Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rotating machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2007 nr 120 23-51
EN The article presents results of the research oriented on determining a set of diagnostic relations referring to a special, but relatively common class of turboset defects, consisting in the misalignment of great turbine set bearings with respect to their designed base positions. The paper discusses [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Rozwój komputerów i metod numerycznych pozwala na elektromagnetyczne obliczenia polowe maszyn elektrycznych i dzięki temu jest możliwa analiza charakterystyk tych maszyn z uwzględnieniem harmonicznych, zjawiska naskórkowości i nieliniowości materiałów magnetycznych. Artykuł omawia elektromagnetyczne[...]
EN Owing to the progress of computers and numerical techniques, it has become possible to analyze the characteristics of rotating machines considering the harmonics, skin effect and magnetic non-linearity of the materials using the electromagnetic field analysis. This paper shows the latest development[...]
3
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2005 nr 116 43-56
EN In the paper presented are capabilities of advanced rotary machinery diagnostics based on the analysis of trajectories of slider bearing journals. Outlined and characterized have been the categories of rotary machine malfunctioning, which can be detected and discriminated on the basis of images of t[...]
4
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 114 111-122
EN Critical speeds of rotating machine depend grossly on the properties of rotor supporting structure. The properties of rotor support result mainly from the oil film stiffness of slide bearings. In the paper presented are the results of analysis of the influence of slide bearings parameters along with[...]
5
75%
Diagnostyka
2008 nr 1(45) 115-120
PL Prezentowany artykuł dotyczy analizy defektów konstrukcji podpierającej wirnik. Obiektem badań było wielkogabarytowe Stanowisko Badawcze Dynamiki Wirników i Łożysk. Podczas badań wykorzystany został zweryfikowany, numeryczny model badanej maszyny wirnikowej. Analizie poddano kilka wybranych klas def[...]
EN In the presented article the author's attention was focused most of all on analysis of supporting structure defects. The object of investigation was the large-dimension Rotor Dynamics and Bearing Research Rig. During the examination the verified numerical model of the rotating machine was used. A fe[...]
6
75%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 17-20
PL Badania miały na celu wyznaczenie obszarów bezpiecznych rozosiowań dwóch newralgicznych łożysk turbozespołu z punktu widzenia kryterium dopuszczalnego obciążenia łożysk. Obszary te zostały wyznaczone w drodze numerycznej analizy dyskretnego modelu maszyny przy użyciu pakietu oprogramowania MESWIR. Z[...]
EN The investigations aimed at determining the tolerable misalignment areas of two neuralgic bearings in the turbine set, taking into account criteria of permissible load of the bearings. The areas have been evaluated by numerical analysis of the discrete model of the machine with the aid of a package [...]
7
75%
Tribologia
2007 nr 1 161-170
PL Artykuł przedstawia wyniki komputerowej analizy wpływu maksymalnego dopuszczalnego rozosiowania łożysk turbozespołu 13K215 na jego stan dynamiczny. Dla celów tej analizy zostały wyznaczone zakresy dopuszczalnych przemieszczeń łożysk ze względu na kryteria dopuszczalnych drgań łożysk. Pokazano, w jak[...]
EN The paper presents results of a computer analysis of influence of maximum permissible displacements of 13K215 turboset bearings on dynamic state of the machine. For this purpose the ranges of acceptable displacement of bearings of the turboset have been evaluated by means of numerical analysis of th[...]
8
75%
Tribologia
2002 nr 2 661-676
PL W referacie przedstawiono możliwości zaawansowanej diagnostyki maszyn wirnikowych, których wirniki podparte są w łożyskach ślizgowych poprzez analizę trajektorii czopów łożyskowych. Wyszczególniono i scharakteryzowano rodzaje niesprawności maszyny wirnikowej, które mogą być wykrywane na podstawie ob[...]
EN The paper presents possibilities of advanced diagnostics of rotating machines that have their rotors supported in slide bearings by means of analysis of trajectories of bearing journals. The types of defects of rotating machines, which may be detected on the ground of trajectories of their journals,[...]
9
75%
Tribologia
2004 nr 4 142-150
PL Artykuł zawiera rezultaty analizy komputerowej wpływu wzajemnych przemieszczeń pary sąsiadujących łożysk turbozespołu 13K215 na stan dynamiczny i obciążenie łożysk maszyny. Przemieszczenie któregokolwiek łożyska turbozespołu względem jego położenia bazowego, a mianowicie położenia określ[...]
EN The paper presents results of a computer analysis of influence of mutual displacements of the pair of neighbouring bearings of 13K215 turboset on the dynamic state and bearings load of the machine. Displacement of any bearing of the turboset in relation to its base position, namely position determi[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 59-64
PL W artykule przedstawiono ogólny zarys problemów przepływowych charakterystycznych dla maszyn wirnikowych oraz stanu metod numerycznej mechaniki płynów wykorzystanych do ich analizy.
EN This paper aims to present a general view of the flow problems in turbomaehinery and the current levels of numerical methods for solving these problems.
