Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 299
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozdrabnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2001 vol. 10 111-120
PL Skojażenie odległych od siebie zbiorów zmiennych procesu rozdrabniania; właściwości materiałów rozdrabnianych,konstrukcji rozdrabniacza, warunków przeprowadzania procesu oraz celu rozdrabniania jest wyzwaniem na miarę'' prawdziwej'' inteligencji. W pracy przedstawiono osnowę podstaw inteligętnych ro[...]
EN The work presented universal methodology of artifical and non-artifical intelligence application for machinery innovation with model of raw material propertys,process parameters, industry eneretical environment and with the help of effectiveness mathematical model. With the aid of system elements, [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 371-380
PL Zarówno kinetyka procesów rozdrabniania, jak i energetyczne prawa rozdrabniania mają swoją specyfikę zależną od typu urządzenia i rodzaju surowca. Przebieg procesu rozdrabniania w kruszarkach szczękowych zależy od charakterystyk przestrzeni roboczej i rodzaju napędu. W pracu przedstawiono niektóre z[...]
EN The kinetics of comminution processes and energetic comminution laws have their peculiarity dependent on a machine type and a material kind. The course of the comminution process in jaw crushers is dependent on characteristics of their working space and drive kind. Some of thase problems based on la[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 315-324
EN The article submits the research of influence of thermodiffusion processing (borating and chromium-plating) and of electric-spark hardening on endurance of a cutting machine. The new desing of the cutting set (inverted) is offered which provides improvement of worc and increase of durabilite of a cu[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Prasy walcowe są obecnie jednymi z najefektywniejszych urządzeń z punktu widzenia energochłonności procesu rozdrabniania oraz jakości uzyskiwanych produktów. Zastosowanie tych pras w układach rozdrabniania surowców mineralnych przynosi wymierne korzyści w postaci obniżenia zużywanej energii elektryc[...]
EN High-pressure grinding roll presses are nowadays the most efficient comminuting devices from the point of view the process energy-consuming. The application of HPGRs into industrial cushing circuits generally results in reduction of energy costs and improving of the comminution effects (finer grindi[...]
5
80%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 6 381-384
PL Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono eksperyment. Badano wpływ parametrów materiału rozdrabnianego i procesu wielotarczowego rozdrabniania ryżu na energochłonność procesu rozdrabniania. Otrzymane wyniki potwierdziły słuszność przyjętych założeń. Cechy materiału po rozdrabnianiu, uzyskanej mąc[...]
EN An experiment was conducted for the purpose of this study. The aim of the test was to investigate the influence of ground material parameters and multi-disc rice grinding process on the energy efficiency of the process. The results obtained confirmed the accuracy of the assumptions made. Properties [...]
6
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania strumieniowego sposobu rozdrabniania do mechanicznej aktywacji sorbentu wapniowego. Przedstawiono wyniki odsiarczania spalin w wyniku wprowadzenia sorbentu uprzednio rozdrobnionego do kanału spalinowego oraz porównano je z wynikami efektu odsiarczania w przypadk[...]
EN The paper presents the possibility of using the jet milling method for mechanical activation of calcium sorbent. The results of desulfurization of flue gas resulting from introduction of a previously comminuted sorbent to a flue were compared with the results of desulfurization in the case of jet mi[...]
7
80%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 3 161-164
PL Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń wywołany; ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy wreszcie ścinaniem. W pracy podjęto się poszukiwania sprzężeń i wskaźników regulacji - st[...]
EN Grinding biological material is a process which consumes a lot of energy. During decohesion of grain there occurs complex state of tension as the result of compression, twisting, bending, tearing, cracking, abrasion or even shearing. The study was undertaken to seek feedback and adjustment indicat[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Pomiędzy kształtem powierzchni roboczych płyt kruszących kruszarek szczękowych, a zachodzącymi w nich procesach kruszenia istnieje ścisła zależność. Jedyną drogą ustalenia tych zależności pozostają badania doświadczalne. W specjalistycznej literaturze dotyczącej kruszarek szczękowych niewiele jest p[...]
EN In the article the methods of determination of the average grain for jaw crushers' products, in dependence on both the width of the outlet crack and the type of jaw's grooving, were presented. Results of crushing tests run with using of jaws with different types of grooving were shown. A suitable se[...]
9
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 137-138
PL W pracy wyznaczono charakterystyki użytkowe wielokrawędziowych, wielotarczowych rozdrabniaczy materiałów, produktów przemysłu rolno-spożywczego. Zaproponowano metodykę badań uwzględniającą opracowane i opisane, w cz. I pracy, modele matematyczne podstawowych parametrów i wielkości charakterystyk uży[...]
EN Operating characteristics of multi-edge multi-disc materiał grinders used in agricultural-and-food industry were determined in the paper. Research methodology taking into account mathematical models of es-sential parameters and values of operating characteristics of multi-edge multi-disc grinders el[...]
