Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rower
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 62-64
PL Bardzo skromna liczba rowerzystów na ulicach jest tym, co prawdopodobnie najbardziej odróżnia polskie metropolie od miast "Starej Europy". Jest to spowodowane czynnikami kulturowymi, społecznymi, infrastrukturalnymi i prawnymi. Wygłoszona kiedyś publicznie przez Marka Wosia, niegdysiejszego rzecznik[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 9 49-51
PL Podstawowym wyzwaniem dla miast stało się ograniczenie ruchu samochodowego, spowodowane zarówno względami komunikacyjnymi, jak i ochroną środowiska. Jednak samo ograniczanie nie wystarczy, gdyż potrzeby komunikacyjne muszą być zaspokojone. I tu dużą rolę mogą odegrać komunikacja zbiorowa i ruch niez[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 6 28--29
PL Wiosna za oknami, słońce zaczyna mocniej przygrzewać, a my coraz częściej myślimy o aktywności na świeżym powietrzu. Chętniej patrzymy na rowery, które całą zimę stały schowane gdzieś w ciemnym kącie.
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 12 29-33
PL Artykuł przybliża zagadnienia ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w mieście na przykładzie kilkuletnich doświadczeń Wrocławia. Pokazuje istotę tych zagadnień od etapu planowania przestrzennego do realizacji w terenie. Zwraca uwagę na potrzebę współpracy planistów i osób realizujących inwesty[...]
EN The article introduces the issue of cycling based on several years of experience in Wroclaw. It shows the essence of these issues from the planning stage to implementation. Indicates the need for cooperation between planners and persons implementing cycle investment. The article presents examples ta[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W opracowaniu przedstawiono zalety i wady "subcarów" powstałych na bazie rowerów, nazywanych compound bike'ami lub rowerami z napędem wspomagającym. Scharakteryzowano również własności przewozowo-eksploatacyjne rozwiązań konstrukcyjnych tych pojazdów dostępnych w kraju.
EN Possibilities of installing aditional drive in the bicycle have been presented in this paper. Such drive would make out of a bike a completly new vehicle with hybrid drive. Several versions of technical design of such a new drive (electric of fuel) have been discussed, as well as advantages and disa[...]
6
88%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 31, 34
PL "Miasta rowerowe miastami przyszłości" - to tytuł publikacji wydanej przez Komisję Europejską. Wyrażone w niej poglądy bardzo odbiegają od opinii prezentowanych przez włodarzy niektórych polskich miast. Często w naszym kraju sprawy idą w przeciwnym kierunku niż zrównoważony rozwój, wymagany przez Ko[...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 7/8 44-46
PL Artykuł opisuje pilotażowe wdrożenie miejskiej wypożyczalni rowerów w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. System i polityka rowerowa Krakowa. Idea i cele miejskiej wypożyczalni rowerów. Charakterystyka rozwiązania przyjętego dla Krakowa.
EN The pilot implementation of city owned rent-a-bike system within the Civitas Caravel project has been described in the article. The bike system and bike policy in the city of Krakow. The idea and the aims of city rent-a-bike. The characteristics of the solution approved for Krakow.
8
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 7/8 57-58
PL Artykuł przedstawia jedno z działań projektu CIVITAS CARAVEL mające na celu zakup i instalację bagażników do przewozu rowerów środkami transportu zbiorowego. Charakterystyka przedsięwzięcia. Problemy przewozu rowerów w transporcie zbiorowym.
EN The one of the Civitas-Caravel project activities aiming purchase and installation on public transport buses bike carrying facilities has been presented in the article. Characteristics of activities. Problem of bicycle conveyance in the means of public transport.
9
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2015 Vol. 17, nr 2 149--153
EN The minimum-time running problem is reconsidered. The time of covering a given distance is minimized. The function that should be found is the runner’s velocity that varies with the distance. The Hill-Keller model of motion is employed. It is based on the Newton second law and an equation of power b[...]
10
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Economy is considered to be a key factor for the determination of performance in endurance events such as cycling. There have been no investigations which have related cycling economy to simultaneous measurements of 3D kinematics and muscular activation. This study examined selected biomech[...]
