Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roadheader
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN An idea of use of artificial intelligence technology for determination of selected parameters of roadheader operation, by a direct implementation of artificial neural network in control system of machine, was presented in the paper. The roadheaders operates in hard coal mines underground in extremel[...]
2
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule zwrócono uwagę na złożoność problemu drążenia wyrobisk. Zaprezentowano koncepcję układu sterowania kombajnem chodnikowym, a w szczególności automatyzacji ruchu wysięgnika. Przedstawiono również możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji w celu optymalizacji (pod względem energo[...]
EN Attention for complicity of roadways drivage was paid in the paper. A concept of roadheader control system and especially automation of cutter jib movement was presented. Also a possibility of use of artificial intelligence to optimize movement trajectory of roadheader cutter jib (as regards energy [...]
3
100%
Mining Science
EN This paper details the experiences of national copper ore mining associated with mechanized rock excavating systems. In particular, the machines used, technological solutions, efficiencies, and problems related to their implementation to underground copper mining conditions on Fore-Sudetic Mono-clin[...]
4
100%
Maszyny Górnicze
PL Wdrożenie inteligentnego układu sterowania kombajnu chodnikowego wiąże się z koniecznością prowadzenia długotrwałych i kosztownych badań. Aby maksymalnie ograniczyć koszty i czas wdrażania systemu zastosowane zostanie nowatorskie podejście, polegające na zastosowaniu metod wirtualnego prototypowania[...]
EN Implementation of intelligent roadheader control system is associated with a necessity of long and expensive tests. New approach consisting in use of virtual prototyping, which will be then coupled with a real PLC controller, will be applied to limit maximally cost and time of system implementation.[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł jest kontynuacją publikacji z nr 4 „NiS” z bieżącego roku. Autor przedstawia kombajn klasy 600 w wersji dedykowanej dla kopalni miedzi KGHM SA. W artykule dokonano również porównania z maszyną już pracującą w jednej z kopalń Kombinatu.
6
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 3 131--142
PL Kombajny chodnikowe stosowane w polskim górnictwie węgla kamiennego do drążenia wyrobisk korytarzowych wyposażone są w poprzeczne głowice urabiające różnych typów. Wielkość głowic, kształt pobocznicy, liczba i sposób rozmieszczenia noży na pobocznicy głowicy zależą przy tym od wielkości kombajnu cho[...]
EN The roadheaders used in the Polish hard coal industry for drilling dog headings are equipped with transverse cutting heads of various types. The size of heads, the shape of the side surface, the number and method of picks positioning on the side surface of the head depend on the roadheader size, ins[...]
7
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 3 143--153
PL Stosowane do drążenia wyrobisk korytarzowych w polskim górnictwie węgla kamiennego kombajny chodnikowe wyposażone są w głowice urabiające, których wielkość, liczba noży i sposób ich rozmieszczenia zależne są od wielkości kombajnu. Obciążenie układu urabiania kombajnu chodnikowego zależne jest od rod[...]
EN The roadheaders used in the Polish hard coal industry for drilling dog headings are equipped with cutting heads whose size, number of picks and arrangement depend on the roadheader size. The load of the roadheader cutting system is dependent on the type of the heads used, their operating parameters [...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 4 34--35
PL Obecne rozbudowane górnicze kompleksy chodnikowe wymagają nowych bezpiecznych i wydajnych systemów wspomagających, wśród których priorytetowe miejsce zajmują systemy radiowego sterowania i monitoringu maszyn.
9
75%
Maszyny Górnicze
2016 R. 34, nr 4 58--70
PL W artykule zaprezentowano metodę oraz wyniki badań nowego typu przekładni organu urabiającego kombajnu górniczego podnoszącego wydajność i bezpieczeństwo w czasie eksploatacji w podziemiach zakładu górniczego. Przygotowanie koncepcji przekładni wymagało wykonania wspomaganej komputerowo analizy wytr[...]
EN The method and results of testing the new type of gear of roadheader’s cutter head, which increases production output and safety during operation in mine underground are presented. Realization of the gear concept required computer aided strength analysis by the finite elements method, results of whi[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 269 361-371
PL W referacie przedstawiono sposób wyznaczenia obciążenia obrotnicy kombajnu chodnikowego. Przy zadanej strukturze mechanizmów wychylania wysięgnika o obciążeniu obrotnicy decyduje stan obciążenia wysięgnika oraz siły ciężkości poszczególnych części obrotnicy. Obciążenia z części ruchomej obrotnicy, z[...]
EN A method for determining of the load occurring in a roadheader's turret has been presented in the paper. With the preset structure of mechanisms used to swing a road-header's boom, the state of load existing in a boom and forces of gravity in particular parts of the turret are determinant of the loa[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 269 425-437
PL W niniejszym opracowaniu zamieszczono przykłady analizy wytrzymałościowej jarzm przekładni obiegowych, pracujących w układzie napędowym kombajnu ścianowego. Analizę przeprowadzano metodą elementów skończonych. W opracowaniu poruszane są również problemy występujące przy modelowaniu tych jarzm za pom[...]
