Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 17-20
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 4387--4392, CD2
PL Autorzy artykułu zaprezentowali koncepcję i konfigurację zrobotyzowanego stanowiska w oparciu o robota Kawasaki do nanoszenia nadruku (np. logo firmy) w procesie wytwarzania finalnego produktu. Zaimplementowanie zrobotyzowanego stanowiska pozwoli na poprawienie, jakości nadruku. Zostanie wprowadzona[...]
EN Authors presented the concept and configuration of a robotic position, based on the Kawasaki robot printing application (eg. company logo) in the manufacturing process of the final product. Implementation of robotic position will improve the quality of printing. Will be introduced automatic visual c[...]
3
100%
Mechanik
PL Przygotowano metody do analizy chodu robota sześcionożnego, które mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu maszyn kroczących. W tym celu zamodelowano makietę cyfrową robota kroczącego w środowisku CATIA v5 oraz przygotowano autorską aplikację w środowisku Embarcadero umożliwiającą modelowanie cho[...]
EN Methods for gait analyses of hexapod robot, useful in designing process of stepping machines, are presented. A virtual prototype of the considered robot with six legs was prepared in CATIA v5. Own application formulated in Embarcadero environment enables the robot gait modeling, observing 3-dimensio[...]
4
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 15-22
PL W artykule opisano metodę działania systemu generującego sygnał zadany rotacji elementu roboczego wirtualnego modelu robota FANUC AM100iB. System wchodzi w skład wirtualnego układu sterowania wirtualnym robotem. Generowane przez system sygnały rotacji wokół trzech osi układu współrzędnych x, y oraz [...]
EN In the paper signal set of rotations system of virtual FANUC AM100iB robot is presented. System is a part of total virtual control system of virtual robot. Signals around three coordinates axis x, y and z generated by this system includes information about kinematic parameters which are required to [...]
5
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W niniejszym artykule pokrótce przedstawiono dwa najbardziej znane ujęcia roboetyki: "Prawa robotyki" oraz EURON-u "Mapę drogową roboetyki". Następnie porównano ich założenia z punktu widzenia pewnych praktycznych problemów związanych z robotyką, zwłaszcza z użyciem robotów w działaniach wojennych c[...]
EN In this article, I briefly present two quite known roboethics approaches: Asimov's "Laws of robotics" and the EURON's "Roboethics roadmap". Then I compare their principles, in the view of some practical problems concerning robotics - especially the use of robots in war and for vigilance tasks. I sho[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2009 z. 62 77-78
EN The paper describes the importance of kinematics pair used in the con-struction of an anthropomorphic robot.
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 68-74
EN Positioning precision belongs to the most necessary properties of surgical robot. Improvement of robot is facilitated by the elaborated dynamic model, enabling investigation of influence of parameters on control precision. The set of complex, non-linear phenomena, considered in the model, includes e[...]
8
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
1998 T. 23 95-111
PL W pracy proponuje się metodę planowania ruchów manipulatorów nieredundantnych oraz redundantnych w obecności przeszkód w przestrzeni roboczej. Wykorzystano w tym celu niestandardowe sformułowanie zasady maksimum Pontriagina w postaci wariacyjnej, które pozwala uwzględnić w sposób obliczeniowo efekty[...]
EN An approach to planning optimal collision-free motions of robotic manipulators is presented. It is based on using a variational formulation of the Pontryagin Maximum Principle which handles efficiently various control and/or state constraints imposed on the manipulator motions, which arise naturally[...]
9
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 149-149
PL Przedstawiono algorytm generowania trajektorii dla zadania transportowego realizowanego przez dwa roboty. Do weryfikacji algorytmu wykorzystano system Delmia. Przedstawiono procedurę przeniesienia danych, budowy modelu stanowiska oraz definiowania zadań dla robotów. Etapy pracochłonne zautomatyzowan[...]
EN In the paper an algorithm of generation trajectories for transport tasks executed by two robots is presented. For verification purposes application of Delmia system is suggested. A procedure aiming at: transferring data, building a model of the robotized cell and robot task definition is described. [...]
10
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN As part of the work was built on Linux system, operating in real time, graphical user interface AmigoBot mobile robot control. The application written in C + + language has the ability to control important parameters of wireless robot, which allows easy and intuitive movement and enables the constru[...]
