Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 167
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolnictwo ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 95-98
PL W okresie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej szczególnie aktualna stata się problematyka społeczno-ekologiczna. W tym zakresie polskie rolnictwo różni się zdecydowanie od obecnego rolnictwa Unii Europejskiej.
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 83-87
PL Świadome wykorzystywanie gleby do pozyskiwania żywności zaczęło się ok. 6000 lat temu, gdy plemiona myśliwskie i zbierackie w Europie zajęty się uprawą pól i chowem zwierząt. Przez kilka tysięcy lat rolnictwo zmieniało się bardzo powoli, zdobycze nauki i oparta na nich technika wykorzystywane[...]
3
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Rolnictwo ekologiczne w Polsce jest na etapie początkowego rozwoju, więc wymaga analiz i badań pod względem stosowanych technologii i jego efektywności. Technologia produkcji mleka w badanym, dużym gospodarstwie ekologicznym polega, przede wszystkim, na pastwiskowym systemie karmienia oraz wolnowybi[...]
EN Ecological agriculture in Poland is still at the stage of initial development, therefore it requires analyses and research on the implemented technology and its effectiveness. Milk production technology in the examined large ecological farm consists, above all, in pasture feeding system and free ran[...]
4
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 525--537
EN In experiment, the activity of water extracts on the vitality and healthiness of sweet and bitter variety of Lupinus angustifolius L. was examined. The materials under investigation were: macerations, infusions and decoctions made from different morphological parts of 40 plant species. The experimen[...]
5
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 538--550
EN In experiment, the activity of plant extracts: macerations, infusions and decoctions, on the vitality and healthiness of Vicia faba L. and Vicia sativa L seeds were examined. The materials under investigation were extracts made from different morphological parts of 40 plant species. The experiment w[...]
6
80%
Management
PL W rozważaniach nad rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce należy uwzględnić łącznie zgodność interesów producentów i konsumentów, natomiast w samym sposobie gospodarowania jednocześnie uwzględniać prawa ekonomii, ekologii i etyki. Obok czynników sprzyjających rozwojowi proekologicznych kierunków [...]
7
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 87-90
PL Pełna integracja z Unią Europejską uznawana jest powszechnie za jeden z najważniejszych celów polskiej polityki w najbliższych latach. W kwietniu 1994 roku Polska złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. Negocjacje mające na celu przyszłe członkostwo Polski w Unii są już w toku. D[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
1999 z. 2 35-52
PL Zrównoważone gospodarowanie obszarami przyrodniczo-rolniczymi ma obecnie istotne znaczenie dla ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, a jak wskazuje wiele faktow, dotychczas prowadzona gospodarka rolna często pomijała zasady zrównoważonego rozwoju. Poniższy artykuł dotyczy problemu możl[...]
EN The article presented below deals with the problem concerning the neceessity of improving the ecological agriculture from the protection of nature point of view. In the theme being analysed the economical and social aspects in which it is necesessary to examine the development and importance of ecol[...]
9
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 6 1-4
10
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 114--115
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu tj. w rejonie gdzie istnieją korzystne warunki społeczno – ekonomiczne i przyrodnicze do prowadzenia tego typu działalności.
11
80%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Z roku na rok wzrasta liczba gospodarstw ekologicznych zarówno w UE, jak i w Polsce. Związane jest to ze wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną oraz utrzymującą się tendencją zwiększania dopłat do produkcji ekologicznej. Czynnikami korzystnie wpływającymi na rozwój rolnictwa ekologiczn[...]
EN From year to year, the number of organic farms increases both in the European Union and in Poland. It results from two facts: a growing demand for organic food, and a systematic tendency to increase subventions for organic production. As for the Province of Małopolska, the factors that might facilit[...]
12
80%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono krótką analizę stanu regionu wielkopolskiego pod kątem możliwości rozwoju ekologicznego. Omówiono możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce.
EN There is short analysis of region conditions concerning ecological development presented below. The possibility of rural region development in Wielkopolska is presented.
