Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roundabout
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 137-144
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule omówiono redukujący hałas wpływ rond, opisano mechanizm powstawania hałasu w otoczeniu skrzyżowań, wskazano na sposoby modelowania hałasu w otoczeniu skrzyżowań zwykłych i rond oraz podano przykłady analiz przed i po przebudowie skrzyżowań na rondo wskazując na efekty redukcji hałasu. Dot[...]
EN The paper presents the effects of roundabouts on the reduction of the traffic noise. It describes how the noise is generated in the area of intersections and the methods of modelling the noise in the area of intersections and roundabouts. It contains examples of studies carried out before and after [...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 4 85--87
EN Road works are costly and time-consuming. For that reason, many works in the area of the transportation infrastructure are divided into successive stages. In the outcome of such actions, combining the successive stages of works frequently results in the creation of temporary solutions.
4
88%
Archives of Acoustics
EN Sound propagation from the vehicles moving on the city roundabout, with taking into account the wind is investigated. Solution of the problem for one moving sound source is found by means of the integral Fourier transforms extended over space variables and time. Inverse transforms are calculated app[...]
5
88%
Logistyka
PL Celem artykułu jest skrótowe przedstawienie wyników próby znalezienia bardziej efektywnego sposobu sterowania ruchem na Rondzie Rataje w Poznaniu, poprzez zmianę programu sygnalizacji świetlnej. W tym celu zbadano istniejące warianty programu sterowania oraz zaproponowano dwa autorskie programy sygn[...]
EN The aim of the paper is to present the results of an attempt to find a more effective way for traffic control at Rondo Rataje in Poznan by means of changing the traffic light control programme. For this purpose, the existing variants of the control programme were tested and two new programmes suited[...]
6
88%
Archives of Transport System Telematics
EN Building new roundabouts in the city centers become more and more common. Our paper is focused on evaluation of current state of traffic organization at the chosen roundabout based on the transport survey. The chosen roundabout is located on streets Tajovského, Švernova and Nad plážou in the city of[...]
7
75%
Logistyka
PL W niniejszym artykule przedstawiono nowy, opracowany na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, symulator ruchu okrężnego przeznaczony do badania płynności ruchu drogowego w aspekcie różnie zdefiniowanych zasad. Istotą powstania symulatora było sprawdzen[...]
EN This paper presents a new, developed at the Department of Computer Science and Information Technology in West-Pomeranian University of Technology, a roundabout simulator, designed to test the traffic flow in terms of different defined rules. The essence of the simulator’s creation was to examine whe[...]
8
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule opisano i zobrazowano konkretne, praktyczne przykłady zastosowań rond w różnych uwarunkowaniach terenowych, jako elementów węzłów i zespołów skrzyżowań, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz w różnych uwarunkowaniach formalnych ich realizacji. Odniesiono się do typowych uszkodzeń eksploatac[...]
EN Some practical examples of various roundabouts application in various land use circumstances as elements of interchanges and sets of intersections close to railway lines and various formal conditions of their realisation have been described in the paper. Some typical operational damages of the essen[...]
9
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Określenie "rondo" ma bardzo wiele znaczeń, także w odniesieniu do rozwiązań drogowych. Jest różnie rozumiane w mowie potocznej, w przepisach technicznych, czy też w literaturze fachowej. W przepisach ruchu drogowego nie występuje. Zastąpiło je określenie "ruch okrężny". Jednak nie wszystkie rozwiąz[...]
EN The term "roundabout" has many meanings, some of them refer to road designs. There are different meanings of this term typical for colloquial speech, technical regulations and professional references. There is no such term in the highway code. It has been replaced by the circular traffic. However no[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 199-206
PL Istota działania małych rond polega na wykorzystywaniu przez pojazdy dojeżdżające do linii podporządkowania wlotu luk (odstępów) czasu, występujących w potoku pojazdów na jezdni głównej. Dostępność odstępów w potoku nadrzędnym dla pojazdów na wlocie opisana jest przez rozkład odstępów w potoku nadrz[...]
EN Roundabouts have a circulating roadway around a central island. All vehicles entering a roundabout must yield to circulating vehicles. The theory describing merging operations at small roundabouts is called gap acceptance theory. The availability of gaps is described by a probability distribution of[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 57-63
PL Ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond należy zaliczyć: bezpieczeństwo, wysok[...]
EN Modern roundabouts have become a subject of great interest and attention over the last few years on all the world. This interest is partially based on the great success of roundabouts in Europe and Australia, where intersection design practice has changed substantially as the result of the good perf[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 4 2971--2981
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przepustowości wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej (potocznie nazywanych także rondami) a następnie dokonano porównania wartości empirycznych przepustowości z wartościami przepustowości wyjściowych oszacow[...]
