking algorithm robot controlled remotely [2, 3]. A object tracking algorithm based on the Extended Kalman Filter is implemented into a game for two robots [...]
15
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł prezentuje wyniki badań algorytmów nieliniowej filtracji Kalmana, stosowanych obecnie w zintegrowanych systemach pozycjonujących. W wielu aplikacjach nawigacyjnych model systemu nie jest liniowy i zawiera zależności nieliniowe w równaniach stanu i/lub w pomiarowym. Najczęściej nieliniowości [...]
EN The paper presents comparison of the estimation quality for two nonlinear measurement models of the following Kalman filters: covariance filter (KF), extended filter (EKF), and unscented filter (UKF). Kalman filters in many applications are used for estimation and also for integration of the data fr[...]
16
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 11 1271--1275
PL Rozszerzony filtr Kalmana (EKF - Extended Kalman Filter) jest estymatorem umożliwiającym uzyskanie oceny wartości wektora stanu w warunkach występującej nieliniowości w równaniu stanu lub obserwacji. Niestety, algorytm EKF jest nieodporny na występujące pomiary anomalne. W artykule zaproponowano met[...]
EN The paper is devoted to the problem of state estimation in presence of outliers in systems with nonlinear measurement channels. Outliers are measurements with an error far bigger than the standard one. Such measurements in telecommunication systems may emerge due to phenomena like multipath transmis[...]
17
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2015 Vol. 25, no. 4 833--847
EN This paper describes computationally efficient model predictive control (MPC) algorithms for nonlinear dynamic systems represented by discrete-time state-space models. Two approaches are detailed: in the first one the model is successively linearised on-line and used for prediction, while in the sec[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Interdyscyplinarność nawigacji skłania do czerpania wiedzy z rozwiązań stosowanych w pokrewnych dziedzinach nauk technicznych. Przykładem jest połączenie z elementami robotyki, w której do pozycjonowania pojazdu powszechnie wykorzystywana jest technika SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). P[...]
EN The interdisciplinary nature of navigation leads us to drawing on knowledge contained in solutions used in related technical fields. An example of this trend is combining it with elements of robotics, in which SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) is commonly used for positioning a vehicle. T[...]
19
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zadaniem systemu nawigacyjnego jest wyznaczanie aktualnej pozycji, prędkości i kursu obiektu na podstawie danych pochodzących z różnych czujników nawigacyjnych oraz znajomości modelu ruchu obiektu. Najczęściej systemy takie są systemami nieliniowymi i stąd wynika potrzeba stosowania algorytmów estym[...]
EN The aim of operation of a typical navigation system is to estimate current position, velocity, and heading on the basis of the data coming from navigation sensors and a model knowledge of an object trajectory. These types of systems are widely used in practice. In general, such systems are nonlinear[...]
20
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2014 Vol. 97 1--22
EN In navigation practice, there are various navigational architecture and integration strategies of measuring instruments that affect the choice of the Kalman filtering algorithm. The analysis of different methods of Kalman filtration and associated smoothers applied in object tracing was made on the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last