Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpuszczalnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 7 182-184
PL Od 1996 roku działa Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Rozpuszczalników (ESIG), które grupuje 30 producentów rozpuszczalników tlenowych i węglowodorowych. We współpracy z partnerami z przemysłu użytkującego, ma na celu wdrażanie najlepszych sposobów stosowania rozpuszczalników. Omówiono takie zaga[...]
EN European Solvents Industry group (ESIG) estabilished in 1996 associate 30 manufactures of oxygenated and hydrocarbon solvents. In cooperation with partners from industries using solvents the Group activity is introducing into industrial practice the best ways of solvents usage. Following questions w[...]
2
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 1 169-181
PL Niskotemperaturowe ciecze jonowe są nowymi, przyjaznymi środowisku rozpuszczalnikami, które mogą zostać zastosowane w przemyśle chemicznym. Przedstawiono potencjalne możliwości zastosowania tych interesujących substancji.
EN Room temperature ionic liquids are novel, enviromentally friendly solvents, which can be used in chemical industry. This paper presents a review of the potential applications of these unique liquid materials.
3
80%
Ochrona przed Korozją
2002 nr 7 190-192
EN There are presented: classification, main terms, test methods and characteristics of special fluids i.e. solvents, plasticizers and other operational fluids used in various industry applications like print inks and paints production.
4
80%
Chemik
2000 Nr 8 223-226
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej cieczy jonowych - nowoczesnych rozpuszczalników organiczno-nieorganicznych. Przedstawiono aktualny stan prac badawczo-technologicznych nad ich wykorzystaniem w syntezie organicznej.
5
80%
Ochrona przed Korozją
2002 nr 6 163-165
EN There are presented: classification, main terms, test methods and characteristics of special fluids i.e. solvents, plasticizers and other operational fluids used in various industry applications like print inks and paints production.
6
70%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1417-1422
PL Przedstawiono właściwości reologiczne wysokolepkich roztworów octanu chitozanu. Badano roztwory o stężeniu polimeru 6, 8, 10%. Określono wpływ masy cząsteczkowej na właściwości reologiczne. Badania te stanową podstawę określania wyjściowych parametrów formowania membran chitozanowych. Pozwalają one [...]
EN Rheological properties of highly viscous solutions of chitosan acetate are discussed in the paper. Solutions with polymer concentration 6, 8 and 10% were investigated. The eflfect of molecular mass on rheological properties was determined. The investigations are a basis for specifying input paramete[...]
7
61%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1276-1280
PL Przedstawiono sposób otrzymywania estrów dimetylowych kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego przez estryfikację metanolem mieszaniny tych kwasów przy użyciu kationitu Amberlyst 35 WET jako katalizatora heterogenicznego. Ze względu na zawartość zanieczyszczeń trujących katalizator mieszaninę[...]
EN Com. mixts. of succinic, adipic and glutaric acids were esterified with MeOH at 95–120°C on cation exchange resins as heterogeneous catalysts. The raw acid soln. Was purified by filtration (removal of inorg. impurities) and ion exchange (removal of cations). A mixt. of Me₂ esters (b. range 192–225°C[...]
8
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2237-2240
PL Przedstawiono wyniki pomiarów ciepła absorpcji ditlenku węgla w szerokiej gamie sorbentów aminowych. Począwszy od klasycznych prostych dwuskładnikowych roztworów, takich jak 30-proc. monoetanoloamina, aż po wieloskładnikowe układy zawierające różnego typu aminy i ciecze organiczne. Uzyskane dane pok[...]
EN C02 was absorbed in aq. solns. of aliph. or heterocyclic amines at 30-70°C to det. the absorption heat. The heat increased with absorption temp, and carbonization degree. The addn. of propylene carbonate resulted in decreasing the absorption heat.
9
61%
Chemik
PL Przedstawiono nowe rozwiązanie mieszalnika rozdrabniającego. Dzięki zastosowaniu dwóch umieszczonych acentrycznie mieszadeł, możliwe jest obniżenie mocy stosowanych urządzeń oraz uzyskanie wąskiego rozkładu ziarnowego rozdrabnianego pigmentu.
EN This paper presents a new construction of a grinding mixer. The power reduction of applied devices and narrow size distribution of grinding pigment are make possible due to use of two eccentric agitators.
10
61%
Farby i Lakiery
2009 nr 5 38--39
PL W artykule wymieniono i pokrótce scharakteryzowano opcje zmian w Dyrektywie 2004/42/EC Komisji Europejskiej i Rady z dnia 21.04.2004 w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawia[...]
11
61%
Farby i Lakiery
2009 nr 3 27--32
PL W artykule omówiono badania mające na celu udoskonalenie analiz oznaczania składu ilościowego rozpuszczalników wykonywanych techniką chromatorgrafii gazowej.
