Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznawanie mowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2000 R. 6, nr 13 99-131
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania środowiska MATLAB-dSPACE do budowy systemu automatycznego rozpoznawania mowy. Zamieszczono również opis instalacji i konfiguracji wykorzystywanej platformy programowo-sprzętowej.
2
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2000 R. 6, nr 12 85-106
PL W artkule przedstawiony został przebieg eksperymentu, mającego na celu ocenę przydatności współczynników falkowych jako charakterystyk sygnałów mowy. Charakterystyki wyznaczane były pod kątem zastosowania w systemach rozpoznawania mowy niezależnej od mówcy. Ocenie podlegała zdolność wyznaczonych par[...]
3
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W opracowaniu przedstawiono obrazowe reprezentacje sygnału mowy. Odpowiednie reprezentacje otrzymano poprzez zobrazowanie następujących charakterystyk: współczynników liniowego kodowania predykcyjnego LPC, częstotliwości formantowych oraz momentów widmowych.
4
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2000 R. 6, nr 12 179-192
PL Przedstawiono opis zasobu mowy ROBOT, utworzonego dla potrzeb badań nad rozpoznawaniem mowy i mówcy w akustycznym interfejsie operator - uzbrojenie oraz nad segmentacją sygnału mowy.
5
80%
Studia Informatica
PL Autorzy prezentują największą, audiowizualną bazę danych mowy polskiej i zarazem jedyną zrealizowaną w jakości HD. Artykuł przedstawia krótki opis podobnych baz dla innych języków oraz opis techniczny wykonanej bazy. Omówiono także napotkane wyzwania w trakcie realizacji bazy danych i jej planowane [...]
EN The biggest audiovisual database of Polish speech (and the only one made in HD quality) is presented. The paper shortly introduces description of similar databases for other languages and the technical specification of the AGH database. The challenges met during the process of building the database [...]
6
80%
Computing, Multimedia and Intelligent Techniques
2007 Vol. 3, nr 1 101-107
EN In this paper, text-independent speaker recognition method based on Wavelet Transform and melcepstrum is presented. The results of experiments point the best parameters of Wavelet Transform for speaker identification, and can be useful for design speaker identification systems. This kind method of p[...]
7
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2000 R. 6, nr 13 133-151
PL Przedstawiono implementację w środowisku programowo-sprzętowym MATLAB-dSPACE laboratoryjnego systemu automatycznego rozpoznawania mowy. Istotną cechą systemu jest wykorzystanie ukryrtych modeli Markowa do tworzenia modeli akustycznych mowy.
8
80%
Studia Informatica
PL W artykule zaprezentowano metodę generowania komunikatów głosowych w systemie fonicznym. Jako przykład wybrano komunikaty, które mogą znaleźć zastosowanie przy tworzeniu menu serwera poczty głosowej. Należy podkreślić, że zbudowanie zdania jako ciągu odpowiednich form wyrazów stanowi jeden z głównyc[...]
EN It may be surprise fo the native English speakers how a voice messages generation is complex in polish language. During localization a software application for Polish in most cases is a sufficient to present computer data in alphanumeric format. Unfortunate for Interactive Voice Response System vo[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 37 163-174
PL Artykuł opisuje implementację dostępu do systemu rozpoznawania mowy w lokalnej sieci komputerowej. Rozdzielenie zadania akwizycji i wstępnego przetworzenia sygnału od właściwego rozpoznawania pozwala przeznaczyć dedykowaną stację roboczą do rozpoznawania (wymagającego znacznej mocy obliczeniowej i p[...]
EN This article presents an implementation of a client-server architecture of a speech recognition system in a local network. Separating the task of collecting and front-processing the raw speech data from the proper recognition lets the recognition system (which is time - and memory consuming) run on [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 37 7-23
PL Artykuł dotyczy problematyki i rozpoznawania zależnego od kontekstu na przykładzie systemów rozpoznawania i genrowania mowy. Przedstawiono w nim zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i ukrytych modeli Markowa w strukturze takich systemów. Zwrócono uwagę na potencjalne możliwości przyśpieszenia r[...]
EN The article concerns the problem of context dependent recognition tasks on the basis of speech recognition and speech generation systems. We present use of ANNs and HMMs in the structure of such systems. We point out the potential possibility of speed-up the recogntion in systems with ANNs after uti[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 5-19
PL W pracy opisano przykładowy system rozpoznawania poleceń głosowych, wyposażony w bazę wiedzy zawierającą 21 słów. W systemie sygnał mowy jest dekomponowany za pomocą transformacji falkowej. Poszczególne pasma zdekomponowanego sygnału są poddawane analizie cepstralnej, w wyniku czego ekstrahowane są [...]
EN This work describes an example of voice commands recognition system, equipped with a database with 21 words included. The speech signal in the system is decomposed using Wavelet Transformation. Individual sub-bands of the decomposed signal are then analysed using cepsrtal analysis, and the features [...]
