Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład log-normalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
EN Air void size and number distribution constitutes a major characteristic, which substantially contributes to building up concrete resistance to cyclic freezing and thawing. The standard pore spacing factor L is based on the Powers model. Due to the assumptions made in the model, it may not be able t[...]
2
84%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 39 62--73
PL Praca jest kontynuacją badań przeprowadzonych na podstawie danych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec z okresu 1964–2009 i opublikowanych w czasopiśmie „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, str. 197–208. Tematyką opublikowanej pracy są dwie metody wyzna[...]
EN The problem analyzed in this paper is the continuation of research conducted on data from Wrocław-Swojec agro- and hydrometeorology observatory in 1964–2009 period and published in “Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, pp. 197–208. The paper concerns two methods of calculation[...]
3
84%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 40 92--99
PL Stosowanie różnych metod obliczania wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) związane jest z otrzymywaniem różnych jego przybliżeń. Metody oparte na rozkładzie normalnym i jego transformacjach oraz na rozkładzie gamma dają podobne wyniki, stąd można je stosować zamiennie. Metoda oparta na rozkładzie l[...]
EN The use of different calculating methods to compute the standardized precipitation index (SPI) results in various approximations. Methods based on normal distribution and its transformations, as well as on gamma distribution, give similar results and may be used equally, whereas the lognormal distri[...]
4
84%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje wybrane metody analizy statystycznej na przykładzie wyników pomiarów stężenia radonu w wodzie podziemnej na obszarze polskiej części Sudetów. Do prezentacji wyników posłużono się statystyką opisową. Ponadto określono zależność pomiędzy wartościami stężenia radonu w wodzie podziemn[...]
EN Paper presents selected methods of statistical inference at an example of radon concentration data in groundwaters in polish part of Sudety Mts. Overview of elementary concepts in statistics was used for a data presentation. Relationships between radon concentration and electrolytic conductivity of [...]
5
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim in this work is to develop a log-normal distribution of heterogeneous nucleation substrates for the composite based on AZ91 alloy reinforced by SiC particles. The computational algorithm allowing the restore of the nucleation substrates distribution was used. The experiment was performed for[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 77-84
PL Na podstawie wyników rozdrabniania porfiru w laboratoryjnych kruszarkach szczękowych i walcowych porównano dwie metody aproksymacji krzywych składu ziarnowego produktów. Okazało się, że zbieżność aproksymacji obydwoma sposobami jest bardzo duża. Stosowano trzy rozkłady aproksymujące: rozkład log-nor[...]
EN Basing on porfire crushing results obtained in jaw and roll crushers two methods last square method and moment method size distribution curves in crushing products was compared. The very high convergence of the two methods was proved. Three distributions were applied: log-normal, Weibull's distribut[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last