Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roadway support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The article presents a comparison of the roadway supports currently used in mines in the Soma basin in Turkey with new one proposed by Huta Łabędy and Central Mining Institute (GIG) in terms of resistance parameters and work in conditions of specific loads. The strength analysis of the frame was car[...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 3 126-135
PL Efektywne prowadzenie eksploatacji techniką strugową wiąże się z rozwiązaniem wielu zagadnień z zakresu górnictwa. Jednym z istotniejszych jest właściwe zabezpieczenie wyrobisk przyścianowych oraz przystosowanie obudowy do skutecznego zabezpieczenia skrzyżowania ściany z chodnikiem. W artykule przed[...]
EN Conducting effective mining operations with a plough technique involves the solution of many issues related to mining. One of the most important is proper protection of longwall gates and adaptation of the support for effective protection of the longwall's and roadway's crossing. The article present[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 147--158
PL Cykl życia obudowy wyrobisk korytarzowych rozpoczyna się zdefiniowaniem potrzeby opracowania nowej obudowy lub doborem obudowy typowej, a kończy jej wyrabowaniem, podsadzeniem wyrobiska lub przejściem w zawał. Czas życia – funkcjonowania – zależy od przeznaczenia wyrobiska i może zmieniać się od kil[...]
EN The roadways support life cycle is limited, on the one hand, by new support ideas or typical support selection, and on the other by roadway liquidation, backfilling or caving. The operational lifetime is dependent on the purpose of the roadway and may vary from a few months to many years. Specialist[...]
4
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 41--45
PL W publikacji przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wytężenia odrzwi obudowy wyrobiska korytarzowego oraz obliczenia numeryczne dla przypadków obciążenia statycznego i dynamicznego, działającego na modele odrzwi obudowy podatnej zamkniętej ciągłej i kołowej.
EN This paper presents different types of steel roadway support in the aspect of transmission of load from the floor. Moreover, the results of computer simulations of roadway support frame effort are presented. Numerical simulations for two types of load - static and dynamic were carried out. These aff[...]
5
75%
Przegląd Górniczy
PL Zaprojektowanie wyrobiska podziemnego oraz jego obudowy, nawet jeżeli jest oparte na wieloletnim doświadczeniu, dość dobrym rozpoznaniu warunków geologicznych i wykorzystaniu odpowiedniej metody obliczeń, zawsze niesie za sobą element niepewności. Nowo projektowane wyrobisko w zasadzie nigdy nie będ[...]
EN This paper presents a classification of geological, geomechanical, mining and technical factors (and type of support independently) based on Analytic Hierarchy Process analysis. These factors determine the roadway stability. To assess the probability and consequences of mine working instability, the[...]
6
75%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 1 193--208
PL Z uwagi na silne skutki tąpnięć występujących w obszarze zagłębia węglowego Ostrava-Karlina, których skutki najsilniej odczuwane są w rejonie chodników i przecinek konieczne jest wzmocnienie stalowych obudów tunelowych i obudów w przejściach. Jest to jednak drobny problem w porównaniu z głównymi pro[...]
EN Due to the strong impacts of rockbursts in Ostrava-Karvina coalfield, which affect especially roadways and cross-cuts of longwall panels, it is necessary to strengthen standard steel roadways and breakthroughs supports. However it is a little different task in comparison with main solved problems of[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule scharakteryzowano czynniki wpływające na konieczność stosowania wzmocnień obudowy podporowej wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. W dalszej części przedstawiono analizę wyników badań kopalnianych stateczności wyrobiska przyścianowego utrzymywanego za frontem ściany. W wyr[...]
EN In the article factors influencing the necessity of application of standing support reinforcements of roadways in hard coal mines were characterized. In the further part of the article the analysis of mine investigations into the stability of a gate road maintained behind the longwall front was pres[...]
8
63%
Wiadomości Górnicze
PL Do określenia wagi właściwego obciążenia obudowy przeprowadzono cykl numerycznych badań wytrzymałościowych wybranych typów stalowych odrzwi. W trakcie symulacji określano rozkład naprężeń zredukowanych w elementach obudowy wygenerowanych obciążeniem o zróżnicowanym zasięgu działania i na tej podstaw[...]
EN A series of numerical strength tests of selected types of a roadway's support has been performed to determine the proper weight of load administered to the support. During the simulation the distribution of reduced stress in the elements of the support generated by a load of a diverse range of activ[...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 1 14--23
PL W artykule dokonano obszernej analizy aktualnie obowiązujących zasad oceny ryzyka zawodowego w górnictwie węgla kamiennego. Szczególną uwagę zwrócono na prace poświęcone ocenie ryzyka związanego z prowadzeniem i utrzymaniem wyrobisk korytarzowych w warunkach zagrożenia tąpaniami. Zaprezentowano auto[...]
EN The article made extensive analysis of the existing rules relating to the assessment of occupational risk in coal mining. Particular attention was paid to work, to assess the risk associated with the operation and maintenance of roadways in hazardous conditions rockburst. Presented an original metho[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 9 55--61
PL Korzystając z opublikowanych wyników pomiarów zmian obciążenia obudowy wyrobiska korytarzowego spowodowanego, zarówno czynnikami naturalnymi, jak i eksploatacją górniczą, określono zakres zmian podporności i zsuwów indywidualnych stojaków ciernych, stosowanych celem wzmocnienia obudowy wyrobiska ora[...]
EN Basing on the published measurements of changes in load on roadway roof support, caused both by natural phenomena and mining processes, the range of changes of load-bearing capacity and yield of individual frictional props, which are used to strengthen the roadway roof support, was determined as wel[...]
11
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 39--42
EN Rockbursts in the course of coal winning in the Upper Silesian Coal Basin have presented a considerable problem. The maximum effects of rockbursts occur above all in gateroads and this impact is connected with the lower load bearing capacity of the roadway supports. Research into the behavior of ste[...]
CS Horské otřesy vznikající během těžby uhlí v Hornoslezské uhelné pánvi představují vážný problém. Převažují horské otřesy ve vzdálenějším okolí zasažených dolů. Maximální účinky horských otřesů nastanou především v chodbách a tento účinek je svázán se spodní mezí únosnosti chodbové výztuže Je provádě[...]
12
63%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 4 19--26
PL W 2018 r. wprowadzono do stosowania normę PN-G-15050:2018-01 „Obudowa wyrobisk górniczych. Siatki okładzinowe zgrzewane”, która zastąpiła normę, o takim samym tytule, z 1996 r. Jedna z istotnych, wprowadzonych zmian dotyczy sposobu wyznaczania nośności siatki. W publikacji przedstawiono sposób wyzna[...]
EN PN-G-15050:2018-01 Standard „Mining support. Net lining welded” which replaced the standard of the same title of 1996 was implemented in 2018. The method for determination of mesh cladding load-bearing capacity is one of the most important changes. Procedure for determination of loadbearing capacity[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last