Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rondo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 137-144
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 42-43
PL Ronda stają się coraz ważniejszym elementem krajobrazu miasta. Place te lokalizowane są w miejscach zbiegu najważniejszych arterii, w celu ułatwienia komunikacji. O ich atrakcyjności świadczy nie tylko zajmowany obszar czy lokalizacja, ale również pomysł na zagospodarowanie.
3
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 40-46
PL Niniejszy artykuł jest wstępem do dyskusji na temat czytelności obecnie obowiązującego oznakowania rond oraz innych skrzyżowań z wyspą centralną. Intencją autora nie jest negowanie faktu, iż dla większości użytkowników takich skrzyżowań oznakowanie jest zrozumiałe. Uważa on jednak, że jest tak bardz[...]
EN This article is an introduction to the discussion on the legibility of the current marking of roundabouts and other intersections with central island. The author's intention is not denying the fact that for most users of such intersections marking is understandable. However, the author claims that i[...]
4
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule omówiono redukujący hałas wpływ rond, opisano mechanizm powstawania hałasu w otoczeniu skrzyżowań, wskazano na sposoby modelowania hałasu w otoczeniu skrzyżowań zwykłych i rond oraz podano przykłady analiz przed i po przebudowie skrzyżowań na rondo wskazując na efekty redukcji hałasu. Dot[...]
EN The paper presents the effects of roundabouts on the reduction of the traffic noise. It describes how the noise is generated in the area of intersections and the methods of modelling the noise in the area of intersections and roundabouts. It contains examples of studies carried out before and after [...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 8 82-82
PL W dużych miastach ronda budowane są w miejscach zbiegu znaczących arterii: jezdni i torów tramwajowych. Są ważnym elementem sieci komunikacyjnej i jako takie muszą zapewniać kierowcom możliwość sprawnego i bezpiecznego przejazdu. Znaczna powierzchnia, jaką zazwyczaj zajmuje rondo, może jednak zostać[...]
6
100%
Drogownictwo
2003 nr 11 358-362
PL Zastosowana przez autorów metoda pomiarów ruchu poprzez zapis numerów rejestracyjnych jest właściwa dla skrzyżowań typu "rondo"
7
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 4 18--21
PL Roboty drogowe są kosztowne i czasochłonne. Z tego powodu wiele prac związanych z infrastrukturą komunikacyjną jest rozłożonych na kolejne etapy. W wyniku tych działań na połączeniu kolejnych etapów robót powstają bardzo często rozwiązania tymczasowe. Umożliwiają one ruch pojazdów, choć stwarzają ró[...]
8
100%
Archives of Civil Engineering
PL Analizowane cztery modele przepustowości podporządkowanych wlotów rond w różnym stopniu uwzględniają cechy geometryczne i cechy ruchu na rondzie. Stosowane w Polsce metody, brytyjska (1985) i niemiecka (1992) bazują na empirycznych modelach regresyjnych. Szczegółowa analiza ich zastosowań do małych [...]
EN Four capacity methods for calculation of capacity of the roundabout entry differently account for geometrical and traffic features of roundabouts. British (1985) and German (1992) methods used in Poland are based on empirical regression models. Detailed analysis of their applications to small rounda[...]
9
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 56-57
PL O bezpieczeństwie ruchu można pisać w nieskończoność, niestety, dotyczy to raczej ciemnej strony tematu: ciągle wzrastającej liczby kolizji i wypadków drogowych, zaniedbań ze strony ludzi, którym powierzono bezpieczeństwo uczestników ruchu, całkowitego niemal braku chęci ze strony władz rządowych do[...]
10
88%
Logistyka
PL Celem artykułu jest skrótowe przedstawienie wyników próby znalezienia bardziej efektywnego sposobu sterowania ruchem na Rondzie Rataje w Poznaniu, poprzez zmianę programu sygnalizacji świetlnej. W tym celu zbadano istniejące warianty programu sterowania oraz zaproponowano dwa autorskie programy sygn[...]
EN The aim of the paper is to present the results of an attempt to find a more effective way for traffic control at Rondo Rataje in Poznan by means of changing the traffic light control programme. For this purpose, the existing variants of the control programme were tested and two new programmes suited[...]
11
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule opisano i zobrazowano konkretne, praktyczne przykłady zastosowań rond w różnych uwarunkowaniach terenowych, jako elementów węzłów i zespołów skrzyżowań, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz w różnych uwarunkowaniach formalnych ich realizacji. Odniesiono się do typowych uszkodzeń eksploatac[...]
EN Some practical examples of various roundabouts application in various land use circumstances as elements of interchanges and sets of intersections close to railway lines and various formal conditions of their realisation have been described in the paper. Some typical operational damages of the essen[...]
