Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 408
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 11 (32) 32--34
PL Około rok od oddania do eksploatacji I-go etapu obwodnicy Leżajska zakończono prace przy drugim etapie i miasto na dzień dzisiejszy posiada układ drogowy, który pozwala na całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez tereny o intensywnej zabudowie mieszkaniowej.
2
94%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 175--182
EN Models for accidental impact forces due to road vehicles recommended in Eurocode EN 1991-1-7 are analysed. The indicative values of design impact forces recommended for roadways and roads seem to be rather low. It is shown that the upper bound of impact forces should be applied for the design of str[...]
3
94%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 1 70-75
PL Postęp technologii projektowania, wykonanie wysokiej jakości betonu i technologie jego układania stanowią podstawę rozwoju nawierzchni betonowych. Do połowy lat 90 takie nawierzchnie stosowano na lotniskach, placach postojowych, drogach zakładowych i lokalnych. Najwięcej problemów występuje przy za[...]
EN The advence in design technology, producing high quality concrete and new technologies for its assembling determine the development in concrete pavement construction. However, the progress in this area in the recent century has been fairly slow. Up until the half of the 90's the concrete has been us[...]
4
94%
Drogownictwo
2007 nr 5 155-160
PL Generalne pomiary ruchu wykonywane co 5 lat na drogach krajowych i wojewódzkich dostarczają danych o ruchu drogowym. W latach 2000-2005 ruch na drogach krajowych wzrósł o 18%, a na drogach wojewódzkich o 13%. Największy był wzrost ruchu samochodów ciężkich odpowiedzialnych za niszczenie nawierzchni,[...]
EN Traffic census made on national and regional roads every five years brings data on road traffic. In years 2000-2005, traffic on national roads increased by 18 percent and on regional roads by 13 percent. The highest increase was observed for heavy vehicles responsible for pavement deterioration, 50 [...]
5
94%
Drogownictwo
2007 nr 3 96-98
PL Ziemne ekrany akustyczne są bardziej przyjazne środowisku niż ekrany z materiałów sztucznych. Zbrojenie gruntu pozwala na bardziej strome skarpy i mniejsze zajętości terenu. Ekrany ziemne mogą być łatwo podwyższane i wydłużane.
EN Soil walls as a noise barriers are more friendly to environment than barriers made of artificial materials. Strengthening of the soil makes possible to create more steep sloops and to take less land. Soil walls may be easily heighten and lengthen.
6
94%
Drogownictwo
2005 nr 10 283-285
PL Drogi w Politechnice Wrocławskiej należały do Wydziału Budownictwa od października 1945 roku i do Wydziału Inżynierii Lądowej od 1968 roku. Na początku przyciągnęły wielu profesorów ze Lwowa. Przez 60 lat w dziedzinie dróg i lotnisk 3400 osób ukończyło studia, a 25 osób otrzymało stopnie doktorskie.[...]
EN Roads at Wrocław University of Technology had belonged to Faculty of Building since October 1945 and later to Faculty of Civil Engineering since 1968. On the beginning roads attracted several professors from Lvov. During sixty years 3400 students have been graduated and 25 persons received doctors d[...]
7
94%
Drogownictwo
2006 nr 9-10 315-317
PL Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w języku polskim wiele europe|skich norm z dziedziny drogownictwa. Opublikowano 122 normy, w tym 11 w zakresie materiałów do budowy dróg, opublikowano 7 w zakresie nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej, 78 w zakresie metod kontroli mieszanek mineralno[...]
EN Polish Committee lor Standardization ha.s published in Polish many European standards on road engineering. There were published 122 standards including 11 on materials to road construction, 7 on pavement of mineral emulsion mixes, 78 on control of minetal-bitumen mixes, 17 on hot Join sealing and 9 [...]
8
94%
Drogownictwo
2006 nr 11 360-363
PL Do najsłabszych punktów nawierzchni betonowych należą szczeliny poprzeczne, których unika się przy zastosowaniu ciągłego zbrojenia podłużnego. Odcinki doświadczalne poddano następującym badaniom: temperatury, odkształceń i ugięć dynamicznych. Nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu są droższe w budowie, al[...]
EN Transverse joints are the weakest points of concrete pavements. They are avoided by use of continuous longitudinal reinforcement. Experimental sections are subjected to the following tests: temperature, strains and dynamic deflections. Continuously reinforced pavements are more expensive during cons[...]
9
94%
Drogownictwo
2005 nr 4 105-106
PL Autor stwierdza, że język polski jest dość ubogi w słownictwo techniczne, co udowadnia na przykładzie słowa "droga". Podaje różne odpowiedniki słowa "droga" w języku angielskim, francuskim i niemieckim a także w języku czeskim i rosyjskim. Przypomina, że w przeszłości używano w Polsce różnych nazw z[...]
EN The author states that Polish language is rather poor in technical vocabulary, what he proofs on the example of the word "road". He gives various synonyms of the word "road" in English, French, German and in Czech and Russian as well. He remembers that various names of road depending on its characte[...]
10
94%
Landform Analysis
2011 Vol. 17 75-80
EN Pikes Peak Highway is a partially paved road between Cascade, CO and the summit of Pikes Peak (4300 meters). Significant gully erosion is occurring on the hillslopes due to the concentration of surface runoff along the road surface and adjacent drainage ditches. As a result, large quantities of sedi[...]
11
94%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 1 235--247
EN Road schemes are linear in nature, which makes the investment process exceptionally difficult and complex, requiring the involvement of large human potential, time-consuming and very expensive. One road investment is subject to numerous consultations, requires many different studies, collecting a hu[...]
