Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling bearings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 9 1063-1066
PL W literaturze brak jest informacji dotyczących wyznaczania momentu tarcia w łożyskach tocznych kulkowych zwykłych niedociążonych stosowanych w urządzeniach pomiarowych. W artykule przedstawiono istniejące modele do obliczania orientacyjnych wartości momentu tarcia łożysk tocznych. Przedstawiono za[...]
EN In the relevant bibliography, there is no information on how to determine the friction torque in standard ball bearings, which are applied in measuring devices as under-loaded. The paper presents the existing models for computing approximate values of the friction torque of ball bearings. Scopes of [...]
2
100%
Tribologia
1998 nr 1 39-50
PL Wysoki koszt łożysk tocznych wielkogabarytowych powoduje, że w pewnych przypadkach ich uszkodzeń lub zużycia analizowana jest możliwość regeneracji. Trwałość łożyska regenerowanego powinna odpowiadać trwałości łożyska nowego. Na przykładzie łożysk kulkowych wielkogabarytowych przeanalizowano trwałoś[...]
EN Bearings of the diameter larger than 150 mm are called large overall dimensions bearings. Because of the large mass and dimensions of this type of bearings their regeneration can give high savings. Determination of the fatigue life of the regenerated bearing gives an idea about further operation of [...]
3
100%
Machine Dynamics Problems
PL W pracy przedstawiono rezultaty pomiarów i analizy drgań i obudowy ukladu napędowego pociągu podmiejskiego. Przeprowadzone na szlaku badania pozwoliły porównać wielkość i strukturę drgań przed i po przeprowadzeniu naprawy głównej układu napędowego. Wykorzystując jakościowy model zmian struktury sygn[...]
EN The work presents results of measurements and analyses of vibration of a casting in a train. The tests, conducted on the track, were applied to the power transmission unit prior to and after a general overhaul. The result of spectral analyses, which were done with using a qualitative model of the ef[...]
4
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 8-9 734--736
PL Metody pomiaru drgań, stosowane na każdym etapie żywotności łożysk tocznych, można sklasyfikować według trzech kryteriów. Analiza tych metod pozwala na lepsze zrozumienie nie tylko problematyki łożysk tocznych, lecz także zagadnień związanych z miernictwem dynamicznym.
EN There are three criteria the vibration measurement methods as applied at each stage of the rolling-element bearing life period could be classified to. Analysis of these methods is suggested for better understanding of the rolling bearing operating problems and of the issues related to dynamic measur[...]
5
100%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 7 245--247
EN In the article authors presents results of study, which have on aim qualification of technical state of rolling bearings with vibroacoustics methods. Examined bearings were mounted in rollers of belt conveyor working in coalmine. Research was conducted after certain time of rollers’ operation. For a[...]
6
100%
Production Engineering Archives
EN The article discusses the methods of dynamic state monitoring of bearings system. A vibration signal contains important technical information about the machine condition and is currently the most frequently used in diagnostic bearings systems. One of the main advantages of machine condition monitori[...]
7
100%
Machine Dynamics Problems
PL W pracy przedstawiono zagadnienia wyboru parametrów diagnostycznych i metody klasyfikacji stanu z uwzględnieniem wymagań diagnozowania on-line. Badaniom poddano układ napędowy pociągu podmiejskiego i analizowano drgania obudowy łożysk tocznych, zmierzone na szlakumdla układu przed i po przeprowadzen[...]
EN The work presents the issues related to the selection of diagnostic parameters and methods of status classification for the purpose of performing diagnosis with the use of an on-line method. The research was conducted for a power transmission system of a commuter train. We analyzed vibration of bear[...]
8
88%
Diagnostyka
EN Dynamic equipments, in their vast majority, have rolling bearings in their components. Measurement and analysis of the values of rolling bearings vibration, on time, represent a safe and effective measure for identifying the state of wear of bearings, and to predict the evolution of their technical [...]
9
88%
Energetyka
2008 nr 2 111-120
PL Przedstawiono zasady opracowanej przez autora zmodyfikowanej metody detekcji obwiedni, metody eksploatacyjnej diagnostyki łożysk tocznych. Omówiono technologię wykonywania pomiarów, podano wyniki przykładowych pomiarów diagnostycznych wykonanych na napędach potrzeb własnych w energetyce. W wyniku wi[...]
EN Presented are principles of envelope detection modified method elaborated by the author i.e. the method of rolling bearings operating diagnosis. Described is technology of taking measurements, given are results of exemplary diagnostic measurements taken on power industry auxiliary drives. Elaborated[...]
10
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zasady zmodyfikowanej metody detekcji obwiedni oraz metody eksploatacyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach elektrycznych.
EN The paper presents a modified method for detection of envelop, the method for operational diagnostics of anti-friction bearings in electric motors.
