Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roller bearing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Węzeł łożyskowy Z łożyskami tocznymi jest newralgicznym elementem napędów elektrycznych, określającym ich niezawodną pracę. W artykule przedstawiono zagadnienie najczęstszych uszkodzeń w napędach elektrycznych - uszkodzeń łożysk tocznych. Zwrócono szczególną uwagę na uszkodzenia powstające w czasie [...]
EN A bearing node with rolling bearings is a key element of electrical drives determining their reliable operation. The article presents problems related to most frequent damages in electrical drives: damages of rolling bearings. Particular attention is paid to damages arising during installation of be[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 151-163
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych: problem rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej, mała precyzja modelu matematycznego, na którym oparta jest stosowana obecnie procedura doboru łożysk tocznych, nieuwzgledniająca początkowego okr[...]
EN Rolling contact fatigue is characterized by large scatter, which is a problem for designers and users of machinę elernents. Many factors can have an influence on roliing contact fatigue life scatter. The surface fatigue life can be dependent on constructional, technological and operational factors. [...]
3
88%
Metrology and Measurement Systems
EN Additional motor vibrations are the result of a faulty bearing. They are reflected in the harmonic content of stator currents. The object of the investigation presented in the paper are measurements related to diagnostics of induction motors, especially damages caused to bearings. Due to the fact th[...]
4
88%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 2 199--203
EN Questions connecting the problems of the dynamics analysis, identification and diagnosing the systems with the problems of changing their during manufacturing and operation are considered. Theoretical as-pects of this problem are presented as diagnosing the systems reodynamics. The systems are the o[...]
5
75%
Diagnostyka
2003 Vol. 29 47-52
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metodę diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem transformacji falkowej (WT) do wielopasmowej filtracji sygnałów oraz opisano wpływ wyboru funkcji bazowych WT na uzyskiwane wyniki badań. W drugiej części przedstawiono metodę diagnozowania łożysk bazującą[...]
EN In the first part of this paper, the method of detection of bearings failures using wavelet transform (WT) for multiple band-pass filtering of the signal was presented. There are described results of the use of different kinds of basis functions. In the second part, the method of bearing diagnostics[...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 257-264
PL Przedstawiono modele obliczeniowe dwóch typów ram nośnych -belkowej i skrzynkowej wraz z posadowionym na nich łożyskiem wieńcowym (krzyżowo-wałeczkowym). Dyskretyzacji dokonano w programie metody elementów skończonych ANSYS. Obciążenia konstrukcji określono na podstawie analizy modeli pomo[...]
EN Based on the existing construction types, the models for two variants of the carrier frames were performed - beam frame and chest frame. The computational models were worked out on the basis of the geometrical models. The discretisation and numerical analysis of the models were performed by means of[...]
7
75%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 50-53
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 7-8 35-41
PL Przedstawiono sposób modelowania wałeczków łożyskowych w modelach obliczeniowych wałeczkowych łożysk tocznych wieńcowych sporządzanych za pomocą metody elementów skończonych, wałeczki zastępuje się elementami prętowymi i ważne jest, aby te elementy miały odpowiednią charakterystykę, przedstawiono sp[...]
EN A method of modelling the bearing rollers in computational models of ring roller bearings, prepared by means of the finite element method. The rollers are replaced by bar elements. It is important that these elements should have a proper characteristic. A way of determining this characteristic calle[...]
9
75%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 5 37-41
PL Opisano metodę oceny układu łożysko wielkowymiarowe - jego konstrukcje wsporcze na podstawie parametrów geometrycznych łożyska, wartości obciążeń oraz sztywności konstrukcji wsporczych wyznaczonych numerycznie lub doświadczalnie, metoda ta umożliwia wstępną oceną nośności łożyska wielkowymiarowego p[...]
EN A method of assessment of the system a large-size bearing -its supporting structures based on the geometric parameters of the bearing, the values of loads and the rigidity of the supporting structures determined numerically or experimentally. This method permits a preliminary assessment of the load [...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 195--202
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu liczby śrub mocujących łożysko wieńcowe oraz wartości zacisku wstępnego na rozkład nacisków między pierścieniami łożyska wałeczkowego trzyrzędowego oraz wpływ tych parametrów na obciążenie elementów tocznych.
EN The result of investigations in papers were presented relating the influence of number of screws fixing large diameter bearing as well as value of preliminary clamp on distribution of pressures between rings of three-row roller-bearing and the influence of these parameters on load of rolling element[...]
11
75%
Przegląd Mechaniczny
2016 nr 3 40--44
PL Podczas Targów Hannover Messe 2015 AIrik Danielson, prezes i dyrektor generalny Grupy SKF oraz Bernd Stephan, wiceprezes Grupy SKF ds. rozwoju technologii (Group Technology Development) ogłosili wprowadzenie koncepcji uogólnionego modelu trwałości łożyska według SKF (SKF Generalized Bearing Life Mod[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 219-224
PL Obecnie procedura doboru łożysk tocznych jest oparta na tzw. trwałości nominalnej L10, czyli trwałości, którą z założenia osiągnie 90% zainstalowanych łożysk. Trwałość nominalną LIO szacuje się, zakładając, że trwałość poszczególnych łożysk, traktowana jako zmienna losowa, podlega dwuparametrowemu r[...]