12
94%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 216-221
PL W pracy przedstawiona została metoda opisu warunków eksploatacji pojazdu przy użyciu założonej trasy przejazdu. Proponowana metoda może być użyta do łatwej oceny efektywności ekonomicznej układów napędowych autobusów miejskich, w warunkach eksploatacji charakterystycznych dla danego miasta, uwzględn[...]
EN Method of describing exploitation conditions of a vehicle by utilizing an assumed route of transit has been presented in the paper. Proposed method may be used to easily assess the economical effectiveness of a power transmission system of a city bus in work conditions specific for a given city such[...]
13
94%
Drogownictwo
2005 nr 2 35-39
PL Szerokie kompetencje GDDKiA w zakresie zarządzania i realizacji inwestycji powodują, że instytucja ta nie jest typowym urzędem. Zatrudnia 3375 osób, w tym: 2379 pracowników korpusu służby cywilnej. Zakres obowiązków stale się powiększa ze względu na szybki wzrost inwestycji i wyższe wymagania w proc[...]
EN Wide competences of GDDKiA in management and implementation of road projects cause that this institution is not typical administration. It employs 3375 people including 2379 civil servants. The range of responsibility is increasing because of investment increase and social expectation of road supe[...]
14
94%
Drogownictwo
2005 nr 10 309-312
PL Tradycyjnie naciski na oś i masy pojazdów ciężarowych mierzy się poprzez stacjonarne ważenie. Wykonuje się również pomiary dwustopniowe: wstępne ważenie pojazdów w ruchu i stacjonarne ważenie pojazdów wstępnie wyselekcjonowanych. W Polsce ważenie pojazdów w ruchu jest stosowane na zbyt małą skalę i [...]
EN Traditionally, axle loads and weight of commercial vehicles are measured by stationary weighing. Two stage measurement: initial weighing of vehicles in motion and stationary weighing of selected vehicles are used also. Weighing of vehicles in motion is not used in Poland on large scale and it should[...]
15
94%
Przegląd Komunikacyjny
PL Charakterystyka ilościowa i jakościowa sieci drogowej Podkarpacia oraz warunki i perspektywy jej modernizacji i rozbudowy. Autostrada A4, droga ekspresowa S19, obwodnice miast. Znaczenie podwyższenia standardów głównych dróg dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, dla współpracy międzyregionaln[...]
EN The quantitative and qualitative characteristics of the Road net in the Sub-carpathian region as well as the conditions and perspectives of its modernization and further development. The A4 toll-expressway, the expressway S19 - the city ring roads. The importance of the standards augmentation of the[...]
16
83%
Drogownictwo
2008 nr 10 326-330
PL SITK opracowało opinię do projektów zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących wymagań technicznych w zakresie dróg publicznych i obiektów inżynierskich. W opinii SITK uznało, że proponowane jednostkowe zmiany są niewłaściwe i ministerstwo powinno opracować kompleksowe zmiany, któr[...]
EN SITK elaborated opinion to proposed changes for ordinances of Minister of Infrastructure related to technical requirements of roads and road structures. In the opinion, SITK recognises that proposed small changes are not proper and the Ministry should propose complex changes necessary for proper app[...]
17
83%
Drogownictwo
2009 nr 2 52-61
PL Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie odnosi się, między innymi, do deklaracji właściwości użytkowych, obowiązków podmiotów gospodarczych, specyfikacji technicznych oraz jednostek do spraw oceny technicznej. Zawiera także procedury[...]
EN The regulation defines harmonized conditions for trade of building products. The regulation relates, among others, to declaration of utility features, obligations of economic entities, technical specifications, and entities for technical evaluation. It includes simplified procedures also.
18
83%
Drogownictwo
2007 nr 5 171-175
PL Do osłon przeciwolśnieniowych należą: krzewy lub drzewa, ekrany montowane z elementów i sztuczne formy terenowe. Krzewy formowane są w żywopłoty. Elementy mają zwykle kształt płytek i montowane są do bariery. Autor opisuje wymagania do projektowania, budowy i utrzymania osłon.
EN Anti-glare screens can be created from shrubs and trees, artificial elements or as artificial terrain forms. Shrubs can be formed in hedges. Artificial elements, usually plates, are installed on safety barriers. The author describes requirements for design, construction and maintenance.
19
83%
Drogownictwo
2006 nr 3 107-108
PL Zasady klasyfikacji określa norma EN ISO 14688-12:2003 „Rozpoznanie geotechniczne i oznaczenia, Nazewnictwo i klasyfikacja gruntów. Część 2. Zasady klasyfikacji”. Autor opisuje definicje takie jak: współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik krzywej uziarnienia, wskaźnik płynności, wskaźnik[...]
EN Principles of classification specifies standard EN ISO 14688-12:2003 ‘Geotechnical investigation and testing. Identification and classification of soil. Part 2. Classification principles’. The author describes definitions such as uniformity coefficient, coefficient of curvatures, liquidity index, co[...]
20
83%
Drogownictwo
2006 nr 4 140-145
PL Projekty koncepcyjne mają istotne znaczenie w procesie realizacji inwestycji drogowych. Wykonanie koncepcji rozwiązania, szczególnie skrzyżowania lub węzła drogowego umożliwia bardziej racjonalne podjęcie decyzji, co do dalszego projektowania. Autor wykazał na przykładach, że zamówione przez inwesto[...]
EN Conceptual design is important in road investments process. Preparation of conceptual design, of road intersection or junction in particular, facilitates taking more rational decision on further design. The author indicated on examples that designs ordered by client become different designs after th[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last