Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpylenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 307--315
PL Ocena rozprzestrzeniania się strugi wtryskiwanego paliwa jest jednym z ważnych aspektów badań dotyczących nowoczesnych systemów spalania. Ocena taka powinna umożliwiać zarówno analizę samej strugi, jak również jej interakcję ze ściankami komory spalania, która dla silników o zapłonie samoczynnym zlo[...]
EN Estimation of fuel atomisation by injectors is one of the main research tendencies concerning the development of combustion systems. Such an assessment should allow both analysis of the spray itself, as well as its interactions with the walls of combustion chamber, as for compression ignition engine[...]
2
100%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 2 22--35
PL W artykule omówiono zagadnienia wpływu kształtowania się strugi wtryskiwanego paliwa na tworzenie ognisk samozapłonu oraz rozwój procesów przedpłomiennych w przestrzeni roboczej modelowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wykorzystując 8-otworkowe wtryskiwacze piezoelektr[...]
EN The paper discusses the issues of the influence of the fuel spray formation on the generation of self-ignition spots and the development of pre-flame processes in the cylinder of a model diesel engine. The investigations were carried out with the use of 8-hole piezoelectric injectors for a standard [...]
3
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 463--468
PL W artykule omówiono zagadnienia wpływu kształtowania się strugi wtryskiwanego paliwa na tworzenie ognisk samozapłonu oraz rozwój procesów przedpłomiennych w przestrzeni roboczej modelowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wykorzystując 8-otworkowe wtryskiwacze piezoelektr[...]
EN The paper discusses the issues of the influence of the fuel spray formation on the formation of self-ignition spots and the development of pre-flame processes inside a model diesel engine. The investigations were carried out with 8-hole piezoelectric injectors for a standard diesel fuel and three ot[...]
4
84%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 54-64
PL Przeprowadzone badania miały na celu porównanie procesu rozpylenia biopaliw i oleju napędowego posiadających różną temperaturę. W pierwszym etapie badań wykonano charakterystyki zmiany lepkości i gęstości paliw w zależności od temperatury. W etapie drugim badań rejestrowano wtrysk paliw. Pozwoliło t[...]
EN The subject of this paper is comparison of biofuel and diesel fuel spraying process in different temperature. In first stage of research characteristics of viscosity and density versus temperature has been realized. In the second stage fuels spraying has been recorded. It allows for detailed analysi[...]
5
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 3-M 219--232
PL W artykule dokonano analizy możliwości poprawy rozpylenia biopaliw rzepakowych – brano pod uwagę nieprzetworzony olej rzepakowy oraz estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, a rezultaty odniesiono do paliwa konwencjonalnego. W badaniach wykorzystano dwa rozpylacze różniące się liczbą ot[...]
EN The subject of this paper is an analysis of the possible improvement in the spraying process of biofuels – unprocessed rape oil and fatty acid methyl esters were taken into consideration, and obtained results were related to conventional fuel. Two types of nozzles, which have a different in number o[...]
6
84%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 520--525
PL W artykule przedstawiono wyniki badań innowacyjnej metody diagnozowania wtryskiwaczy opartej na analizie sygnału drganiowego odzwierciedlającego proces wtrysku paliwa z wtryskiwaczy silnika ZS. Analiza dostępnych rozwiązań wykazała, że obecne na rynku motoryzacji metody diagnozowania wtryskiwaczy są[...]
EN This article presents the results of an innovative method of diagnosing the injector based on an analysis of the vibration signal reflecting the process of fuel injection process from diesel engine injectors. Analysis of the available solutions showed that the current diagnostic methods of the injec[...]
7
84%
Silniki Spalinowe
PL W pracy zawarto ocenę wpływu generowanego ciśnienia wtrysku nieprzetworzonego biopaliwa rzepakowego na jego rozpylenie i spalanie w silnikach o zapłonie samoczynnym. Analiza składała się z dwóch etapów. W pierwszym z nich, na stanowisku do badań wizualizacyjnych, sprawdzano oddziaływanie ciśnienia w[...]
EN The paper contains evaluation of influence of rapeseed oil and diesel fuel injection pressure on its spraying and combustion process in compression ignition engines. The analysis was made as two-stage examinations. In the first stage - visualization examination - effects of the injection pressure of[...]
8
67%
Silniki Spalinowe
PL W stanach nierównowagowych roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia gazu w cieczy faza gazowa samorzutnie uwalnia się z roztworu. Proces ten ma charakter objętościowy i przy odpowiedniej kinetyce jest na tyle silny, że towarzyszy mu burzenie się cieczy. Autorzy podjęli próbę dokonania oceny możliw[...]
EN In the non-equilibrium states of a solution, formed as a result of dissolving gas in a liquid, the gaseous phase is spontaneously released from the solution. This process has a volumetric character and at the appropriate kinetics it is strong enough to be accompanied by the effervescence (bubbling) [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last