EN There are in the paper presented some examples strength analysis of planetary cages used in driving unit of shearer cutting head, by means of finite element method. In this paperwork are taken up problems connected with modelling by FEM. The analysis encloses some types of cages with rolling and flo[...]
12
75%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 7 43--48
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu zraszania sektorowego zanożowego przeznaczonego do zraszania głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego. Zaprezentowano podstawowe założenia projektowe i wymagania stawiane instalacjom zraszającym zanożowym. Przedstawiono ogólną budowę i zasadę działania ins[...]
EN A concept of after-tool sectoral spraying system for roadheader’s cutter head is presented. Basic design assumptions and requirements for after-tool spraying systems are given. Finally, general design and principle of operation are explained.
13
75%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2017 R. 55, nr 4 35--41 [tekst ang.] 42--48 [tekst pol.]
PL W artykule przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wyniki symulacji metodą Hardware-in-the-Loop przeprowadzonej dla układu regulacji prędkości kątowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego. Układ został utworzony w systemie LabView z wykorzystaniem urządzeń cRIO oraz cDAQ. W układzie zasto[...]
EN This paper presents a description of the test stand and results of the Hardware-in-the-Loop simulation for the angular speed control system of roadheader cutting heads. The system has been implemented in the LabView package using National Instruments cRIO and cDAQ devices. The system uses a discrete[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 4 122--127
PL W artykule przedstawiono problemy związane z mechanicznym drążeniem wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych z wykorzystaniem ramionowych kombajnów chodnikowych. Opisano opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transporotwych AGH Kraków nowe rozwiązania konstrukcyjne narzędzi urabia[...]
EN The article presents the problems associated with mechanical excavation of roadways in the hard rocks using roadheaders. New design solutions of mining tools – special bell-shaped cutting tool and rotary-tangential pick holder assisted with liquid under pressure, developed in the Department of Minin[...]
15
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 7/8 144--147
PL Opisany został system diagnostyki i sterowania RSKID, przeznaczony dla kombajnu chodnikowego. System opracowany został w ramach zrealizowanej w Instytucie pracy „Opracowanie nowej funkcjonalności modułu interfejsu obsługi i wizualizacji systemu sterowania kombajnem”. System ten został zastosowany na[...]
EN Described diagnostics and control system RSKID is designed for roadheader. The system was developed in the Institute as part of the project „Development of a new functionality of the operating and visualization interface control system combine”. System was used to KID 220MP roadheader in IPR Soligor[...]
16
75%
Wiadomości Górnicze
PL Analiza perspektyw dla robót przygotowawczych w górnictwie oraz budownictwie drogowym spowodowała podjęcie przez kierownictwo Grupy ZZM-Kopex prac nad własnym kombajnem chodnikowym, który . będąc wyrobem konkurencyjnym na rynku . jednocześnie znajdzie zastosowanie nie tylko w górnictwie podziemnym, [...]
EN The analysis of perspectives for development works in coal industry and civil engineering lead to a decision by the management of ZMM-Kopex Group to undertake works on its own roadheading machine which - being a competitive product on the market - would find the application both in underground hard [...]
17
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki prób poligonowych nowego rozwiązania głowicy urabiającej dla ramionowych kombajnów chodnikowych, wyposażonej w narzędzia dyskowe o złożonej trajektorii ruchu. Głowica została opracowana w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków, we współpr[...]
EN The article deals with field test results of a new solution of a cutting head for roadheaders, equipped with special disc tools of a complicated motion trajectory. The cutting head was designed in the Department of Mining, Dressing and Transporting Machines of the AGH University of Science and Techn[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 218-223
PL Baczne obserwacje światowych trendów rozwoju branży wydobywczej, w aspekcie potrzeb i oczekiwań użytkowników maszyn i urządzeń górniczych, spowodowały, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG podjął prace mające na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w nowym systemie diagnostyki i sterowania ma[...]
EN Careful observations of the global mining industry development trends, in terms of the needs and expectations of mining machinery and equipment, led the Institute of Innovative Technologies EMAG to undertake work to introduce innovative solutions in the new diagnostics and control system for road he[...]
19
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W referacie przedstawiono problematykę nawigacji maszyn pracujących w podziemiach zakładów górniczych, w warunkach zagrożenia wybuchem. Przeprowadzona analiza będzie podstawą do opracowania autonomicznego systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego jako podstawowego elementu adaptacyjnego systemu s[...]
EN Analysis of problems associated with navigation system of machines operating in underground of mining plants in conditions of gas or coal dust explosion hazard was presented in the paper. Presented analysis will be used during development of autonomous positioning system of roadheader, which is a ke[...]
20
63%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 229-236
PL Przedstawiono koncepcję wirtualnego prototypowania adaptacyjnego układu sterowania kombajnu chodnikowego. Kombajny chodnikowe pracują w podziemiach kopalń w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych. Wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie układu sterowania wiąże się z koniecznością prowadzenia dł[...]
EN A concept of adaptive virtual prototyping of the roadheader’s control system was presented. Raodheading machines work in extremely tough conditions. Implementation of new solutions as regards the control systems is associated with carrying out a time consuming and costly testing. The new state-of-th[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last