11
75%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 95-102
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem systemów komunikacji bezprzewodowej w sterowaniu mobilnych oraz kroczących robotów skonstruowanych w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH. W pracy omówione zostały poszczególne metody łączności jak również określono zakres wykorzystania sieci[...]
EN In this paper some possibilities of application of wireless communication in controlling mobile and walking robots was shown. An illustrative example by the point of application into build by authors mobile robot was explained. The necessity of assurance of universal wireless data transmission for m[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 6 116-120
PL Istotną cechą narzędzi do realizacji procesu szybkiego prototypowania sterowników jest zapewnienie użytkownikowi przyjaznego środowiska, w którym można w łatwy sposób tworzyć projekt, automatycznie wygenerować kod programu wykonywalnego oraz przetestować jego działania w czasie rzeczywistym na obiek[...]
EN In this paper the process of controller prototyping for industrial robots with the use of the dSPACE system is presented. This real-time hardware and software system offers a wide range of hardware components for connecting the control system to sensors and actuators and software components for grap[...]
13
75%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono wybrane problemy robotyzacji w przemyśle spożywczym, m.in. specyficzne właściwości chwytanych produktów, higieniczne warunki pracy, wodoszczelność robota, pracę w niskiej temperaturze. Wymieniono główne preferencje robotów do ich stosowania w przemyśle spożywczym. Podano przykłady zast[...]
EN Paper describes some problems of the design of robots for the use in the food industry. Specific properties of products, hygienic requirements, waterproof construction, and ability to work at low temperature are the main problems in designing robots. Preferences for the use of robots in food process[...]
14
75%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Podstawowym problemem zastosowania robotów redundantnych jest znalezienie odpowiedniego algorytmu sterowania. W pracy zestawiono wymagania w stosunku do takiego algorytmu do zastosowań przemysłowych, a następnie przedstawiono algorytm, który spełnia te wymagania. Zastosowana metoda to kompaktowa met[...]
EN The principal problem of redundant robot application is to find suitable control algorithm. Firstly the paper set up the requirements that such algorithms should fulfil for the industrial application. Further an algorithm that meets these requirements is presented. It is the compact QP method in New[...]
15
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
16
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 75-80
PL Planowanie z reprezentacją STRIPS jest problemem złożonym obliczeniowo. Jednym ze sposobów poprawy efektywności poszukiwania rozwiązania może być przekształcenie problemu do innej postaci i poszukiwanie rozwiązania problemu przekształconego. W pracy sprowadzono problem planowania posiadający repreze[...]
EN STRIPS planning is a difficult computational problem. One way to increase efficiency of searching for a solution is to transform a problem to another problem and then search for a solution of the transformed problem. In this work a simple STRIPS problem has been transformed to two problems: linear p[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 29-37
PL Praca zawiera opis programu umożliwiającego sterowanie robotem ROBIX, posiadającego trzy stopnie swobody. Przedstawia trzy moduły programu, umożliwiające planowanie ruchu po liniach prostych, pisanie wyrazów i uczenie robota ROBIX.
EN The description of the program, which we can use for programming of ROBIX robot, is presented. The ROBIX robot posses manipulator with 3 degrees of freedom. The three basic modules of this program are presented. The modules allow to planning straight - line movement, writing words and programming by[...]
18
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 5-8
19
75%
Inżynieria Maszyn
PL Planowanie zadań robotów jest jednym z najważniejszych obszarów badawczych robotyki. Obejmuje zagadnienia związane z planowaniem zadań elementarnych procesów obsługi robotów manipulacyjnych i związane z problemem planowania bezkolizyjnych trajektorii. Planowanie bezkolizyjnych trajektorii robotów m[...]
EN The planning of tasks to be performed by robots constitutes one of the most important research areas of robotics. It includes the issues of planning the tasks of elementary (basic) operational processes performed by manipulative robots as well as planning their collision free trajectories. The latte[...]
20
75%
Mechanik
PL W artykule opisano prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prace na rzecz stworzenia mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji palców wykorzystującego rzeczywistość wirtualną i gry komputerowe. W ramach dotychczasowych prac opracowano system wspoma[...]
EN The article describes works conducted in the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute aimed at creating a robotic system for hand rehabilitation using computer games and virtual reality. In the context of previous work the upper limbs rehabilitation system was developed.[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last