10
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 90-91
PL Praca dotyczy zagadnień efektywności energetycznej procesu rozdrabniania, głównie wielokrawędziowego. W pracy podano wybrane wyniki badań zmiennych procesu rozdrabniania realizowanych na świecie, wskazano na możliwości ingerencji konstrukcyjnych, istotnie wpływających na poprawę efektywności energet[...]
11
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 135-136
PL W pracy dokonano analizy podstawowych parametrów procesu rozdrabniania charakterystyk użytkowych wielokrawędziowego, wielotarczowego rozdrabniania nasion zbóż. Zaproponowano model matematyczny sił, momentów i mocy rozdrabniania jako syntezę charakterystyk użytkowych wielokrawędziowych, wielotarczowy[...]
EN Essential parameters of grinding process, operating characteristics, multi-edge process, multi-disc grinding of cereal seeds were analyzed in the paper. A mathematical model of forces, moments and power of grinding was proposed to elaborate operating characteristics of multiedge multi-disc cereal se[...]
12
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono nowy sposób rozdrabniania ziarna stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb, wykorzystując zabiegi cyklicznej obróbki cieplnej. Określono wpływ cyklicznej obróbki cieplnej i poszczególnych jej parametrów (górna temperatura cyklu, czas wygrzewania w górnej temperaturze cyklu, prędkość chłodzenia z g[...]
EN The paper presents new grain refining method of Ti -48Al-2Cr-2Nb alloy, using cyclic heat treatment. It was defined effect of cyclic heat treatment and particular it parameters (the upper temperature of cycle, time of soaking in upper temperature of cycle, cooling rate from upper temperature of cycl[...]
13
80%
Recykling
2006 nr 7-8 22-23
PL Wzrastająca liczba odpadów na świecie wymusza opracowywanie coraz nowszych metod odzyskiwania i dostarczania w miarę jednorodnego materiału, który może być ponownie zagospodarowany. Przez zwiększający sie strumień odpadów wzrastają wymagania co do metod przetwarzania różnorodnych frakcji w procesie [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 209-217
PL W pracy przedstawiono podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne sypkich materiałów rolno - spożywczych oraz główne cechy konstrukcyjno- eksploatacyjne najczęściej stosowanych rozdrabniaczy, wraz z propozycjami kierunków badań ich jednoczesnego wpływu na energochłonność i jakość procesu rozdrabni[...]
EN The paper presents the basic physical and mechanical properties of the ag-ricultural and food materials. It also presents the main design operating features of the commonly used shredders together with the propositions of the directions of the studies of their simultaneous influence on the energy co[...]
15
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono analizę regresji procesu rozdrabniania zboża. W wyniku eksperymentu określono modele statystyczne w postaci równań regresji wielorakiej.
EN The technical procedure and results of developing a statistical model of feed grain grinding process were described. The regression equations were derived which enable to predict the changes in performance and power consumption of hammer mill depending on the parameters of its construction and opera[...]
16
80%
Problemy Maszyn Roboczych
1998 Z. 11 55-81
EN One of the investigation trends in the mechanics of comminution (crushing and grinding) is modelling of machine processes. The work presents different conceptions (ideas) of this modelling. The matrix model formulated by Epstein, Broadbent and Callcott is shortly described. The cubic model according[...]
17
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 3 sp. 92-93
EN The paper shows the disintegration process model with description of forces operating on a grain. It was stated that the increase of area or the degree of disintegration is usually the only one quality measure of disintegration efficiency in a spiral-jet mill.
18
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 3 sp. 27-29
EN The method of assignment of total and isolated disintegration forces is proposed in the paper. An analytical analysis was performed for the quasi-static cutting process. The component forces can be calculated using the mathematical dependencies derived in the paper.
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 124-125
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań procesu rozdrabniania nasion o dużej zawartości tłuszczu, na przykładzie gorczycy białej. Doświadczenia wcześniejsze, w rozdrabnianiu nasion lnu rozdrab-niaczem precyzyjnym (zgłoszenie patentowe 374473), ukazały pewne zależności konstrukcji i procesu, których pozna[...]
EN Selected results of high-fat mustard seed crushing process have been presented. Earlier experiences in flax seed crushing using the precise crusher (374473 standard application) have shown some constructional and process relationships, full knowledge of which requires experiments with other high-fat[...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1283-1290
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania wielkości opisujących energochłonność procesu rozdrabniania swobodnego materiałów kruchych. Metodyka ta wykorzystuje termodynamiczniczną teorię rozdrabniania. Zgodnie z teorią energochłonność materiału determinują dwie wielkości: jedna z nich związana jest [...]
EN In work methodics of marking sizes describing energy of process of free fragile materials crumbling is presented. This Methodics uses termodynamics theory of crumbling. Peaceably with theory energy of material determine two sizes: one of them is connected with volume of material, second - with prope[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last