Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rock movement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Eksploatacje prowadzone z dużymi prędkościami stworzyły możliwość i potrzebę lepszego niż dotychczas opisu nieustalonych deformacji powierzchni. Przedstawiono je przy zastosowaniu globalnego modelu górotworu w postaci analogu o właściwościach dwuelementowego, szeregowego Teologicznego modelu Kehina.[...]
EN Mining with the high face advance created a possibility and need of better than so far description of the transient surface deformations. They are presented using a global rock mass model in the form of an analog with the properties of the binary series Kelvin's model. In the description of caused b[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Prowadzenie robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami poprzedzane jest odpowiednio dobranymi zabiegami profilaktyki tąpani owej. Ponadto w trakcie prowadzenia robót górniczych wykonywane są dodatkowe czynności mające na celu maksymalne ograniczenie tego zagrożenia. Mimo stosowanych zasad pro[...]
EN Drivage under rock bump hazard conditions is precided by properly selected rock bump protection measures. Moreover in the course of drivage there are carried out additional actions to limit this hazard to the maximum extent. In spite of the applied principles of protection there is still a geater or[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono wyniki pomiarów geodezyjnych na powierzchni nad wybranym pokładem i na ich podstawie wyznaczono współczynnik czasu c (współczynnik proporcjonalności) dla różnych głębokości eksploatacji. Wartości współczynnika czasu na powierzchni przedstawiono jako funkcję głębokości H eksploatowanego pokł[...]
EN Results of survey on the surface over a worked out seam are discussed and basing on them the time factor c (factor of proportionality) has been determined for different mining depth. Values of the time factor on the surface are presented as a function of the depth H of the worked seam.
4
75%
Górnictwo i Geologia
PL Szeroki zakres oporności skał i jego olbrzymie zmiany powodowane przez zmiany warunków wewnętrznych masywu umożliwiają użycie tego do obserwowania zmian masywu skał, które powodowane są przez podziemne kopanie. Wykorzystujemy ten fakt do obserwowania postępującego marginesu zapadania depresji poprz[...]
EN Wide range of rock resistivity and its huge changes caused by changing conditions inside of the massif enable to use this reality to observe rock massif changes that are caused by underground mining. We used this fact to observe the progress of the margin of subsidence depression by repeated resisti[...]
5
75%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł porusza problematykę związaną z wpływem prędkości eksploatacji oraz przerw w jej prowadzeniu na przebieg procesu deformacji, a także uszkodzenia obiektów własnych kopalni, jak i powierzchniowych. Zastosowane oprogramowanie komputerowe bazuje na najnowszych technologiach informatycznych oraz [...]
EN The paper covers the problems connected with the mining rate and its breaks influence on the course of the deformation process and also damage of the objects owned by mines themselves and other surface objects. The software used is based on the most recent informatics technology as well as on the th[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
PL Opisano metodę obliczania rozkładu konwergencji powierzchniowej i liniowych konwergencji głównych w szybach o poprzecznym przekroju kołowym na podstawie geodezyjnych pomiarów położenia konturu szybu na różnych głębokościach. Na podstawie pomiarów na 220 horyzontach szybu Campi w kopalni "Bochnia" pr[...]
EN A calculation method of surface and linear convergences of main shafts with the circular cross-section basing on the shaft contour position survey at various depths is describet. On the basis of survey at 220 horizons of Campi Shaft at Bochnia Mine distribution of these convergences as well as displ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last