12
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone w pracy badania miały na celu określenie efektywności wytłaczania oleju z nasion rzepaku z zastosowaniem nasączania rozpuszczalnikiem organicznym. Zakres pracy obejmował obróbkę wstępną materiału oraz proces wytłaczania przy użyciu prasy jednoślimakowej wraz z badaniem ilości powstałe[...]
EN The objective of the research carried out within the paper was to determine efficiency of pressing oil from rape seeds with the use of saturation with organic solvent. The scope of the paper covered an initial processing of the material and the pressing process with the use of a one - screw press al[...]
13
51%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 10 693-698
PL W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań procesów ekstrakcji wysokoaromatycznych olejów naftowych. Badania dotyczyły możliwości obniżenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskieg[...]
EN The article presents the results of laboratory extraction processes of high aromatic oils. The study dealt with the possibility of reducing the levels of PAH to the levels stipulated by Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and Council. The results were used to assess the efficienc[...]
14
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1577-1581
15
51%
Polimery
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę cieczy jonowych (czyli soli organicznych ciekłych w obszarze temperatury zbliżonej do temperatury pokojowej), w tym ich budowę, metody otrzymywania oraz niektóre specyficzne cechy. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości przydatne w polireakcjach prowadzących do[...]
EN The general characteristics of ionic liquids, i.e. organic salts that are liquid in the temperature range close to ambient temperature, has been presented, including the structure, preparation methods (Scheme A) and some of their specific properties. Special attention has been paid to the properties[...]
16
51%
Chemia Analityczna
PL Na podstawie wyznaczonych wartości alfa Rf oceniono warunki rozdziału dwunastu flawonoidów identyfikowanych w próbkach propolisu zebranego na terenie Polski. Eksperymenty przeprowadzono metodą TLC na płytkach pokrytych żelem krzemionkowym (Merck, art. 5329) i umieszczonych w komorze "sandwich". Wyzn[...]
EN On the basis of alfa Rf values, the optimum conditions for separation of the following compounds in the elution sequence for 12 flavonoids identified in propolis collected in Poland were evaluated. Experiments were carried out by means of TLC in a horizontal chamber of "sandwich" type on silica-gel [...]
17
51%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 1 4--10
PL Technika UAE jest realną alternatywą dla konwecjonalnych technik ekstrakcji analitów z uwagi na znaczene przyspieszenia procesu ekstrakcji, zmniejszenie zużycia rozpuszczalników, możliwość wykonywania wielu ekstrakcji jednocześnie i relatywnie niskie koszty oprzyrządowania.
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 112--117
PL Ogólnie wiadomo, że wełna moherowa podczas długotrwałego i wysokotemperaturowego barwienia traci połysk. Dodatkowo barwienie w krótkim czasie przy niskiej temperaturze wykazuje korzyści ekonomiczne dzięki zmniejszeniu ilości zużytej energii oraz lepszego zabezpieczenia włókien podczas barwienia. Nie[...]
EN It is generally known that mohair tends to lose its luster when dyed for prolonged periods at the boil, and to preserve its luster it is generally necessary to use short dyeing cycles and low dyeing temperatures. Beyond preserving fibre luster, the dyeing of fibres at low temperature does have some [...]
19
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 649-651
PL Zbadano przydatność heksanu jako rozpuszczalnika do odzysku substancji tłuszczowej z produktów odpadowych procesu smażenia w punktach małej gastronomii. W badaniach wykorzystano typowy surowiec odpadowy pozyskany z punktu małej gastronomii. Poddano go ekstrakcji heksanem w dziewięciu wariantach, w z[...]
EN Post-frying waste oil was extd. with hexane at 20-60°C for 15-45 min to recover the fatty substances. The extn. yield was 56-70%. The exts. showed higher acid and peroxide nos. than allowed for food. They can be however used as raw material for prodn. of biofuels.
20
51%
Polimery
PL Cienkowarstwowe, wykazujące silną anizotropię próbki polianilina/kwas kamforosulfonowy (PANI/CSA) zbadano metodą dyfrakcji powierzchniowej promieniowania rentgenowskiego. Wyniki pomiarów w geometriach: transmisyjnej, odbiciowej i pośrednich wykazały różnice między natężeniami pięciu głównych maksimó[...]
EN X-ray surface diffraction experiments performed on polyaniline/camphorsulfonic acid (PANI/CSA) thin films reveal high anisotropy of the five main crystalline peaks. This anisotropy is different for samples cast from m-cresol and cast from trifluoroacetic acid (TFA). Taking advantage of a recently pu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last