11
75%
Architectus
2012 Nr 2(32) 19--25
PL Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań transportowych w mieście jest niezwykle istotne z punktu widzenia aktualnego rozwoju gospodarczego miast oraz ich urbanistycznych przemian. Jednym z rozwiązań problemów komunikacyjnych, jakie dotykają miasta, a w szczególności ich zatłoczone centra, jest rozwój [...]
EN Searching for alternative transport solutions in a city is extremely important from the point of view of the current economic development of towns and their urban transformations. One of the possible solutions of communication problems which towns face, and in particular their crowded centres, is th[...]
12
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 3 633--642
EN The paper analyzes a pedaling technique with platform pedals in which the influence of the geometric and tribological parameters on the torque course of the active forces in the crank rotation axis is determined. Distribution of forces of feet acting on pedals as a function of the crank rotation ang[...]
13
75%
Recykling
2012 nr 12 31
PL Rower kojarzony jest głównie z aktywnym wypoczynkiem i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Tymczasem okazuje się, że za sprawą artysty Andy’ego Gregga pojazd ten może także posłużyć jako komponent wyposażenia wnętrz. Andy Gregg jest profesjonalnym mechanikiem rowerowym, kolarzem amatorem, fotogra[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 212--215
PL W artykule przedstawiono projekt konstrukcji innowacyjnego roweru z dodatkowym napędem pneumatycznym. Sprężone powietrze przeznaczone do napędu roweru jest magazynowane w specjalnych zbiornikach.
EN The article presents the structural design of innovative bicycle with an additional pneumatic drive. The compressed air used to drive the bicycle is stored in special containers.
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę wykorzystania rowerów w podróżach miejskich w świetle wyników badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni. Najpierw scharakteryzowano zakres i metodykę badań. Następnie przedstawiono sposoby realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni, usta[...]
EN In the articles of analyses of using bicycles in urban travels is introduced on base of the results of marketing research on transport preferences and behaviour of Gdynia's inhabitants. At first the scope and methodology of research are presented. Then the means of transport used by inhabitants in [...]
16
75%
Logistyka
2015 nr 4 1419--1426, CD2
PL Rower jest środkiem transportu, którego zalety przemawiają za jego szerokim stosowaniem. Do zalet można przede wszystkim zaliczyć szybkość przemieszczania się, prywatność i możliwość podróżowania od drzwi do drzwi, ekonomikę podróżowania, efektywność energetyczną, walory zdrowotne i z punktu widzeni[...]
EN Bicycle is a means of transport with benefits that encourage its broad use. The benefits of bicycles include in particular the speed of moving, privacy and opportunities for door-to-door travelling, economics of travelling, energy efficiency, health values and, from the standpoint of transport, mini[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 149--159
EN The paper explores the relationship between the design and construction process for technical objects and industrial design based on an analysis of selected examples of conceptual designs for two-wheeled vehicles. These examples have been taken from a collection of projects implemented by design stu[...]
18
75%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 10 15--18
PL Zwiększająca się liczba rejestrowanych pojazdów świadczy nie tylko o wzroście zamożności społeczeństwa, ale również o ich preferencjach mobilności. W aglomeracjach miejskich, nie tylko dużych, jest problemem, jak przygotować obszar miejski do funkcjonowania tych środków transportu. Przy tak dużej, j[...]
EN Increasing number of bicycles proves not only the growth of prosperity of the society but also their preferences as far as mobility is concerned. In the agglomerations, not only large ones, a problem arises how to prepare space for operation of this mean of transport. In the situation with big numbe[...]
19
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 1 19--26
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem komunikacji rowerowej jako alternatywy dla środków komunikacji publicznej i samochodów prywatnych. Przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wybór roweru jako środka transportu w obrębie aglomeracji miejskiej. Poruszono zagadnienia z[...]
EN The paper discusses the issues associated with the use of cycling as an alternative to public transport and cars. It presents the most important factors influencing the choice of the bicycle as a means of transport within the urban area. The issues of infrastructure development and maintenance of ro[...]
20
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2013 Vol. 15, nr 1 105--112
EN An injury of cyclists during a collision with a car is currently a neglected topic. Most research projects evaluate in detail the injury of pedestrians, but with an increasing number of cyclists it will be necessary to devote more attention to their safety. This study is focused on the most common t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last