Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozbiórka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 49--60
PL Celem pracy jest przedstawienie procesów związanych z zagospodarowaniem odpadów, które realizowane są na terenie Polski, ze szczególnych zwróceniem uwagi na wykorzystywane w dużych aglomeracjach. Według wielu Planu Gospodarki Odpadami ilości odpadów stale rosną, zarówno w branży budowlanej, jak i in[...]
EN The aim of this paper is to presents the waste management processes, which are implemented on Polish territory, with particular emphasis on solutions applied in large agglomerations. According to many sources (both Waste Management Plan as well as the Statistical Yearbook) the amount of generated wa[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nadmierne zużycie znacznej części starej zabudowy śródmiejskiej oraz konieczność unowocześnienia ciągów komunikacyjnych powoduje, że występuje potrzeba wykonywania w miastach licznych prac rozbiórkowych. Rozbiórki budynków, zwłaszcza usytuowanych w gęstej zabudowie, wymagają właściwego przygotowania[...]
EN In the paper, it has been paid attention to the usefulness of demolition work in towns, which are made in mechanised way. At the same time, there have been presented some problems related to the planning and preparing technical documentation of demolition work and also proper protection of adjoin bu[...]
3
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 10 15--16
4
88%
Przegląd Budowlany
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł zarysowuje przyczyny wypracowania w rozwiniętych krajach na całym świecie metody projektowania nazywanej Projektowanie uwzględniające rozbiórkę (ang. Design for Deconstruction - DfD). Omówione są podstawowe założenia tej metody i wskazane przykładowe realizacje. Wyjaśniona jest nowatorskość [...]
EN The paper discusses Design for Deconstruction (DfD) - a new design method developed in many countries worldwide. Its background, main issues addressed through DfD and some build examples are presented. The novelty of the method compared to historical cases of reuse of building components is explaine[...]
6
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono rozwiązanie ustroju nośnego w postaci dźwigarów stalowych spawanych, z żelbetowym korytem balastowym. Opisano technologię rozbiórki wiaduktu istniejącego o konstrukcji stalowej nitowanej oraz budowy wiaduktu nowego.
EN The new bearing structure is made as steel welded girders with reinforced concrete ballast trough. The disassembly of existing steel riveting structure and construction of the new bridge is described.
7
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 8 5--7
8
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 9 14--16
9
75%
Instal
2014 nr 11 34--37
PL W artykule dokonano analizy zasadniczych metod prowadzenia prac rozbiórkowo – wyburzeniowych kominów murowanych i żelbetowych, oraz określono wpływ oddziaływania na środowisko negatywnych czynników związanych z zastosowaniem materiałów wybuchowych (MW): powietrznej fali uderzeniowej (PFU) oraz rozrz[...]
EN The article analyzes the basic methods of work of demolition – demolition of chimneys of brick and reinforced concrete, and the influence of the environmental impact of negative factors associated with the use of explosives: air shock wave and scattering debris.
10
75%
Builder
2016 R.20, nr 2 84--87
PL W artykule omówiono podstawowe metody prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów budowlanych. Podano ogólne zasady dotyczące poszczególnych metod. W rzeczywistych sytuacjach nie stosuje się zwykle jednej metody, lecz używa się ich zamiennie, w zależności od potrzeb i możliwości rozbiórki.
EN Basic methods of leading demolition works of buildings have been described in the article. General principles regarding respective methods have been presented. In actual situations it is very rare to use only one method. They are used interchangeably, depending on the requirements and possibilities [...]
11
75%
Budownictwo i Prawo
12
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem pracy jest analiza koncepcji projektowych dotyczących fragmentu centrum Poznania gdzie znajduje się Teatr Polski. Zakup działki i budowa Teatru są wynikiem poświęcenia, dobrej organizacji i przezorności polskiego społeczeństwa, które w warunkach niesprzyjających przepisów administracji pruskie[...]
EN The aim of this paper is to analyze design concepts for a part of Poznan city centre, where Polish Theatre is located. Acquisition of the plot and erection of the Theatre are a result of good organization and foresight of the Polish community, which in an oppressive situation, under Prussian adminis[...]
13
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 3 91--96
PL W artykule przedstawiono konstrukcję, charakterystykę techniczną oraz sterowanie mobilnego samozaładowczego urządzenia do recyklingu gruzu i elementów betonowych, przeznaczonego do zastosowania w pobliżu rozbiórek większych obiektów budowlanych lub drogowych, bez źródeł zasilania i urządzeń przeładu[...]
EN This paper presents construction, technical characteristics and control of the mobile self-loading machine for recycling of debris and concrete elements. The machine is applied in the vicinity of demolition of buildings and roads without any source of feed and reloading equipment.
14
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W czasie II Wojny Światowej w trakcie oblężenia Poznania w styczniu i lutym 1945 r. wszystkie mosty w mieście zostały całkowicie zniszczone. Z powodu nowych koncepcji organizacji ruchu, jeden z nich - najstarszy - nie został po wojnie odbudowany. W roku 2000 zdecydowano rozebrać jeden z głównych mos[...]
EN During beleaguer of Poznań during II World War in January and February 1945 all Poznan bridges were total destroyed. Because of a new conception of traffic organization, one of them - the oldest - was not rebuilt. In the 2000 it was decided to pull down one of the main town bridges (it was too narro[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 1 100-100
16
63%
Przegląd Budowlany
PL Przedstawiono budowę i zasady działania trzech rodzajów platform, które są zaprojektowane do rozbiórki wysokich kominów żelbetowych istniejących w elektrowniach, elektrociepłowniach i hutach. Wykonawcą rozbiórek jest Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane "SAVEX" Sp. z o. o. w Zgorzelcu. Za pomo[...]
EN The paper describes the construction and principles of operation of three types of platforms designed for the demolition of tall reinforced-concrete chimneys existing at power plants, power and heat plants and metallurgy works. The contractor for the demolitions is the Specialist Building Company SA[...]
17
63%
Przegląd Budowlany
18
63%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 3 25--28
PL Wymagania bezpieczeństwa dotyczą sposobu i warunków przeprowadzania oraz trybu postępowania w sprawach robót budowlanych wykonywanych przy rozbiórce obiektu budowlanego z użyciem materiałów wybuchowych, zwanych „robotami strzałowymi”. Roboty strzałowe nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów osób [...]
EN Safety requirements apply to the methods and conditions of conducting and handling in cases of demolition of a building object with the use of explosives, called "shooting works". Shooting works cannot pose a threat to the interest of third parties. Detrimental effects of detonations have to be cons[...]
19
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2017 T. 22, nr 3 139--145
PL Obiekty budowlane można budować, remontować i modernizować, niektóre trzeba też rozebrać. Rozbiórka, zgodnie z prawem budowlanym, to rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego obiektu budowlanego lub jego części. Rozbiórkę należy wykonać w sposób bezpie[...]
EN Buildings can be built, repaired and upgraded, some have to be demolished. Demolition, in accordance with construction law, is a type of construction work involving the dismantling and removal from a space of a particular building or part thereof. Demolition should be carried out in a safe manner an[...]
20
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 11 10--14
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last