11
75%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 2 93-101
PL W pracy rozpatrzono wpływ narażeń eksploatacyjnych na trwałość łożysk tocznych. Przyjęto model trwałości łożyska jako rozkład zmiennej losowej zależnej od: własności fizycznych elementów łożysk, własności użytkowych, zbiorów stanów technicznych w toku eksploatacji. Podano również przykład metody dia[...]
EN The issues on evaluation of the durability of rolling bearings during exploitation were presented in the paper. The example of the vibroacoustic method for the diagnostic of rolling bearings was given. The dimensionless vibration estimator was applied in the method.
12
75%
Logistyka
2015 nr 6 1262--1274, CD
PL Celem pracy było zaproponowanie metody obliczania trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych nie wymagającej znajomości nośności dynamicznej łożyska C. W pracy zaprezentowano nowatorskie podejście do określania trwałości zmęczeniowej kulkowych i walcowych łożysk tocznych. Zaprezentowana metoda bazuje na[...]
EN The main aim of the presented study was to propose a method for calculation of bearing durability or fatigue life, which does not require application of basic dynamic load rating C of rolling bearings. The novel approach of determining of rolling bearing durability or fatigue life is presented in th[...]
13
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 4 705-720
EN The paper presents a model for investigating structural vibrations in rolling element bearings. The mathematical formulation accounted for tangential motions of rolling elements as well as inner and outer races with the sources of nonlinearity such as the Hertzian contact force, surface waviness and[...]
14
75%
Management Systems in Production Engineering
2017 nr 1 (25) 22--28
PL W pracy przedstawiono założenia techniczne stanowiska badawczego do realizacji badań stanowiskowych łożysk tocznych. Jedną z metod sprawdzania (badania) łożysk jest ich badanie jako elementów już zabudowanych w określonym zespole i badanych w warunkach dotyczących całego zespołu. W artykule przedsta[...]
EN The paper presents a design basis adopted for the construction of a test facility for the rig testing of rolling bearings. One of the methods of inspection of the bearings is the testing of the bearings as components having already been mounted in a specific machine component unit and tested in the [...]
15
75%
Tribologia
2004 nr 5 275-281
PL Szansę odniesienia ekonomicznego sukcesu mają tylko te przedsiębiorstwa, które stosują nowoczesne strategie rozwoju. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której znaczne straty produkcyjne mogą być następstwem nieprzewidzianych awarii maszyn, urządzeń oraz ich postoju i bardzo kosztownych napraw.[...]
EN The chance to make an economic success have only those enterprises that are pursuing modern development strategies. For the situation where considerable production losses are due to unpredictable damages to machines, devices, followed by their stoppage and very expensive repairs mustn't be allowed. [...]
16
75%
Tribologia
2004 nr 5 97-104
PL W referacie przedstawiono metodykę obliczania niezawodności walcowych łożysk tocznych w przypadku wyznaczania ich trwałości w oparciu o założenie nieograniczonej żywotności.
EN In this paper presented aspect of reliability of rolling bearings apply to new method of calculation life bearings to support assumption of unlimited resistance.
17
75%
Machine Dynamics Problems
EN In the paper the problem of internet technologies application in optimal selection of typical or standardized machine elements during the design process is considered. The data bases technology (MS Access and AutoCAD) is proposed for storage, processing and access to the technical documentation data[...]
18
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 3 (72) 11--20
PL Dla każdej grupy maszyn elektrycznych z punktu widzenia technicznych i ekonomicznych uwarunkowań ich eksploatacji, wyróżnić można uszkodzenia najczęściej występujące, najtrudniejsze do wczesnego wykrycia, najbardziej „dolegliwe” ekonomicznie. Badania eksploatacyjne silników elektrycznych, upoważniaj[...]
EN Considering technical and economic conditions of operation for each group of electric machines, it is possible to specify the most common failures, being the most difficult to detect at early stages and the most “burdensome” from the economic point of view. On-line tests show that these failures inc[...]
19
75%
Tribologia
2012 nr 4 11-16
PL W artykule podjęto zagadnienie eksploatacyjnej warstwy wierzchniej węzłów tocznych. Przedstawiono badania zmian struktury geometrycznej powierzchni elementów łożysk tocznych, w efekcie pracy na stanowisku, na którym węzeł trący jest modelem walcowego łożyska tocznego (STBL-02). Badania przeprowadzon[...]
EN The paper considers the problem of surface layer change during work. The recent studies of changes in roughness structure of bearing elements surface are the result of work on the STBL-02 tester (where the friction pair is a model of a cylindrical roller bearings). The study was conducted on three g[...]
20
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedmiotem zainteresowania w tej pracy są łożyska toczne. W pracy wskazano na formy ich niszczenia szczególnie w odniesieniu do maszyn rolniczych. Dokonano charakterystyki rodzajów zużycia spotykanych w łożyskach tocznych wraz z uwzględnieniem dominujących form niszczenia.
EN The subject of this work are rolling bearings. Their destruction forms, especially in according to agricultural machines, are pointed out. There were characterized kinds of wear met in bearings as well as their main destruction forms.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last