Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robot control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In this paper the trajectory tracking control algorithm with obstacle avoidance capability is presented. As a robot gets into a neighborhood of the obstacle, the collision avoidance behavior is turned on. It is implemented using the artificial potential function (APF) that increases to infinity as t[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 462-473
PL W pracy opisano nową koncepcję sterowania kroczeniem dwunożnego, antropomorficznego robota typu DAR. Pomysł sterowania powstał na podstawie wzorca biologicznego, którym jest człowiek kroczący w polu grawitacyjnym Ziemi. Układ sterowania jest układem ciągłym w okresach impulsowania. Wektorem sterowan[...]
EN In this paper a new conception of control system for two-legged, anthropomorphic robot DAR type was described. Master of walking control robot DAR type was a man during two-legged locomotion in gravitational field of Earth. State equations of two-legged robot were elaborated. Input data for state eq[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Obecnie uwaga naukowców zajmujących się robotyką koncentruje się na robotach usługowych oraz terenowych. W obu przypadkach do sprawnego wykonywania zadań roboty te potrzebują mnogości czujników, ale podstawowe stanowią kamery. Są one szczególnie istotne przy chwytaniu. Do realizacji tego zadania trz[...]
EN The first part of this paper, published in PAK 5/2006, was devoted to basic concepts used in the analysis of visual-servo control and the classification of the resulting structures of controllers. This part gives a detailed description of each structure. Moreover, it presents the advantages and draw[...]
4
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2006 No. 5 39-58
EN This article is a summary of master's degree work "Steering systems for mobile robot" [2]. The target of this work was designing and building integrated circuit of power ending, which is destined to steer engine of a new mobile robot that is designed by Chair of Control and Systems Engineering. Anot[...]
5
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2016 nr 19(1) 71--81
EN This paper focuses on the topic of creating a gesture-oriented user control system for robotic agents. For testing purposes we have used a Lego Mindstorm NXT self-designed robot and a Xtion Pro camera. Our construction consists of a NXT brick and three motors (two used for movement and one for the c[...]
6
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents the issue position/force control of a manipulator in contact with the flexible environment. It consists of the realisation of manipulator end-effector motion on the environment surface with the simultaneous appliance of desired pressure on the surface. The paper considers the case[...]
7
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The walking robots are built to displace the loads on the not-aligned terrain. The mechatronic walking system protects much better the environment when its contact with the soil is discrete, a fact that limits the area that is crushed appreciatively. At the Polytechnic University of Bucharest a walk[...]
8
88%
Control and Cybernetics
EN Second order sufficient optimality conditions (SSC) are derived for optimal multiprocess control problems. For that purpose the multiprocess control problem is transformed into a single stage control problem with augmented state variables which comprise the state variables of all individual stages a[...]
9
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents construction and control system of the climbing robot SAFARI designed at the Poznan University of Technology for inspection of high building walls, executed in order to evaluate their technical condition. Because such tasks are uncomfortable and very dangerous for humans, this mob[...]
10
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy zaprezentowano sposób budowy graficznego interfejsu sterowania gąsienicowym robotem inspekcyjnym. Pokazano przydatne narzędzia do budowy graficznych interfejsów sterujących. Napisana w języku C++ aplikacja posada możliwość bezprzewodowej kontroli istotnych parametrów robota oraz podłączonych[...]
EN Construction and operation of control applications require advanced development tools, stability, reliability and work in real time.The paper presents how to build graphical interfaces to control caterpillar inspection robot. Robot control interface written using Qt programming library. This program[...]
11
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W trzeciej części artykułu poświęconego konstrukcji, sterowaniu oraz planowaniu ruchów trójpalczastego chwytaka, opisano sposób planowania chwytów dla tego chwytaka. Przedstawiono również wyniki wstępnych eksperymentów z tym chwytakiem.
EN The third part of the paper devoted to the construction, control and motion planning for a three fingered gripper, describes the method of planning grasps. Moreover, the results of experiments with grasping diverse objects using the designed multi-fingered gripper have been presented.
