Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 321
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robot mobilny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano miniaturowy robot mobilny Khepera i jego oprogramowanie. Przedstawiono sposoby sterowania robotem: z komputera nadrzędnego oraz z procesora pokładowego. Jako przykład algorytmu sterowania opisano zadanie podążania przy ścianie. Program sterujący przygotowywany jest na komputerze, a następnie[...]
EN The Khepera miniature robot and its software are described. The robot can be controlled from a host computer or from a local processor. As an example of the algorithm wall following is presented. The program is developed on a computer and then downloaded to the robot. After the transmission the robo[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 4 28-32
PL W pracy zaprezentowano środowisko szybkiego prototypowania algorytmu sterowania minirobotem. Oparte jest ono na środowisku programowym Matlab/Simulink i przyborniku Real Time Windows Target. Opisano sposób komunikacji z robotem przy wykorzystaniu portu LPT komputera PC. W badaniach doświadczalnych w[...]
EN In the paper the rapid prototyping of neural algo-rithm of mini-robot control system is presented. It is based on Matlab/Simulink and Real Time Windows Target. There is described method of communication with mini-robot using a computer LPT port. Synthesis of the neural algorithm used in experiments,[...]
3
80%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 357-362
PL W artykule przedstawiono projekt i implementację prototypu układu do lokalizacji bezwzględnej robota mobilnego. Wykonany prototyp układu jest urządzeniem o niewielkich gabarytach i małej masie, niskim zapotrzebowaniu na energię oraz jest rozwiązaniem tanim w realizacji. Ponadto układ posiada uniwers[...]
EN The paper deals with the design and implementation of a global localization system for mobile robot applications. A developed prototype is a device that is small and light-weight, low-cost and energy-efficient. Moreover, the device posses an universal communication interface that can be used in coll[...]
4
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper presents a fault-tolerant control system for a hexapod mobile robot. First, a description of the dynamic model of the hexapod mobile robot by a system of differential equations is made and after that, a representation of the system in state variable space is obtained. A fault detection an[...]
5
80%
Logistyka
PL W referacie zwrócono uwagę na konieczność poprawy parametrów jezdnych platformy kołowej robota mobilnego, zbudowanego na bazie podwozia kołowego. Wskazano na problemy wynikające z przemieszczania się takiego pojazdu w trudnym terenie, oraz w związku z tym na jakość wykonania przez pojazd wyznaczoneg[...]
EN The main matter of concern of the article is the necessity of improving carriageable properties of a mobile robot constructed on the basis of a vehicular chassis. The problems resulting from relocating of such a robot in a difficult terrain which influences the quality of fulfilling the task by this[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 314-322
PL Artykuł dotyczy systemu nawigacji odruchowej dydaktycznego robota mobilnego MRM.edu. Robot ten powstał w Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. System sterowania pozwala na autonomiczną nawigację odruchową robota. Sposób podejmowania decyzji wzorowany je[...]
EN This article refers to reactive-based navigation of MRM.edu didactic mobile robot, which was created at the Institute of Automatic Control and Robotics (Mechatronic Faculty, Warsaw University of Technology). Robot has an autonomous reactive-based navigation system. Decision making pattern imitates l[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono koncepcję oraz modelowe rozwiązanie mechanicznego układu dwunożnego robota mobilnego. Antropomorficzny układ robota stanowi przestrzenny mechanizm biodrowy o sześciu obrotowych stopniach swobody - po trzy na każdą nogę oraz mechanizm kolanowo - stopowy nogi prawej i lewej, o tr[...]
EN In the paper fundamentals of leg mechanics of two-legged mobile robot are presented. Several construction aspects of robot legs are considered. Anthropomorphic mechanism of robot determines spatial pelvic mechanism with six rotary degrees of freedoms, three on each leg, and knee - food mechanism of [...]
8
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy omówiono budowę stanowiska pomiarowego przeznaczonego do badań eksperymentalnych jednej kończyny robota kołowo-kroczącego. Zadaniem konstrukcji mechanicznej jest odzwierciedlenie rzeczywistego ruchu jednej kończyny osadzonej w ramie robota. Kończyna stanowi w pełni działający układ mechanic[...]
EN The paper presents the building process of the mechanical system designed for experimental research the limb of wheel-legged robot. The main aim of the design is to reflect real movement of one limb mounted on the robot frame. The limb is a independent kinematics system equipped with the measuring[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 3 20-25
PL W pracy dokonano przeglądu istniejących rozwiązań robotów mobilnych o specyficznych układach jezdnych i rozwiązań hybrydowych, czyli robotów, które mogą poruszać się w bardziej zróżnicowanym środowisku niż tradycyjne roboty kołowe czy gąsienicowe. Omówiono strukturę kinematyczną małego robota mobiln[...]
EN State of the art of mobile robots with specific drive systems and hybrid ones was depicted in the paper. These kinds of mobile robots can move in more diversity terrain than traditional wheeled or tracker ones. Kinematical structure of small mobile robot was presented in the paper. The sequence of c[...]
10
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 139-139
PL Optymalizacja rozmieszczenia urządzeń technologicznych z zastosowaniem wózków automatycznie kierowanych, robotów (w tym robotów suwnicowych), polega na prawidłowym rozmieszczeniu tych maszyn w kontekście realizowanego procesu wytwarzania. Optymalizacja ta jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalisty[...]
EN Optimizing the deployment of technological equipment using various types of automatically guided trucks, robotic is proper distribution of the above machines during the manufacturing process. Optimization is possible by using specialized software.