12
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 2, z. 1 79--90
PL Język jest najpopularniejszym sposobem porozumiewania się ludzi między sobą, stanowi on bardzo uniwersalny i efektywny środek wyrazu. Na całym świecie od wielu lat trwają intensywne prace, mające na celu opracowanie efektywnych systemów automatycznego rozpoznawania mowy. Niestety, jeżeli chodzi o ta[...]
EN Natural language is the easiest, most natural and effective way of communication between people. For many years, intensive researches on development of effective automatic natural language recognition systems have been conducted. Unfortunately, the number of such systems concerning Polish language i[...]
13
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 88 79--88
PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące procesu rozpoznawania mowy w odniesieniu do układów sterowania. Projektowany system przewidziany jest dla prostych platform sprzętowych. W ramach pracy zastosowano do analizy szybką transformatę Fouriera FFT w celu utworzenia identyfikatorów słów. Określono [...]
EN The paper presents issues related to the process of speech recognition in control systems. The system to be designed is dedicated for simple hardware platforms that do not have high computing power. In order to create word identifiers, Fast Fourier Transformation (FFT) was used. The project specifie[...]
14
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 375--386
PL W artykule zaprezentowano algorytmy zamiany głosu ludzkiego na postać cyfrową i na tej podstawie rozpoznawanie wydawanych komend. Przedstawiono opis algorytmu MFCC oraz jego aplikację działającą na platformie Raspberry Pi. Opisano spotykane open-source’owe programy umożliwiające rozpozanawanie mowy,[...]
EN The article features basic algorithms which are responsible for converting human voice into digital form. It also describes MFCC algorithm and the steps required to put it into practice. It includes presentation of the primary open-source software programs, that allow speech recognition in Linux env[...]
15
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W tej pracy przedstawiono próbę stworzenia aplikacji umożliwiającej swobodniejszą nawigację użytkownika wśród zasobów Internetu za pomocą poleceń mowy, klasyfikację oraz uporządkowanie przeglądanej informacji. Aplikacja posiada dwa zasadnicze moduły, przy pomocy których możliwe jest przeglądanie in[...]
EN The paper presents an attempt to create an application enabling the user to surf much easier the resources of the Internet with the help of voice commands, as well as to classify and arrange the browsed information. The application has two basic modules which enable browsing the information on the I[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 303--307
PL W artykule zaprezentowano metody usprawnienia przetwarzania mowy wykorzystując do tego celu wiedzę z zakresu fonetyki I fonologii języka polskiego. Przedstawiona innowacyjna metoda automatycznego rozpoznawania mowy polega na detekcji akustycznych parametrów dystynktywnych fonemów mowy polskiej. O dy[...]
EN The article presents methods of improving speech processing based on phonetics and phonology of Polish language. The new presented method for speech recognition was based on detection of distinctive acoustic parameters of phonemes in Polish language. Distinctivity has been assumed as the most import[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 232-236
PL W artykule przedstawiono dwie metody zwiększenia odporności na zakłócenia i skuteczności rozpoznawania mowy w zaszumionym otoczeniu. Wykazano, że odpowiednie dobranie współczynników wagowych w procesie decyzyjnym dla modelu języka zwiększa precyzję rozpoznawania dźwięków. Druga metoda opiera się na [...]
EN One of the main problems with speech recognition for robots is noise. In this paper we propose two methods to enhance the robustness of continuous speech recognition in noisy environment. We show that the accuracy of recognition can be improved by better weighting the language model in the decision [...]
18
61%
Studia Informatica
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące stosowania baz danych w lingwistyce komputerowej. Omówiono także przykład słownika i modelu n-gramowego systemu rozpoznawania mowy AGH. Pokazano na tym przykładzie znaczącą przewagę implementacji wykonanej w Berkeley DB nad implementacją SQLite w sensie wydajności[...]
EN Aspects of applying databases in computational linguistics are presented. An example of a dictionary and an n-gram model of the AGH automatic speech recognition system is depicted as well. An advantage of Berkeley DB, comparing to SQLite in time efficiency aspect is shown on this case.
19
61%
Studia Informatica
PL Artykuł opisuje słownik języka polskiego zaimplementowany w postaci bazy danych na potrzeby systemu rozpoznawania mowy. Przedstawiono zastosowania słownika do poprawienia jakości rozpoznania przez modelowanie języka z wykorzystaniem danych przechowywanych w bazie. Zawarto także informacje na temat d[...]
EN A dictionary of Polish implemented as a data base for automatic speech recognition is presented. The dictionary allows improvement of recognition by language modelling using statistics stored in the data base. The data currently kept in the database are presented as well.
20
61%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Zbadano osobliwości algorytmów segmentacji sygnału mowy polskiej, sposoby tworzenia i uczenia odpowiednich modeli HMM (Hidden Markov Model) z uwzględnieniem warunków występujących w technikach rozpoznawania mowy. Eksperymentalnie udowodniono, że zastosowanie HMM stanowi podstawę w systemach do rozpo[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last