Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 204
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road traffic safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Policja zachodniopomorska wspólnie ze Stowarzyszeniem Psychologów w Polsce, Telewizją Polską Oddział w Szczecinie w okresie turystycznym roku ubiegłego przeprowadziła pilotażowy program pod nazwą "Mad-Max - wściekły kierowca" na głównych szlakach komunikacyjnych. Celem programu było zwrócenie uwagi [...]
EN West-Pomeranian police together with the Association of Psychologists in Poland, Polish Television Branch in Szczecin run project called "MAD-MAX - furious driver" along main roads in holidays last year. The aim of the project was to draw the attention on the problem of negative behaviour among driv[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Poland has one of the highest fatal accidents and victims indicators in European Union. In 2010, there were 38 832 road accidents. 3907 people were killed and 48 952 were injured. It is assumed that road accidents are a cost of the growth of motorise and transport. Since year 2000, there were about [...]
3
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 221--228
EN Driving is an extremely complex behaviour that is also very difficult to measure. Recently, were conducted research which main purpose was quantification of chosen driving parameters to identify dangerous behaviours. For these research modern apparatus for psychophysiology reactions were commonly us[...]
4
80%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 10 36-39
PL Opis odcinków badawczych(progi zwalniające i akustyczne, fotoradary, małe ronda, ograniczenie prędkości) i metod pomiarowych. Wyniki badań i ich analiza.
EN Description of survey section (speed and acoustic bumps, photoradars, small traffic circles, speed limits) and measurements methods. Survey results and analysis.
5
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 5 2-6
PL Analiza przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach. Czynniki i zjawiska wpływające na poziom brd. Stówa kluczowe: inżynieria mchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EN Analysis of the reasons of poor safety of the road traffic in Polish cities. Factors and occurrences influencing road traffic safety. Key words: traffic engineering, road traffic safety.
6
80%
Logistyka
PL W referacie omówiono rodzaje bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w krajach unijnych, które powinny być w możliwie krótkim czasie wprowadzone do polskiej praktyki drogowej. Zwraca też uwagę na istotę rozszerzania i upowszechniania wiedzy o tych urządzeniach, a zwłaszcza możliwościach poprawy war[...]
EN This thesis describes different kinds of road traffic safety devices used in the European Union, which should be introduced in Poland in the shortest possible time. It also draws attention to the importance of spreading knowledge about these devices, especially about possible means of improving the [...]
7
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z parkowaniem występują nie tylko na parkingach, ale również w innych miejscach układu drogowego miasta. Zagrożenia te są efektem określonych, negatywnych zachowań uczestników ruchu, głównie kierujących pojazdami. Do takich zachowań należy nieprawidło[...]
EN Problems of road traffic safety related to parking appear not only at car parks but at any other places of city network. These dangers result because of definite, negative behavior of traffic participants, mainly divers. One of them is improper reverse. The essential dangers are the cases of running[...]
8
80%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 10 2-8
PL Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby ograniczania prędkości. Separatory i tablice uchylne. Zapory a ruch rowerowy. Słupki na drogach rowerowych. Obiekty w skrajni. Kładki dla rowerzystów. Stojaki rowerowe.
EN Speed humps and other ways of traffic calming. Separators and tangent-balance boards. Road barriers and bicycle traffic. Bollards in bicycle paths. Objects in structure gauge. Cycle-bridges. Cycle-stands.
9
80%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 4 8-14
PL Zagrożenie obiektywne i subiektywne w ruchu drogowym. Rodzaje metod oceny zagrożenia. Metody oceny oparte na prognozowanym stopniu zagrożenia. Wykorzystanie w metodach technik komputerowych. Potrzeba modelowania liczby i wskaźników zdarzeń drogowych.
EN Objective and subjective threats in road traffic. Types of threats assessments. Methods basing on predicted threat level. Utilisation of computer aided methods. Necessity of volume and coefficients of road events modelling.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 19--29
PL Województwo śląskie należy do najbardziej zurbanizowanych części Polski. Wysoki wskaźnik motoryzacji stanowi wyzwanie dla gęstej sieci drogowo-ulicznej tego obszaru. W artykule przedstawiono statystyki dotyczące wypadków w ruchu drogowym oraz liczby zabitych w województwie śląskim po 2003 roku. Ukaz[...]
EN Silesia province is a one of the most urbanized part of the Poland. The high rate of motorization is a challenge for a dense network of roads and streets in this area. The statistics on the road traffic accidents and the number of people killed in Silesia province after 2003 have been presented in t[...]