12
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pierwszej części artykułu poświęconego konstrukcji, sterowaniu oraz planowaniu ruchów trójpalczastego chwytaka, opisano jego budowę mechaniczną oraz układy elektroniczne sterujące silnikami powodującymi ruchy paliczków.
EN The first part of the paper devoted to the construction, control and motion planning for a three fingered gripper, describes its mechanical design and the electronics controlling the motors propelling the finger phalanges.
13
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W drugiej części artykułu poświęconego konstrukcji, sterowaniu oraz planowaniu ruchów trójpalczastego chwytaka, opisano ogólną strukturę układu sterowania oraz algorytmy sterowania ruchem paliczków (członów) chwytaka.
EN The second part of the paper devoted to the construction, control and motion planning for a three fingered gripper, describes the general structure of the control system and the algorithms for controlling the finger phalange motions.
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 708--717
PL Prezentowana praca przedstawia ideł, analizę funkcjonalną oraz konstrukcję nowatorskiego rozwiązania interfejsu człowiek-maszyna opracowanego dla systemu polskiego telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart. Główna idea towarzysząca powstaniu stanowiska operatora-chirurga opiera się na założeniu, ż[...]
EN Idea, functional analysis and innovative construction of Man-machine interface designer for polish Tele-manipulator Robin Heart is presented. Main idea is based on the assumptions, that the whole construction corresponds to natural surgeon environment “in the inner of patient body” during operation.[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano laboratoryjnego robota ELEKTRON R1 i jego zastosowania w pracach badawczych nad systemami nawigacji i sterowania robotów mobilnych. Urządzenie zostało opracowane w Instytucie Automatyki i Robotyki i Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Baza jezdna jest sz[...]
EN The paper presents the ELEKTRON R1 mobile robot and its application to the research of navigation and control of such devices. The robot was designed in cooperation between the Institute of Control and Robotics and the Institute of Control and Computation Engineering Warsaw University of Technology.[...]
16
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In the paper, the author provides a proposal of a quick prototyping environment for algorithms controlling homogenous, autonomous mobile robots. The solution proposed enables monitoring of the operation of a group of mobile robots consisting of the recording of motion parameters and signals from dis[...]
17
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Mathematical modeling of the estimation of the long–term noise indicators on the basis of random ”momentary” environment control investigations, is presented in the paper. An attention was directed towards deficiencies of the obligatory estimation procedures of their representation, which is given b[...]
18
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In the paper, the author provides a proposal of a quick prototyping environment for algorithms controlling homogenous, autonomous mobile robots. The solution proposed enables monitoring of the operation of a group of mobile robots consisting of the recording of motion parameters and signals from dis[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2018 z. 196 87--96
PL W pracy przedstawiono zastosowanie afinicznych uogólnionych współrzędnych barycentrycznych do sterowania bazą planarnego robota kosmicznego napędzanego silnikami odrzutowymi. Rozpatrywane jest kryterium minimalizacji energii sterowania w zadaniu lokalnym. W pracy pokazano, że możliwym jest uzyskanie[...]
EN The paper presents an application of affine generalized barycentric coordinates in control. The controlled object is a base of a planar space manipulator driven by thrusters. The controls are chosen to minimize control energy in a local task. It is shown in the paper that with barycentric coordinate[...]
20
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 86--92
PL Artykuł dotyczy metody projektowania robota mobilnego. Opracowany został algorytm ominięcia przeszkód oraz oprogramowanie Processing co umożliwia ustawienie punktów kontrolnych trajektorii oraz zapisu ich w pamięć robota. Przeanalizowano system ruchu robota z ominięciem przeszkód na podstawie logiki[...]
EN We consider methods for designing mobile robot. The algorithm of avoiding obstacles and software based on the programming language Processing that allows to set the anchor points of the route and record them in robot’s memory were worked out. The system of the robot movement with avoiding obstacles [...]
UK В роботі розглянуто методи проектування мобільного робота. Розроблений алгоритм обминання перешкоди та програмне забезпечення, яке на мові програмування Processing дозволяє задавати опорні точки маршруту та записувати їх в пам'ять робота. Розроблена система руху робота з обминанням перешкод на базі [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last