Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling mill
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 3 133-136
PL Na tle dotychczas stosowanych technologii produkcji instalacyjnych rur miedzianych, przedstawiono nową technologię Endless Copper Tube, opartą na walcowaniu odlewanych tulei w czterowalcowej walcarce planetarnej. W pracy zaprezentowano potencjalne korzyści wynikające z zastosowania nowej technologii[...]
EN On the background of technologies actually applied for copper tubes production, the new ECT Endless Copper Tube technology was presented. The core of new technology is four?roll planetary rolling mill. The paper presents potential benefits resulting from the new technology application.
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono ocenę wpływu parametrów technologicznych procesu płaszczenia, realizowanego na walcarce kulowej, na poszerzenie oraz płaskość taśm ze stali 0H18N9. Metoda planowania eksperymentu pozwoliła na uzyskanie modeli matematycznych płaszczenia, dzięki którym można zaprojektować i stero[...]
EN The paper presents the evaluation of the influence that technological parameters of flattening process performed in a rolling mill have on widening andflatness of strips rolled from 0H18N9 steel wire. The method of planning the experiment allowed to get mathematical models of flattening, due to whic[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 137-144
PL W artykule zaprezentowano model walcarki kwarto uwzględniający sprzężenie walców roboczych i oporowych.
EN In the paper we presented the model of the four-high mill stand including the influence of the interaction between work and back up rolls.
4
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Jakkolwiek powstawanie prążków na powierzchni blach w procesie walcowania wygładzającego zakłóca ten proces w większości walcowni, to jak dotąd brak jest w pełni efektywnych metod zapobieganiu temu zjawisku. Wiele danych świadczy o tym, iż jest to skutek samowzbudnych drgań walcarek. W pracy przedst[...]
EN However chatter mark on steel strip in temper rolling is still a worldwide problem, up to now efficient methods to solve it have not yet been gained. There are many dates pointed out that this phenomena is a self-excited vibration. In this paper based on the series of experiments the friction phenom[...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Cienkie i wąskie taśmy o określonych własnościach można wytwarzać w procesie jednoprzepustowego płaszczenia drutów metodą walcowania. Cechy geometryczne taśm dla danej średnicy walców i warunków tarcia zależą od średnicy drutu i jego własności oraz gniotu. Podczas płaszczenia drutów dużymi gniotami [...]
EN Thin and narrow strips with defined properties can be produced in the process of single pass flattening of wires with cold rolling method. The geometrical features of strips for defined diameter of rolls and friction conditions depend on wires diameter, its properties and draft. During flattening of[...]
6
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2003 Z. 21 33-38
PL Obiektem badań jest walcownia zimna blach. W niniejszym artykule rozważono fizyczny przepływ materiałów przez podsystem walcarki czteroklatkowej. Podstawowym celem badań jest dokonanie identyfikacji istniejącego systemu transportowego oraz sprawdzenie wykorzystania środków transportowych. Do realiza[...]
EN The research object is cold rolling mili. The paper presents material flow in four-rolling mili subsystem. The main aim of this research is the indentification of transport system and check used transport system devices. In the research DOSIMIS - 3 flow symulator has been used.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 51-56
PL W artykule przedstawiono wyniki badań diagnostycznych przekładni zębatych napędów klatek walcowniczych. Badaniami objęto przekładnie zębate znajdujące się w różnym stanie technicznym. Zarejestrowane sygnały drganiowe analizowano za pomocą momentów i widm wyższych rzędów.
EN This paper deals with industrial gear condition monitoring based on vibration analysis techniques. Several gearboxes in different condition were chosen to research. Recorded vibration signals were analyzed by higher order moments and spectra.
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 11 173--176
PL Artykuł poświęcony jest modelowaniu numerycznym napędu elektrycznego walcarki. Model pozwala na określenie prądu, momentu, mocy napędowej, strumienia magnetycznego i prędkości obrotowej silnika.
EN The article is devoted to questions of building of uncoiler electric drive simulation model at rolling mill. Model detects current, moment, electro driving power, magnetic flow and engine rotation speed.
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL W 2013 r. inżynierowie z firmy Apator Control Sp. z o.o. zaprojektowali i przeprowadzili modernizację linii do produkcji szyn kolejowych w oddziale ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Pozwoliła ona wydłużyć produkowane szyny kolejowe z 30 m do 120 m. Dla firmy ArcelorMittal jest to projekt strategi[...]
10
75%
Mechanics and Control
PL Przedmiotem pracy jest probabilistyczny model opisujący zaburzenia rozkładu sił tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarki kwarto. Analiza tego modelu wskazuje, iż taki charakter tarciowego sprzężenia obu walców może być przyczyną wzbudzania w układzie drgań o charakterze s[...]
EN In this paper an probabilistic model of the friction phenomena on the work- back up rolls contact surface has been presented. It has been shown that such character of the disturbance in distribution of zones with static and kinetic friction. can be regarded as one of the sources of self-excited vibr[...]
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 11 517--519
PL W artykule przedstawiono główne założenia metody PAMCO, którą wykorzystuje się do oceny efektywności maszyn i urządzeń produkcyjnych. Celem artykułu jest wykorzystanie tej metody do oceny efektywności ciągu walcowniczego. Badaniem objęto pięć kolejnych lat funkcjonowania walcowni. Pokazano, że wskaź[...]