11
80%
Journal of KONES
EN Road traffic poses high risk to human health and life and material objects. In an emergency situation, it is crucial for a driver to be able to reduce speed of the vehicle and pull up as quickly as possible. The braking distance of a vehicle depends on many factors including the surface condition an[...]
12
80%
Journal of KONES
EN The article deals with the problems connected with road traffic safety highlighting driver’s ability to notice an untypical obstacle in the light of low beam headlights while driving in the night. Visibility of an unlit object during the night is not only related to its motion but also to the necess[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 3 81--89
EN The intense human activity determines the continuous development of systems and means of transport, which contributes to the intensification of existing road traffic risks and the emergence of new ones. Reduction in the number of fatalities of road accidents is dependent on investment in transport i[...]
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 295-300
PL Motoryzacja stanowi jeden z bardzo ważnych elementów życia gospodarczego i społecznego człowieka. Jej ciągły rozwój sprzyja powstawaniu nie tylko wielu dodatnich zjawisk, ale także i ujemnych zagrożeń. Najpoważniejsze z nich, dotyczące wypadków i kolizji drogowych, występują właśnie w dziedzinie bez[...]
EN Motorization is one of the most important elements of human’s economic and social life. Its continuing development favors the formation of many not only positive phenomena, but also the negative risks. The most serious of them, for road accidents, is an area of road safety. One of the main circumsta[...]
15
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2015 Z. 268 153--160
PL W analizach przyczyn wypadków po zapadnięciu zmierzchu bardzo rzadko jako powód zdarzenia podawana jest zła jakość oświetlenia reflektorowego. Jednak gdy analizie podda się współczesne wymagania dla oświetlenia reflektorowego oraz możliwe zasięgi oświetlanej drogi i zestawi z dopuszczalnymi prędkośc[...]
EN The analyzes of the causes of accidents during nightime very rarely show as a cause the poor quality of headlights. However, when subjected to analysis of contemporary lighting requirements and possible ranges of illuminated road ahead vehicle in combination with traffic speeds limits it shows a cle[...]
16
80%
Logistyka
2015 nr 4 8439--8457, CD2, cz. 5
PL W celu przeprowadzenia badań oddziaływania reklam na percepcję kierujących dokonano przeglądu i analizy rzeczywistych reklam, umieszczonych w różnych miejscach w Warszawie i jej okolicach, a następnie wybrano trasę, na której przeprowadzono badania odniesienia. Zauważono kilka prawidłowości i wysuni[...]
EN In order to carry out impact studies on driver’s perception by advertisements the reviews and analyzes the of actual advertisements was done. Outdoor advertisements were placed in various locations in Warsaw and its vicinity where a route was selected on which the reference test was carried out. Som[...]
17
80%
Journal of KONES
EN The aim of the paper is to present the main guidelines of the Safeway2School European research project. The project's primary objective is to determine the safest route for school buses that transport children to school, through low traffic density areas, avoiding black spots. The project anticipate[...]
18
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł dotyczy charakterystyki percepcji wzrokowej drogi i jej powiązania z procesem projektowania dróg. Autor zwraca uwagę przede wszystkim na trudności w procesach percepcyjnych użytkowników dróg i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The presentation is tied with characteristics of visual perception and its connection with traffic engineering. In the first, the author pointed at some difficulties in perceptual processes of road users and their consequences for traffic safety.
19
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono podstawowe informacje związane z genezą, budową, zasadami działania i funkcjonowaniem holenderskiego punktu informacyjnego związanego z problematyką Trwałego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Punkt ten został w ramach współpracy dwóch firm: holenderskiej Royal Haskoning i pol[...]
EN The general information on genesis, structure, rules and operation of Dutch information point concerning the problems of Permanent Road Traffic Safety. This point was translated with co-operation of two firms: Dutch one the Royal Haskoning and Polish one EKKOM and located at the Road Portal edroga ([...]
20
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie opisano te postawy i sposoby zachowania się kierujących oraz innych uczestników ruchu drogowego, które są najczęściej przyczynami wypadków i zdarzeń drogowych. Omówiono ponadto główne działania Policji w zakresie profilaktyki, dyscyplinowania uczestników ruchu i reedukacji kierowców.
EN Some attitudes and ways of behaviour among drivers and other participants of road traffic that are common causes of road events and accidents have been described in the paper. The general directions of Police activity toward prevention, discipline of road traffic participants and re-education of dri[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last