12
75%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 2 48-54
PL Jak dotąd, w Rybniku powstało 27 (stan na 30 VI 2011 r.) skrzyżowań typu rondo. W najbliższych latach liczba skrzyżowań tego typu zwiększy się, ponieważ w budowie znajduje się kolejnych pięć rond (ustalono na podstawie (16, 17)). Dwa spośród budowanych rond zostaną zlokalizowane na północnej obwodni[...]
EN One of the major problems caused by the rapid development of communication is the low level of road safety. In order to prevent this from happening, numerous investments have been made aiming at converting various types of intersections into ones with a circular motion, or building them from scratch[...]
13
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Określenie "rondo" ma bardzo wiele znaczeń, także w odniesieniu do rozwiązań drogowych. Jest różnie rozumiane w mowie potocznej, w przepisach technicznych, czy też w literaturze fachowej. W przepisach ruchu drogowego nie występuje. Zastąpiło je określenie "ruch okrężny". Jednak nie wszystkie rozwiąz[...]
EN The term "roundabout" has many meanings, some of them refer to road designs. There are different meanings of this term typical for colloquial speech, technical regulations and professional references. There is no such term in the highway code. It has been replaced by the circular traffic. However no[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 311-316
PL Liczne prace naukowe poparte przeprowadzonymi badaniami, np. [14], [16], [12], [7], [8], dowodzą, że małe ronda poprawiają w znacznym stopniu bezpieczeństwo zarówno pojazdów, jak i pieszych w obszarze małego ronda. Przebudowa różnych form skrzyżowań na małe ronda redukuje występowanie zdarzeń drogow[...]
EN Current international research shows that modern roundabouts improve vehicular and pedestrian safety compared to conventional intersections ex. [14], [16], [12], [7], [8]. According to available literature converting conventional signalized intersections to modern roundabouts may reduce pedestrian-v[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 199-206
PL Istota działania małych rond polega na wykorzystywaniu przez pojazdy dojeżdżające do linii podporządkowania wlotu luk (odstępów) czasu, występujących w potoku pojazdów na jezdni głównej. Dostępność odstępów w potoku nadrzędnym dla pojazdów na wlocie opisana jest przez rozkład odstępów w potoku nadrz[...]
EN Roundabouts have a circulating roadway around a central island. All vehicles entering a roundabout must yield to circulating vehicles. The theory describing merging operations at small roundabouts is called gap acceptance theory. The availability of gaps is described by a probability distribution of[...]
16
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 5 17-22
PL Badania przepustowości wlotów rond. Badania empiryczne i analiza parametrów modeli estymacji przepustowości. Wyznaczenie przepustowości na podstawie modeli teoretycznych. Wyznaczenie przepustowości empirycznych w stanach nasycenia ruchem. Przykłady obliczeniowe konkretnych rond.
EN Research of traffic-circles inputs capacity. Empirical research and analysis of parameters for capacity models estimation. Marking the capacity basing on theoretical models. Marking the mpirical capacity basing in stages of traffic saturation. Counted examples on concrete traffic-circles.
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 57-63
PL Ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond należy zaliczyć: bezpieczeństwo, wysok[...]
EN Modern roundabouts have become a subject of great interest and attention over the last few years on all the world. This interest is partially based on the great success of roundabouts in Europe and Australia, where intersection design practice has changed substantially as the result of the good perf[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 3 4073--4082
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów przejścia pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na wlocie i wylocie ronda dwupasowego. Przejście pieszych niewidomych przez przejście dla pieszych jest szczególnie trudne w przypadku skrzyżo[...]
EN The results of measurements of pedestrian crossing time at inlet and outlet of two lane roundabout for sighted and blind pedestrians have been presented in this article. For blind pedestrians crossing process on the pedestrian crossing is particularly difficult in case of intersections like roundabo[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 675--679
PL Artykuł dotyczy problematyki rond jednopasmowych, dwupasmowych oraz turbinowych. W artykule porównano przepustowości dla opcji ronda dwupasmowego oraz turbinowego. Do analizy wybrane zostało rondo dwupasmowe w mieście Rzeszów, które stanowiło podstawę do zamodelowania ronda turbinowego. Zamodelowani[...]
EN The article concerns the problems of single-lane roundabouts, dual-line and turbo. In the article compared the capacity for option of dual-line roundabout and turbo. For the analysis was selected dual-line roundabout in Rzeszow city, that formed the basis for modeling the turbine roundabout. Modelin[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 351-358
PL Ronda znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów. Formę tę przyjmują zarówno nowe skrzyżowania, jak też, na skutek przebudowy, już istniejące. Modernizacja istniejących skrzyżowań napotyka jednak na ograniczenia terenowe, nie zawsze więc można dostosować się w pełni do wymogów instru[...]
EN Roundabouts are getting popular among Polish street designers. The form of a roundabout is given to both new and existing junctions. A modernisation of a junction for a roundabout can, however, be obscured by spatial restrains, therefore not always all requirements given by Polish codes can be met. [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last