Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2008 nr 5 160-163
PL Globalizacja wymusza unifikacje terminologii. Źródłem terminów drogowych są: światowa i europejska organizacja normalizacyjna ISO i CEN. W Polsce zbyt mało wysiłku wkładamy w normalizację, a przy tym popełniamy wiele błędów przy tłumaczeniu na język polski. Przyjmujemy także terminy zagraniczne bez [...]
EN Globalization forces unification of terminology. The sources of road terms are world an European standard organizations ISO and CEN. In Poland too little affords are taken to standardization and many mistakes are made during translation on Polish. Sometimes, we take foreign terms without looking for[...]
2
100%
Drogownictwo
2008 nr 2 51-57
PL Artykuł zawiera wykaz norm europejskich, zharmonizowanych na mocy dyrektywy 89/106/EWG, dotyczących wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym, wg tekstu Komunikatu Komisji ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2007/C290/12 z dnia 4 grudnia 2007.
EN The paper presents list of European standards harmonized on the basis of Directive 89/106/EEC, related to products used in road and bridge engineering, according to the text of Committee Announcement in Legal Journal of European Union No. 2007/C290/12 of 4December 2007.
3
100%
Drogownictwo
2007 nr 10 320-229
PL Przykładem harmonizacji norm krajowych z europejskimi jest niemiecki dokument aplikacyjny do EN 13808 pod nazwą "Techniczne warunki dostawy emulsji asfaltowych", opisany w tym artykule. Istotne jest, że Komisja Europejska nie wymaga pełnej zgodności dokumentu z dyrektywami, ale sprawdza, czy nie ma [...]
EN Application Document to EN 13808 'Technical conditions of asphalt emulsion delivery', described in this paper, is the example of harmonization of national standards with European standards. It is significant that European Commission does not require full consistence of document with directives but i[...]
4
100%
Drogownictwo
2007 nr 9 275-280
PL W przyszłym roku będzie 100. rocznica Stowarzyszenia Międzynarodowych Kongresów Drogowych znanego pod francuskim skrótem AIPCR i angielskim PIARC. W 1926 roku powstało Stowarzyszenie Polskich Kongresów Drogowych. Polska uczestniczy w posiedzeniach światowych kongresów drogowych od 1930 roku. Polacy [...]
EN In the next year, it will be 100th anniversary of Permanent International Association of Road Congresses known under French abbreviation AIPCR and English abbreviation PIARC. Polish Association of Road Congresses was created in 1926. Poland has participated in World Road Congresses since 1990. Poles[...]
5
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 1 89--98
EN The paper presents a data normalization method for processing the data that makes it possible to choose the road building technology. There are two technologies for road construction, a flexible one and a rigid one, and both of them have their advantages and disadvantages. The main advantage of rigi[...]
6
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 3 119--126
EN The paper deals with the assessment of slope stability on the road II / 595 near the village Zlatno. The assessment of slope stability was made before and after the landslide caused by floods in 2010. For proposal for a comprehensive assessment and possible remedial action is necessary to know the g[...]
7
88%
Izolacje
PL Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował sie odpowiednimi parametrami i wystarczajacą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiałów o odpowiedniej jakości oraz zgodnie z zasadami sztuki bud[...]
8
88%
Drogownictwo
2008 nr 6-7 204-210
PL Grodzica jest kształtownikiem stalowym lub z tworzywa sztucznego do budowy ścian utrzymujących parcie gruntu lub wody. Grodzice z tworzyw sztucznych są odporne na korozję, czynniki atmosferyczne i zanieczyszczenia chemiczne. Obecnie stosowanie tych grodzic jest jeszcze niewielkie.
EN Sheet pile is steel or plastic shape used for wall construction to keep soil or water pressure. Plastic sheet piles are resistant to corrosion, atmospheric factors and chemical pollutions. At present, use of these piles is not extensive yet.
9
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 317-322
PL Artykuł prezentuje problematykę zapewnienia trwałości elementów nawierzchni drogowej. Od trwałości nawierzchni w określonych warunkach ruchu zależą częstotliwość, rodzaj i zakres zabiegów utrzymaniowych.
EN There is an issue concerning securing persistence of road surface elements presented in this article. Surface persistence in some specified traffic conditions determines frequency, kind and range of maintaining exertions.
10
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 10 65-68
PL W artykule przedstawiono metodę reliningu stosowaną do wzmacniania obiektów inżynierskich.
11
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 10 87-92
PL Dren francuski to znany od stuleci dren kamienny, uzupełniony na całym obwodzie przekroju o przegrodę filtracyjną, pełniącą jednocześnie funkcję separacyjną, która uniemożliwia wnikanie cząstek otaczajacego gruntu do wnętrza przekroju drenu. W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywa[...]
12
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 4/80 35-42
13
88%
Logistics and Transport
EN Drivers’ self image and perception of other drivers comprise the main road traffic factors under analysis in this paper. The impact of these factors on traffic safety was evaluated through a survey among drivers. The outcome of the survey led to interesting conclusions related primarily to the relat[...]
14
88%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 4 69--80
EN The paper presents the concept of the risk evaluation for road infrastructure exposed to natural hazards - floods and landslides. Floods and surface mass movements impose a serious threat to the contemporary activities and people’s lives in modern economy. The natural meteorological and hydrological[...]
15
88%
Archiwum Motoryzacji
EN Recently the extensive growth of the vehicles number in large cities have been observed, which leads to the road network overload. The purpose of current article is to demonstrate the method of mathematical model creation for environmental monitoring at the crossroads. This mathematical model can be[...]
16
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 5 14--19
PL Artykuł zawiera omówienie zagadnień profilaktyki i likwidacji skutków eksploatacji górniczej dla ulic zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Prostej. W zarysie przedstawiono przebieg dotychczasowych napraw szkód spowodowanych działalnością górniczą i działań pod[...]
EN Usually associated with damage to buildings, the issue of mining damage also affects the networks of roads and streets. Difficulties in use of roads (faults and mounds) are systematically removed by mining companies, which ultimately finance generał repairs of affected roads and modernisations force[...]
17
75%
Izolacje
PL W artykule omówiono zagadnienie zagęszczania gruntów niespoistych podczas robót ziemnych. Opisano parametry związane z gęstością gruntów oraz zależność między wskaźnikiem jednorodności uziarnienia a wskaźnikiem nośności. Przedstawiono zalety i ograniczenia zapisów specyfikacji technicznych w drogown[...]
EN The article discusses the issue associated with compacting noncohesive soils during earthworks. In course of the article soil compactibility parameters are described, as well as the relationship between Uniformity Coefficient and Bearing Ratio. Finally, the article presents the qualities and limitat[...]
18
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 5 (7) 24-32
PL Przedstawiamy charakterystykę obiektów inżynierskich budowanych na 24-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S8 z Jeżewa do Białegostoku.
EN The article presents the characteristics of engineering objects that a e being built on the S8 expressway. The author describes their construction, architectural details and equipment.
19
75%
Izolacje
PL Polski rząd zainteresowany jest rozwojem sieci transportu drogowego, od tego bowiem uzależniony jest rozwój gospodarki. Ponadto budowa dróg w Polsce jest konieczna ze względu na ciągle wzrastające zatłoczenie, którego przyczyną jest zwiększanie się liczby pojazdów oraz pogarszanie stanu istniejących[...]
20
75%
Izolacje
PL Rola nawierzchni sprowadza się do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwwodnej płyty pomostu obiektu inżynierskiego oraz zapewnienia odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Najpopularniejszymi nawierzchniami na obiektach inżynierskich są nawierzchnie asfaltowe.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last