11
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 266-269
PL W niniejszym artykule opisano metody i narzędzia wykorzystane do opracowania modelu symulacyjnego robota mobilnego. Zaprezentowano możliwość zastosowania bibliotek modułu SimMechanics do wizualizacji stanu pracy urządzenia mecha-tronicznego.
EN This article described the process of modeling in the SimMechanics environment on the example of a current research project. A possibility of using libraries of the SimMechanics module to the visualization of the state ofthe vehicle has been presen­ted. This method is simple, easy and intuitive to a[...]
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 9 15-22
PL W artykule dokonano przeglądu istniejących rozwiązań robotów mobilnych o specyficznych ukladach jezdnych i rozwiązań hybrydowych, czyli robotów zdolnych do poruszania się w bardziej zróżnicowanym środowisku niż roboty kołowe czy gąsienicowe. Zaprezentowano strukturę kinematyczną małego robota mobiln[...]
EN The paper reviews the existing solutions of mobile robots with specific driving systems and hybrid solutions; it means robots capable to move in a more diverse environment than wheeled ortracked robots. The kinematic structure of a small mobile robot which is a hybrid design that combines features o[...]
13
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents a solution to the control problem of a nonholonomic mobile robot. The task of the robot's motion has been divided into two subtasks: reaching the target position and reaching the target orientation. The controls obtained are continuous, and the time for reaching the final configu[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 245-256
PL W prezentowanej pracy przedstawiono koncepcję hybrydowego systemu sterowania grupą robotów mobilnych działających w środowisku pomieszczeń biurowych. Celem działania grupy pojazdów jest oczyszczenie podłogi zadanej strefy biura oraz powrót pojazdów do swoich miejsc parkowania. Do zrealizowania tych [...]
EN A conception of a hybrid system for coordination and controlling a team of autonomous floor sweepers is presented in the paper. The goal of the team of vehicles is to clean up a floor of a given office sector and to return to their initial positions. A two-layer hybrid control architecture was propo[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 201-200
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania dalmierzy ultradźwiękowych i pracujących w podczerwieni (IR) jako urządzeń pomiarowych zainstalowanych na robocie mobilnym. Omówiono ich budowę, sposób kalibracji, sposób podłączenia do przetworników A/C. Zaproponowano też algorytm eksploracji niezna[...]
EN The paper presents an application of ultrasonic and IR (infrared) rangefinders as measuring instruments installed on the mobile robot. The construction of rangefinders, a method of calibration and their connection to A/D are described. An algorithm of unknown environment exploration is proposed and [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2004 Z. 12 221-226
PL Opisano budowę i oprogramowanie miniaturowego robota mobilnego. Przedstawiono sposoby sterowania robotem oraz przeanalizowano przyszłe algorytmy sterowania. Przeprowadzono ocenę zastosowanego układu mechanicznego z uwagi na możliwości sterowania i możliwości ruchu oraz przedstawiono propozycję dalsz[...]
EN The construction and software of the miniature mobile robot were described. Methods of the control of the robot were introduced and future algorithms of the control were analysed. The estimation of the applied mechanical setup was carried out with regard to chances to steer and chances of the moveme[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 143-159
PL Przedstawiona praca porusza problem planowania ścieżki robota mobilnego w środowisku pomieszczeń zamkniętych, bazujący na geometrycznej reprezentacji otoczenia. Przedstawiono algorytm wyznaczania bezkolizyjnej ścieżki, wykorzystujący ideę dekompozycji przestrzeni. Główny nacisk położono na heurystyc[...]
EN Path planning problem for a mobile robot operating in a human-made environment is considered in this paper. Collision free path search algorithm based on space decomposition method is described. Heuristic methods of goal approaching are discussed.
18
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 131 155-164
PL W pracy przedstawiono wyniki prac związanych z wyznaczaniem przepływu optycznego w układach reprogramowanych. Przedstawiono sposób zaprogramowania układu FPGA firmy Altera. Ze względu na niewielkie opóźnienia wprowadzane w torze wizyjnym oraz stały czas przetwarzania układ szczególnie dobrze nadaje [...]
EN The paper presents results of work focused on determining of optical flow in programmable devices. The method of implementing of the optical flow algorithm in PPGA has been proposed. The structure of hardware processor has been shown as well. Because of small delays in vision system as well as cons[...]
19
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Sztuczne znaczniki umożliwiają lokalizację robota w znanym otoczeniu. Znając rozmieszczenie obiektów charakterystycznych w otoczeniu, można określić współrzędne robota w globalnym układzie współrzędnych. Metoda może być stosowana wszędzie, gdzie możliwe jest rozmieszczenie sztucznych znaczników. Moż[...]
EN Artifical markers gives possibility to derive the robot position in the known environment. Taking into account the layout of specific objects one can obtain the robot position in the global coordinate system. The method is appropriate wherever artificial markers can be used, e. g. inside building an[...]
20
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 3 18-25
PL Omówiono koncepcję zastosowania lokalnej sieci bezprzewodowej zgodnej ze standardem IEEE 802.11 w sterowaniu robotami mobilnymi; zaprezentowana została architektura protokołu na tle modelu OSI/ISO; DFWMAC - protokół dostępu do medium wykorzystuje dwie metody, z których pierwsza jest obowiązkowa i op[...]
EN Conception of application of a local wireless network complying with the IEEE 802.11 standard to control mobile robots. Architecture of the protocol against the backgroung of the OSI/ISO model. The protocol of medium access DFWMAC uses two methods. The first one is compulsory and based on the protoc[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last