EN In the paper main assumption of the PAMCO method which is used to assessing the efficiency of production machinery and equipment was presented. The purpose of the paper was to use this method to assess the effectiveness of the rolling mill train. The research included five consecutive years of the r[...]
12
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2004 Z. 23 103-111
PL Proces plastycznego odkształcenia metalu w walcarkach uniwersalnych przebiega w warunkach silnej asymetrii i nierównomiernego podziału obciążenia pomiędzy walce robocze. Wynikający stąd stan naprężeń w łącznikach przenoszących moment od klatki walców zębatych na czopy walców analizowano w oparciu o [...]
EN Universal rolling mill today are commonly use in producing bars and rails. Because of the asymmetry of the plastic deformation process as well as dynamic phenomena at the time of roll bite some serious problems occurring referred to overload and damage of the mill drive train. In this paper an discr[...]
13
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule zaprezentowano przykładową metodę optymalizacji zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie metalurgicznym. Badania przeprowadzono w wydziale walcowni wybranej huty. Celem analiz było stworzenie metody odchodzącej od tradycyjnego podejścia do kwestii struktury zatrudnienia poprzez położenie akce[...]
EN In this paper an example of method for optimizing human resources in metallurgical enterprises was presented. The analysis has been taken in rolling mill of a steelwork. Main purpose of the analysis was creating method with new addition to employment structure based on competencies not on occupation[...]
14
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In orthodontic treatments, wires of different metallic alloys are used for alignment, leveling, correction of the molar position, space closing, finish and retention. The purpose of the paper is the characteristics of austenitic stainless steel wires, with a square traverse section, which w[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Podczas procesu walcowania obserwowane są czasami drgania średnioczęstotliwościowe w zakresie 128.256 Hz. Wyjaśnienie fizyczne i model matematyczny tego zjawiska zostały zaproponowane we wcześniejszych pracach, gdzie układ opisano modelem samowzbudno- parametrycznym. Analityczno-numeryczne symulacje[...]
EN During the rolling process one sometimes observes vibrations with the frequency spectrum in the range 128.256 Hz. The physical principles and the mathematical description of this phenomenon, treated as a self-excited parametric process, have been preliminarily identified and described. However, the [...]
16
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie wersji wyjściowej i dokonywanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację w trybie przetargu, modernizacji istniejącej w IMŻ walcarki duo / kwarto wraz z dostawą nowych urządzeń uzupełniających stanowiących[...]
EN The purpose of the work was to prepare the preliminary version of and make modifications to the description of the subject of the contract to the Terms of Reference for modernisation, on a tender basis, of the duo/quarto mill existing at the Institute for Ferrous Metallurgy, including the supply of [...]
17
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL w artykule zaprezentowano zastosowanie metody regresji segmentowej do oceny wpływu parametrów procesu płaszczenia (współczynnika gniotu, chropowatości kul, średnicy drutu - przy założeniu, że średnica kul D = const, stosunku naprężenia przeciwciągu do naprężenia uplastyczniającego drutu, stanu umocn[...]
EN The article application of segment regression method for assessment of influence of flattening process parameters (draft coefficient, ball roughness, wire diameter - assuming that ball diameter D = const back tension stress to wire yield stress ratio, state of consolidation) on widening of strips ma[...]
18
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 11 633-636
PL Prowadzony jest proces modernizacyjny podstawowych ciągów produkcyjnych w ramach realizowanej strategii rozwoju firmy, którego celami są: podniesienie jakości wyrobów do poziomu światowego, wzrost zdolności produkcyjnych, obniżenie kosztów wytwarzania. Realizacja tych celów wymaga szeregu działań mo[...]
EN The process of modernisation of main technological lines is carried out within the realised strategy of plant development, which is aimed at: raising products quality to the world level, production capacity increase, costs reduction. Reaching these objective requires modernisation and investment act[...]
19
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule zamieszczono analizę wytrzymałościową na zginanie zmęczeniowe zębów klatki walców zębatych o przełożeniach u=1,0 walcarki kwarto nawrotnej przenoszącej moc P=1200 kW. Oszacowano współczynniki bezpieczeństwa na zginanie, długości progowe i krytyczne pęknięć u podstawy zębów oraz spodziewa[...]
EN In the paper is presented the fatigue strength bending analysis of teeth in toothed of sheets. The results of hardness and microhardness measurements in sections of broken teeth are also presented. These results were a standpoint to estimation of the fatigue limit both in the hardened or not hardene[...]
20
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Cienkie i wąskie taśmy można wytwarzać metodą walcowania drutów w walcarce kulowej. Cechy geometryczne taśm zależą od średnicy drutu i jego właściwości oraz parametrów procesu. Do wielkości decydujących o płynięciu metalu w kotlinie odkształcenia zaliczyć należy średnicę i chropowatość powierzchni k[...]
EN Thin and narrow strips can be produced by wire rolling method in the rolling mill. The geometry of strips depend on the wire diameter and its properties and on process parameters. The quantities which decide on the metal fow for the given characteristics are: diameter and roughness of the sphere sur[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last