Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roboty budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Względy formalnoprawne i merytoryczno-techniczne predysponują Instytut Techniki Budowlanej do prowadzenia certyfikacji usług budowlanych. Szeroki zakres certyfikacji tych usług przyczyni się do podniesienia jakości całego budownictwa. Certyfikacja usług budowlanych powinna się odbywać zgodnie z wyma[...]
EN The Building Research Institute is for legal and technical reasons a good choice to run the certification process in the field of construction services. Wide scope of certification of construction services will contribute to improve the quality of the whole construction industry. The certification s[...]
2
100%
Świat Szkła
2001 nr 7 [45] 30-31
PL W przekonaniu ustawodawców, którzy 22 czerwca 2001 roku dokonali kolejnej już nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r.), poprawione przepisy wprowadzają do procedur zamówieniowych więcej jawności, czynią je dostępniejszymi, a zarazem uszczelniają cały system przed praktyka[...]
3
100%
Budownictwo i Prawo
2013 R. 16, nr 4 28--30
PL W tekście zostały przedstawione podstawy i metody kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych. Na podstawie przykładów omówiono metody kalkulacji przez analogię, interpolację i ekstrapolację.
EN The text covers the basics and methods of individual calculation of asset outlays. Examples are used to describe the methods of calculation by way of analogy, interpolation and extrapolation.
4
100%
Izolacje
PL Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-I[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 2 25-25
PL Na tle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed hałasem powstają czasami wątpliwości, jakie obowiązki związane z ochroną środowiska przed hałasem ciążą na wykonawcy robót budowlanych (oraz na inwestorze). Rodzi się także pytanie, jakimi instrumentami prawnymi mogą się posłużyć organy admin[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 12 52-52
PL Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowości w zakresie udzielania zamówień na roboty budowlane. Przede wszystkim uległa zmianie sama definicja robót budowlanych.
7
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 6 64-65
PL Według art. 647 kodeksu cywilnego w umowie o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w niej obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor - do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, [...]
8
100%
Przegląd Budowlany
PL W celu lepszego zarządzania przedsięwzięciami powstało wiele metod, wśród których są metody analiz sieci zależności. Z rozwojem informatycznych technik obliczeniowych zaczęło powstawać szereg modyfikacji tych metod w postaci gotowych programów komputerowych. Większość dzisiaj stosowanego oprogramo[...]
EN Numerous methods have been designed to improve project management, including dependence network analysis. Along with the development of computer calculation techniques, project management has become easier with ready-made software solutions which also enable numerous new and complex calculations. M[...]
9
100%
Przegląd Budowlany
10
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 331-338
PL W referacie przedstawiono wyniki sondażowych badań dotyczących kalkulacji kosztów pośrednich przez polskich wykonawców budowlanych. Jednym z celów tych badań była identyfikacja czynników, które w znaczący sposób mogą wpływać na wielkość tych kosztów. Na podstawie przeprowadzonej ankiety uszeregowano[...]
EN The paper presents results of a questionnaire survey applying to estimating the indirect costs carried out among Polish contractors. The one of the objectives of the survey was pointed out the factors which can influence indirect costs. On the basis of the questionnaire the rank of influence of the[...]
11
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 6 52-53
12
100%
Przegląd Budowlany
13
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 125 47-54
PL W referacie przedstawiono algorytm harmonogramowania robót budowlanych z uwzględnieniem metody równoległo-potokowej. Zaproponowano sposób planowania pracy wielu grup roboczych jednej specjalności, uwzględniając typowe w budownictwie ograniczenia technologiczne i organizacyjne.
EN Parallel-stream methods are more developed forms a classic stream methods. They are designed for planning the progress of site works. New methods of work organizing are described. They allow to synchronize progress of work taking into accound standards technological conditions. A minimum-time criter[...]
14
100%
Cement Wapno Beton
PL W roku 2000 Szwecja otrzyma połączenie drogowo-kolejowe z Danią. Całość przeprawy składała się będzie z mostu drogowo-kolejowego od brzegu szwedzkiego do wyspy Peparholm, szlaku drogowo-kolejowego przez tę wyspę i tunelu ułożonego na dnie morskim od wyspy do brzegu duńskiego. Zasolenie wody w Öresun[...]
EN In 2000 Sweden will obtain a highway-railway connection with Denmark. The total of passage will consist of a highway-railway bridge from Swedish shore to Peparholm island, a highway-railway route across the island and a tunnel laid on the sea bottom from the island to Danish shore. The salinity of [...]
15
100%
Przegląd Budowlany
16
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym opóźnienie czasu realizacji budowy jest zjawiskiem często spotykanym. W artykule przedstawiono wyniki badań, podjętych w celu identyfikacji i hierarchizacji przyczyn powstawania opóźnień w realizacji robót budowlanych. Ich poznanie[...]
EN Despite of many tools supporting construction management delays are often found effects in construction projects. The papers presents the findings of a survey aimed at identifying the most important causes of delays in construction works from the viewpoint of contractors. The knowledge can be helpfu[...]
17
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2002 nr 7 14-18
18
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 3 23--25
19
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 56-56
PL Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych koncesja na roboty budowlane to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym, że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą.
20
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 59-59
PL W "Przeglądzie Komunalnym" nr 12 z 2004 r. przedstawione zostało zagadnienie wykonania robót budowlanych przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, które stanowi zamówienie na roboty budowlane w świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwane[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last