EN Nowadays the procedure used in a selection of bearings during machine-unit design is based on conventional live LIQ, that is on life, which get 90% installed bearings. The conventional life L10 is estimated with assumption, that durability of individual bearings are described by two-parameters Weibu[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 225-230
PL Szumy Barkhausena powstają w warstwach przypowierzchniowych elementów ferromagnetycznych podczas ich przemagnesowania. Wartość wielkości charakteryzujących te szumy zależy od wielu parametrów warstwy wierzchniej, w tym od naprężeń własnych, m ikro twardość i, składu chemicznego i innych. W artykule [...]
EN Barkhausen Noise forms in the ferromagnetic elements surface layer during magnetization and demagnetization process. Barkhausen Noise intensity depends on such surface layer properties as: residual stresses, microhardness, chemical constitution and others. The paper presents research works which pro[...]
14
75%
Machine Dynamics Problems
EN Extended abstract. For the compensation of a line fault of the general power supply system until the start of emergency power generators mechanical energy storage systems are used which consist of rotating flywheels with large mass moments of inertia fixed on thick shafts with attached generators (F[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 4 5788--5794, CD 2
PL Łożyska toczne znajdują coraz szersze zastosowanie w technice motoryzacyjnej, wynika to z ciągłej modyfikacji konstrukcji współczesnych pojazdów samochodowych. Węzły łożyskowe wyposażone w łożyska toczne mają często zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz niezawodność eksploatacji ś[...]
EN Bearings are increasingly used in automotive engineering, this is due to continual modification of the structure of modern vehicles. Bearing nodes equipped with roller bearings often have a major impact on road safety and operational reliability of vehicles which are motor vehicles. Causes of damage[...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 4 65-78
PL W artykule zaprezentowano opracowaną metodę optycznej inspekcji poprawności montażu łożysk tocznych. W celu weryfikacji metody zostało wykonane eksperymentalne stanowisko badawcze. Do kontroli wizyjnej został zastosowany modułowy sterownik wizyjny z monochromatyczną kamerą CCD i oświetlaczem pierści[...]
EN The article presents the optical inspection method for correct assembly of roller bearings. The experimental research stand was made for verification of the method. The modular vision controller with the monochromatic CCD camera and the ring lighting were used for optical inspection. The algorithm f[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 2 85-97
PL W artykule przedstawiono techniki detekcji wad występujących w uszczelkach łożysk tocznych z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania oraz analizy obrazów. Opisano najczęściej występujące wady uszczelek, jakie pojawiają się podczas procesu ich wytwarzania oraz montażu na linii produkcyjnej.[...]
EN The paper presents techniques for the detection of defects in roller bearings gaskets using computer methods of processing and image analysis. The article describes gaskets defects that often appear during production and assembling processes. The authors discuss the theoretical basics of applied met[...]
18
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2007 Z. 29 43-52
PL W pracy wyznaczono charakterystyki nośności katalogowej wałeczkowego krzyżowego łożyska wieńcowego z pierścieniami o ograniczonej sztywności, mocowanymi do ustrojów nośnych maszyny podatnymi śrubami. Do budowy modelu użyto elementów skończonych. Przedstawiono wyniki obliczeń nośności dla modelu łoży[...]
EN In the paper the characteristics of the catalogue carrying capacity of an angular roIler bearing, which rings had been of limited rigidity, and had been fastened with flexible bolts, was discussed. Finite elements were used for building the bearing model. Results of calculating load carrying capacit[...]
19
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 2 59-64
PL W referacie przedstawiono metodę diagnozowania łożysk tocznych. Prezentowana metoda polega na pomiarze wewnętrznych drgań pracującego łożyska, a oceny przydatności łożyska do dalszej pracy dokonuje się na podstawie jego charakterystyki uzyskanej z pomiarów lub na podstawie wyznaczonego i odczytanego[...]
EN In te paper the method of diagnostics of the roller bearings is presented. The method of diagnostics is based on the measurement loudness level of the working bearings. On the basis of the experimental results it was possible to state that this method are useful in the laboratory testing and industr[...]
20
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2014 nr 1 15--30
PL W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań symulacyjnych metodą elementów skończonych zjawisk, jakie zachodzą w obszarze kontaktu kulki z bieżniami pierścieni łożyskowych. Przedmiotem badań było łożysko kulkowe skośne. Natomiast celem badań było wyznaczenie oddziaływań kontaktowych (reakcji w ob[...]
EN The paper presents some simulation results of contact effects in angular-contact ball bearings obtained from Finite Element Analysis. The main goal of such investigation was finding the contact's interactions (reaction in contact's area) as a function of pre-load of the angular-contact bearings and [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last