11
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 111-115
PL W referacie przedstawiono koncepcję układu do pomiaru kąta skręcenia wału (wirnika) maszyn wirnikowych oraz opisano konstrukcję stanowiska badawczego . Stanowisko konstruowane i wykonane w ZPKiEM E ma być narzędziem do przeprowadzenia badań zmienności kąta skręcenia wału zarówno przy obciążeniu nomi[...]
EN In this paper the idea of measurements unit for shaft twist angle of turbo-machines Mi the test stand construction have been presented. The test stand will measure the variability of Aaft twist angle caused by twisting moment and outer interferences of this moment. Results o f investigations are the[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 8 712-716
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie czujnika przyspieszenia typu Ferraris do oceny pracy układu napędowego przekrawacza rotacyjnego. Omówiono zasadę działania czujnika i porównano jego własności dynamiczne z przetwornikami typu sin/cos do pomiaru prędkości maszyny. Przedstawiono układ napędowy pr[...]
EN Dynamic development of drive systems and increasing demands in positioning contribute to research in new measurement techniques that can lead to more accurate control of machines. To assure an appropriate control of position, velocity or acceleration, these signals should be precisely measured and p[...]
13
63%
Diagnostyka
2010 nr 3(55) 25-34
PL Istotą niniejszej pracy jest innowacyjna metodyka polegająca na tworzeniu i prezentacji złożonych relacji diagnostycznych w formie "map defektów", które pozwalają odwzorowywać stan techniczny maszyny w pewnym obszarze zdarzeń losowych reprezentowanych przez defekty. W przypadku defektu rozosiowania [...]
EN The essence of the present work is an innovative methodology consisting in creation and presentation of complex diagnostic relations in the form of "defect maps", which allow mapping the machine technical state in certain domain of random events represented by defects. In the case of the bearing mis[...]
14
63%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 25-32
PL Ocena stanu technicznego maszyn wirnikowych jest zwykle oparta na analizie widm i trendów drgań. Wpływ na nie wywierają jednak zwykle, oprócz parametrów stanu, różne inne czynniki. Analiza znacznej liczby trendów drgań, uzyskanych z badań turbin parowych dużej mocy, wskazuje, że w charakterze sympto[...]
EN Rotating machinery condition assessment is usually based on vibration spectra and trends analysis. They are, however, usually influenced by many factors other than technical condition parameters. Analysis of a large number of vibration trends, obtained from large steam turbines, has suggested that s[...]
15
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of this paper is improved dynamic vibration absorbers design with taking into accout complex rotating machines dynamic. Design/methodology/approach: The numerical schemes row is considered for the complex vibroexitated constructions. Methods of decomposition and the numerical [...]
16
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Pokazano wyniki badań symulacyjnych wpływu czterech różnych obwodowych położeń pęknięcia wału turbiny średnioprężnej na stan dynamiczny turbozespołu dużej mocy. Przedstawiono pokrótce narzędzia numeryczne do analizy dynamiki wirników łożyskowanych ślizgowo z pęknięciem oraz model maszyny. W wyniku o[...]
EN The paper is being focused on lateral vibrations caused by the crack in one section of 200 MW turbo-set shaft. The research was made in a way of computer simulation. The computer code that we use to simulate the rotating machinery dynamic state is called NLDW. A diathermic model of heat transfer in [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano narzędzia do oceny stanu izolacji statora maszyny wirującej w czasie ciągłego monitorowania wyładowań niezupełnych. Wskazano na znaczenie systemu do automatycznej identyfikacji typu defektu w izolacji i do odróżnienia sygnałów wnz od sygnałów zakłóceniowych. Podano przykłady zasto[...]
EN In this paper, the use of specific tools that enable the condition assessment of stator insulation in rotating electrical machines is described. The signal distinction between noise and PD defects is performed by means of a synchronous multi-channel evaluation technique. An automated PD defect class[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
1999 z. 133 1-145
PL Badania diagnostyczne maszyn wirnikowych prowadzone w czasie zmiennych warunków ich działania pozwalają na obserwację odpowiedzi maszyny na różne, często niestacjonarne wymuszenia. Wyniki tych badań zapisuje się zwykle w postaci charakterystyk rozruchowych lub wybiegowych, które pozwalają na identyf[...]
EN The diagnostic investigations of rotating machinery during varying conditions of its action can make it possible to observe a machine response to different (often nonstationary) excitations. Results of these kinds of investigations are coded in the run-up or run-down characteristics. These plots una[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano jak zmieniają się straty magnetyczne rdzenia stojana w wyniku procesu produkcji. W tym celu zbadano próbki w kształcie blach stojana. Badano straty, koercję, indukcję i natężenie pola magnetycznego. Stwierdzono, że parametry te bardzo zależą od procesu produkcji rdzenia. W wyniku laminowania[...]
EN In order to know how much iron loss of an actual stator core increase in each manufacturing process, we are developing the magnetic property evaluation method of a rotating machine. In this research, we prepared two kinds of specimens, including piled up five punched electrical steel sheets that are[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 71--72
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i[...]
EN The paper presents the experimental results of researches which the main purpose was to define fatigue characteristics of specimens made of copper in low-cycle tension and low-cycle bending. Altogether four specimens were investigated of which two were under cyclic tensile and bending testing and ot[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last