13
70%
Przemysł Spożywczy
PL W ostatnich latach obserwuje się wzrost produkcji ekologicznej (organicznej), jak również wzrost konsumpcji produktów ekologicznych. W produkcji organicznej nie stosuje się sztucznych nawozów ani też żadnych pestycydów, dzięki czemu uzyskuje się ekologiczną! Żywność. W Polsce gospodarstwa ekologiczn[...]
EN In last few years important increase of organic production and consumption of organic products is observed. Organic farming does not use any artificial fertilizers or chemical pesticides, thanks to that ecological food is obtained. Food produced in this way is specially lapelled and fetches higher p[...]
14
70%
Przemysł Spożywczy
PL Artykuł przybliża przepisy krajowe i unijne dotyczące przetwórstwa produktów ekologicznych zawartych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (DzU nr 93 poz. 898) i rozporządzeniu Rady 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowani[...]
EN The article presents particular national and European regulations related to processing of organic products according to the Act of 20th of April 2004 on organic farming (Dz.U. no 93 item 898), and Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and[...]
15
70%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN The analysis shows that comparative indicators of grain quality in ecological or intensive technologies of wheat, rye and barley growing, i.e. structural elements of yield and grain quality are lower in ecological farms. To a large extent it is determined by the weediness of ecological crops. Accord[...]
16
70%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 1 100--103
PL Celem artykułu było przedstawienie i ocena stanu oraz perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w porównaniu z sytuacją w Niemczech. Korzystano z danych wtórnych pochodzących z ogólnopolskich raportów polskich i niemieckich, które dotyczyły lat 2011-2014 oraz dostępnych fragmentarycznych d[...]
17
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 4 243-249
PL Badania zostały zrealizowane w latach 2008-2010. Przeprowadzono je na terenie województwa zachodniopomorskiego, w 15 gospodarstwach uprawiających żyto ozime w systemie rolnictwa ekologicznego. Stwierdzono, że ekologiczne technologie uprawy żyta ozimego charakteryzują się niską efektywnością energety[...]
EN The research was carried out in years 2008-2010 in Zachodniopomorskie [West Pomeranian] Voivodeship. It was completed in 15 farms cultivating the winter rye in the ecological agriculture system. It has been observed that the ecological winter rye cultivation technologies are characterised by low ene[...]
18
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 163-169
PL Celem pracy było scharakteryzowanie zasad subwencjonowania rolnictwa ekologicznego w ramach programu rolno-środowiskowego w okresie akcesyjnym 2007-2013. Za celowe uznano również zamieszczenie wstępnych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji grantu rozwojowego, którego problematyka badawcza zw[...]
EN The aim of the paper was to characterize the rules of subsidizing organic farming in the framework of agri-environmental programme during the accession period 2007-2013. It was estimated right to include the initial research results obtained during the realization of development grant, whose main is[...]
19
61%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 3 111-114
PL Artykuł prezentuje możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie rodzimych ras zwierząt w rolnictwie ekologicznym. Przedstawiono sytuację ras rodzimych w Polsce oraz system ich ochrony. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu korzyści, jakie z tego wynikają. Wskazano, iż wykorzystanie zalet rodz[...]
EN The paper presents possibilities offered by the utilization of native animal breeds in organic farming. The situation of native breeds in Poland was presented together with the system of their protection. The stud y focused on the presentation of resulting benefits. It is shown that the utilization [...]
20
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem badań było określenie, w jaki sposób dobór roślin w okresie przestawiania produkcji na metodę ekologiczną i wsiewka międzyplonowa (koniczyna biała) kształtują właściwości fizyczne gleby w ekologicznej uprawie owsa nagiego. Wsiewka międzyplonowa miała większy wpływ na kształtowanie się wybranyc[...]
EN The study aimed at determination, in which way plant selection in the period of transforming production into ecological system, as well as the intercrop (white clover) sowing, do affect the physical properties of soil in ecological cropping of the naked oats. The effect of intercrop sowing on format[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last