EN The results of inlets capacity measurements of intersections with circular motion with another than circular shape of central islands have been presented in this article. Obtained results of inlets capacities of intersections with circular motion with another than circular shapes of central islands [...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 4073--4082
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów przejścia pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na wlocie i wylocie ronda dwupasowego. Przejście pieszych niewidomych przez przejście dla pieszych jest szczególnie trudne w przypadku skrzyżo[...]
EN The results of measurements of pedestrian crossing time at inlet and outlet of two lane roundabout for sighted and blind pedestrians have been presented in this article. For blind pedestrians crossing process on the pedestrian crossing is particularly difficult in case of intersections like roundabo[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 675--679
PL Artykuł dotyczy problematyki rond jednopasmowych, dwupasmowych oraz turbinowych. W artykule porównano przepustowości dla opcji ronda dwupasmowego oraz turbinowego. Do analizy wybrane zostało rondo dwupasmowe w mieście Rzeszów, które stanowiło podstawę do zamodelowania ronda turbinowego. Zamodelowani[...]
EN The article concerns the problems of single-lane roundabouts, dual-line and turbo. In the article compared the capacity for option of dual-line roundabout and turbo. For the analysis was selected dual-line roundabout in Rzeszow city, that formed the basis for modeling the turbine roundabout. Modelin[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 8453--8458
PL W artykule podjęto tematykę stosowania tymczasowych skrzyżowań z ruchem okrężnym wprowadzanych na czas budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. Wykazano szereg zalet wynikających z zastosowania rond tymczasowych, takich jak mała zajętość terenu, przejrzystość rozwiązania, zachowanie wszystkich[...]
EN The article deals with the subject of the use of the temporary intersections with a circular motion introduced at the time of construction or reconstruction of road infrastructure. The work indicates a number of benefits arising from the use of temporary roundabouts, such as low occupancy area, tran[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 235--241
PL W artykule poruszono problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaprezentowano trzy wybrane skrzyżowania ulic w Nowym Sączu. Podano przykłady zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na tych skrzyżowaniach w dzień oraz po zmierzchu. Zwrócono uwagę, w jaki sposób modernizacja, która została przeprowadzon[...]
EN The author of the article discusses the issue of safety in road traffic. Three selected road crossings in Nowy Sącz (Poland) are presented, along with road accidents which took place at such crossings during daytime and after dusk. Attention is drawn to the manner in which the modernisation performe[...]
17
75%
Transport Problems
PL Wartości minimalnych odstępów czasu analizowane są głównie podczas obliczeń przepustowości skrzyżowań regulowanych znakami drogowymi, czyli skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz rond. W przypadku rond, decydujący wpływ na przepustowość podporządkowanego wlotu jednopasowego lub dwupasowego mają [...]
EN The follow-up time was investigated. The aim of this analysis was to create a formula that allows the follow-up time calculated using the most important external parameters. The studies were based on empirical data collected at small roundabouts localized on Upper Silesia. The follow-up time is the [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 351-358
PL Ronda znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów. Formę tę przyjmują zarówno nowe skrzyżowania, jak też, na skutek przebudowy, już istniejące. Modernizacja istniejących skrzyżowań napotyka jednak na ograniczenia terenowe, nie zawsze więc można dostosować się w pełni do wymogów instru[...]
EN Roundabouts are getting popular among Polish street designers. The form of a roundabout is given to both new and existing junctions. A modernisation of a junction for a roundabout can, however, be obscured by spatial restrains, therefore not always all requirements given by Polish codes can be met. [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 245-252
PL W artykule przedstawiono zagadnienie przelotowości ruchowej małych rond oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań przelotowości ruchowej na wybranych małych rondach zlokalizowanych na terenach miejskich.
EN The paper deals with traffic capacity of the small traffic circles, and results of the traffic capacity tests applied to small traffic circles located in the urban areas.
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 253-260
PL W artykule przedstawiono podstawowe elementy stosowane na rondach, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników. Przypomniano między innymi zasady oznakowania, lokalizację oświetlenia, sposoby prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego, a także opisano sposoby umieszczania w rejonie małych rond przysta[...]
EN The articles deals with basic elements applied to the roundabouts to provide safety to the road users. The principals of the road signing, location of lights, methods of running the pedestrian and bicycle traffic, and methods of locating the public communication stops nearby the roundabouts have bee[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last