Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 565
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 9-9
PL W Mexico City 1 października 2010 r. odbędzie się ministerialna konferencja Programu Methane to Markets Partnership (M2M). Partnerstwo to jest międzynarodowym przedsięwzięciem, powstałym z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w 2004 r.
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 44-49
PL W naukach rolniczych i ekonomicznych nadal dominuje tradycyjny punkt widzenia, który rozpatruje problemy rolnictwa jedynie w aspekcie ilościowego wzrostu produkcji żywności czy innych surowców rolnych. Jak zauważa L. Gekle (1997:6): "Rolnictwo traktowane jest często jak przemysłowa produkcja towarów[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 118(8) 115-130
PL Rozwój rolnictwa jest coraz szybszy w wyniku postępu technicznego, zmian społecznych, współpracy międzynarodowej a przede wszystkim potrzeb gospodarczych, które wymuszają intensyfikację produkcji. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na poziom produkcji jest między innymi gleba oraz poziom nawożen[...]
4
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 143-146
PL Niestety I Kongres Nauk Rolniczych nie nakreślił jasnej wizji i niezbędnych uwarunkowań rozwoju polskiego rolnictwa (i całego sektora rolno-żywnościowego) oraz uwarunkowań, budzących zaufanie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Przyszłość, preferowanego przez niektórych Referentów Kongre[...]
EN Unfortunately, The First Congress of Agriculture Sciences has not sketched out a clear vision of the development of Polish agriculture (and the whole agro-food sector) as well as the wholesome food (healthy food). The future of Polish agriculture, which was presented by various speakers, at the Cong[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 11-12 35-38
6
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2010 T. 10, z. 3 175-189
PL Wśród różnorodnych działań w obszarze rolnictwo-środowisko konieczność ochrony powietrza na terenach użytkowanych rolniczo jest dzisiaj równie ważnym zadaniem, jak dbałość o czystość znajdujących się tam zasobów wodnych. Substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które w znacznych ilościach powstaj[...]
EN Nowadays, the necessity of air protection in rural regions is equally important as the care of water resources situated there. Air contaminants, which originate in significant amounts from broadly understood agricultural production, include inorganic nitrogen compounds: ammonia [NH3] and [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 645-656
PL Ryzyko, niepewność, niewiedza i pewność są obiektywnymi stanami związanymi z podejmowaniem decyzji w każdej działalności gospodarczej. Działania, w rolnictwie z reguły są obarczone wysokim ryzykiem. Wynika to z biologicznego charakteru wytwarzania, długiego cyklu produkcyjnego, funkcjonowania gospod[...]
EN In the article is introduced a process of making a decision in conditions of the uncertainty and risk in an agriculture household. There is an analysis in sequence of: -specificity of the agricultural production, -sources of the uncertainty and risks in the agriculture in the division into external [...]
8
80%
Czysta Energia
2010 Nr 11 50-53
PL W niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz z węglem współspalane są w specjalnych warunkach takie paliwa jak biomasa, osady ze ścieków komunalnych, osady z papierni, koks porafinacyjny czy bezpopiołowe paliwa płynne lub gazowe. Inne kraje europejskie mają rozpocząć współspalanie w prz[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 613-618
EN Finally, it has to be reminded, that talking about these problems, usually we make financial and economic analysis. We can use financial analysis to valuate the profitability of a private investment and its capability to increase the economic operator profit. In this case, variables affect directly [...]
10
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 299-300
11
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 6 24-26
12
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 5 26-29
13
80%
Czysta Energia
2009 Nr 5 37-39
14
80%
Czysta Energia
2009 Nr 9 22-24
15
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 10 24-24
PL W ostatnim czasie dyskutuje się w Polsce na temat warunków jakie zostały przedstawione naszym rolnikom przez Unię Europejską. Przypomnijmy w skrócie te propozycje. Po pierwsze dopłaty bezpośrednie na początek w wysokości 25% i zwiększające się przez dziesięć lat. Rewolucyjną propozycją jest natomias[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 11 79-79
PL W gospodarstwach rolnych, specjalizujących się w hodowli i produkcji zwierzęcej, powstaje rocznie ponad 140 mln ton odchodów. Do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych przenikają ogromne ilości szkodliwych substancji, ok. 450 tys. ton azotu i 255 tys. ton fosforu. Zanieczyszczenia te stanowią pow[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 11 93-94
PL Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasada ta znajduje szczególne zastosowanie w stosunku do podmiotów, które gospodarczo korzystają ze środowiska i wprowadzają w nim zmiany.
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 57-66
PL Wielkość zasobów pracy wpływa na kształtowanie się produkcji i wydajności pracy, a tym samym na wysokość dochodów w rolnictwie. Praktyka krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo potwierdza tezę, że o poziomie dojrzałości społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich przesądza efektywność wykorzystania zas[...]
EN The volume of workpeople resources has an effect on the engineering of production and agricultural productivity, and consequently, on the amount of income in farming. The quality of human resources comes into an increasing prominence. The findings in research of human factor influence on the farm ef[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 36-37
PL Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie skali zaawansowania rodzinnych gospodarstw rolnych na terenach wiejskich w ich wielofunkcyjnym rozwoju. Punktem odniesienia w przeprowadzonych badaniach jest wielofunkcyjny rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych na obszarze miasta.
20
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 88-88
PL W celu wsparcia priorytetowych działań dostosowawczych - zapisanych przez Komisję Europejską w "Partnerstwie dla Członkostwa" oraz uszczegółowionych w Narodowych Programach Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej - w okresie przedakcesyjnym, Unia Europejska zamierza od 2000 do 2006 r. przek[...]
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last