Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozjazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W symulacji numerycznej wyznaczono obciążenia działające na elementy rozjazdu kolejowego w zależności od prędkości i masy lokomotywy. Przedstawiono możliwości kształtowania morfologii perlitu w warunkach walcowania na gorąco i izotermicznego wyżarzania podczas symulacji fizycznej na symulatorze Glee[...]
EN Fixed loads influencing the components of a turnout, depending on speed and mass of locomotive, have been used in the numerical simulation. Possibilities of the pearlite morphology shaped under the conditions of a hot rolling and isothermal annealing during the physical simulation on the Gleeble sim[...]
2
88%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiono koncepcję tzw. zmiennych cykli diagnozowania nawierzchni kolejowej, których długość jest uzależniona od stanu torów i rozjazdów. Scharakteryzowano wskaźniki syntetyczne określające stan nawierzchni, sposoby ustalania cyklu podstawowego oraz cykli wydłużonych i skróconych. Podan[...]
EN A concept of the variable cycle railway track diagnosis this presented in the paper. Their duration depends on the state of tracks and turnouts. Characteristic synthetic indexes are given defining the state of track, means to determine the basic cycle, as well as, extended and shortened cycles. Exam[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Elektryczna maszyna przełączająca jest ważnym elementem wyposażenia kolejowych systemów – rozjazdów. Dwa ważne parametry tej maszyny to prąd konwersji i siła. Bazując na nowej maszynie przełączającej ZD(J) 9 przeanalizowano obwód sterowania oraz przeprowadzono optymalizację systemu.
EN As a piece of important railway electrical equipment, electric switch machine changes the working direction of turnout by using motor as power and can reflect the state of turnout position. There are two important parameters in the working process of the switch machine: conversion current and force.[...]
4
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Artykuł dotyczy problematyki zużycia bocznego iglic w rozjazdach kolejowych. Na podstawie obserwacji i pomiarów zostały określone czynniki sprzyjające zużyciu bocznemu. Określono pomiary wykonywane przy badaniu zużycia bocznego iglic. Na praktycznym przykładzie zaprezentowano metodę wskazywania przy[...]
EN The article concerns the problems of wear of switch blades in switches. On the basis of observations and measurements, factors favoring lateral wear were determined. The measurements which are made when examining the lateral wear of the switch blades were determined. The practical example shows the [...]
5
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Jednym z głównych wymagań dotyczących rozjazdów projektowanych do dużych prędkości pociągów, jest utrzymanie ich szerokości w granicach dopuszczalnych. Artykuł przedstawia opracowaną procedurę ustalania odchyłek dopuszczalnych i nominalnych wymiarów szerokości toru w rozjazdach.
EN One of the major requirements to be met by a turnouts designed for high speeds is that of keeping its gauge within acceptable limits. The procedure developed to determine the permissible geometrical deviations and nominal dimensions of track gauge in turnouts is presented in the article.
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaproponowano system kontroli rozjazdów w sieci kolejowej wysokiej prędkości. Badane jest boczne odkształcenie rozjazdu w chwili gdy przejeżdża pociąg przy wykorzystaniu czujników laserowych.
EN Turnout is one of important infrastructures in high-speed railway. In order to study the law of wheel-set lateral displacement when a train passes a turnout at high speed, a wheel-set lateral displacement test system is developed by using laser displacement sensors and a corresponding digital data c[...]
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Scharakteryzowano konstrukcje i wymagania stawiane rozjazdom kolejowym. Określono zużycie ścierne na powierzchni tocznej dzioba krzyżownicy rozjazdu krzyżowego i jego zarysu w trzech przekrojach od czoła dzioba za pomocą profilomierza laserowego. Omówiono podstawowe własności kształtowników klockowy[...]
EN There was described railway crossovers construction and conditions which are them made. It was marked an abrasive wear on the rolling surface of an actual frog point of the scissors crossover and its profile in three sections from the front of the actual frog point using a laser profile measurement [...]
8
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przeprowadzono ocenę jakości walcowanych kształtowników klockowych ze stali gat. R260, które stosowane są w rozjazdach kolejowych. Przedstawiono związki pomiędzy odpornością na zużycie ścierne a morfologią perlitu i warunkami eksploatacyjnymi dla perlitycznej stali szynowej. ocenę ilościową morfolog[...]
EN There was estimated a quality of block rolled sections from steel of R260 grade, which are used in turnouts. It was presented a dependence of resistance to abrasive wear of pearlite rail steel from pearlite morphology and exploational conditions. The quantity evaluation of pearlite morphology was re[...]
9
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Budowa linii kolejowych dużych prędkości powinna być zharmonizowana z modernizacją całego kolejnictwa. Wiele związanych z tym zagadnień, niespotykanych na kolejach innych krajów, wymaga interdyscyplinarnych badań. Przygotowania powinny objąć również kształcenie i doskonalenie kadr.
EN The high speed railway construction should be harmonized with modernization of railway network in general. There are many problems never met before at foreign railways and they should be solved at interdisciplinary background. The preparations should be extended over education and professional train[...]
10
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 3(99) 311--320
PL W opracowaniu zawarto ocenę jakości geometrycznej zmodernizowanych linii kolejowych. Przeanalizowano wybrane aspekty jakości geometrycznej torów i rozjazdów bezpośrednio po wykonanej naprawie, a także po pewnym okresie eksploatacji. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości poprawy jakości prac w ra[...]
EN The evaluation of the geometrical quality of modernized railway lines has been given in the paper. Selected aspects of tracks and switches geometrical quality directly after carried out repair and also after same period of tracks and switches exploitation have been discussed. The results referring t[...]
11
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Niezawodność rozjazdów jest nieodłącznym, ważnym czynnikiem utrzymania sieci kolejowej. Na procesy degradacji oraz zużycie rozjazdów i skrzyżowań torów wywiera wpływ wiele cech określających współdziałanie pojazdów szynowych z torem, takich jak prędkość pociągów, nacisk osi, liczba i rodzaj pociągów[...]
EN The reliability of turnouts is an important factor in maintaining the railway network. Degradation processes and wear of railway switches and crossings are influenced by a large number of parameters of the complex rolling stock - track system such as speed of train, axle loads, amounts and type of t[...]
12
51%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 7 11--15
PL Artykuł przedstawia wpływ stosowania wybranych materiałów stalowych takich jak stal gatunku R350 HT, stal perlityczna, staliwo manganowe, do produkcji głównych części rozjazdowych takich jak iglice, opornice, krzyżownice o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych, podwyższających trwałość rozjazd[...]
EN The article presents the impact of use of selected steel materials such as steel grade R350 HT, pearlitic steel, cast manganese for the manufacturing of main turnout parts such as switch rails, stock rails, crossing with increased strength parameters, which increase the durability of turnouts and de[...]
13
51%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 178 33--45
PL W artykule przedstawiono i porównano doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu prędkości maksymalnej 200 km/h i większej na istniejących, konwencjonalnych liniach kolejowych we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Rosji i w Chinach. Zbadano średnią i sumaryczną długość odcinków zmodernizowanych do prę[...]
EN The article contains presentation and comparison of experience related to the implementation of the maximum speed of 200 km/h or more on existing, conventional railway lines in France, Germany, Austria, Russia and China. Th e average and cumulative length of sections upgraded for 200 km/ (or more) [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last