Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The emission of PM from combustion engines (given not only as mass but also number) has become the main determining factor influencing the design of drivetrains of modern vehicles. The PM measurement to date, based on the gravimetric method does not guarantee results on an expected accuracy and repe[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Current internal combustion engine technology for road vehicles allows us to meet the existing and planned future standards for emission. However, the motion of a moving vehicle used in real operating conditions is frequent changes of the values of power in the powertrain. The analysis of the result[...]
3
80%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 3 189--196
EN The article compares driving test data using the latest legislative proposals applicable to passenger cars. Real Driving Emissions procedures have been introduced in the Commission Regulation (EU) 2016/427. Currently, quantitative RDE requirements have been established to limit emissions from exhaus[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 207-214
PL Samochodowe "czarne skrzynki", znane pod skrótową nazwą UDS (Unfall Daten Speicher) lub ADR (Accident Data Recorder) są urządzeniami umożliwiającymi odtworzenie parametrów kinematycznych ruchu samochodu, istotnych na przykład dla rekonstrukcji wypadku drogowego. Zakres ich działania (liczba i rodzaj[...]
EN "Black boxes" in cars known as UDS (abbreviation for Unfall Daten Speicher) or ADR (Accident Data Recorder) are the devices which enable to reproduce the kinematic parameters of a car's movement vital for example to reconstruct a road accident. The range of their action (the number and the type of r[...]
5
61%
Transport Samochodowy
2008 z. 4 57--67
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisji spalin pojazdów w warunkach drogowych. Testy wykonywano na odcinku kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych; zawierają one informację o eksploatacyjnej emisji spalin pojazdów i dotyczą rzeczywistych warunków ruchu pojazdu. Uzyskane wy[...]
EN The paper presents results of vehicles emission tests in wad traffic conditions. The tests were carried out on stretches extending for several dozen kilometres in various road conditions. They include information on emissions produced by vehicles during their use in real-life driving conditions. The[...]
6
61%
Logistyka
2014 nr 3 2509--2516
PL W artykule przedstawiono metodykę badań obciążeń w układzie kierowniczym w tym pomiar sił w drążkach poprzecznych układu kierowniczego. Siły w drążkach są sumowane na listwie zębatej układu kierowniczego i siła wypadkowa na listwie jest przenoszona na koło kierownicy. Ponieważ momenty wokół osi zata[...]
EN zzThe paper presents the methodology of the steering system load testing including the measurement of the forces in the tie rods. The forces in tie rods are summarized on the toothed bar of the steering system and the resultant force is transmitted to the steering wheel. Since the moments/torques ar[...]
7
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 463--472
PL W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych emisji spalin pojazdów o różnej klasie emisyjnej zasilanych sprężonym gazem ziemnym w różnych warunkach ruchu. Badania emisji spalin wykonano podczas przejazdów wyznaczoną trasą pomiarową, którą podzielono na odcinki o różnej specyfice natężenia ruchu [...]
EN The paper presents results of the road tests of exhaust gas emissions of vehicles of different emission classes (Euro 4 and Euro 5, with similar mileage), fuelled with compressed natural gas. The tests of exhaust emissions were conducted on parts of the road with different characteristics of the tra[...]
8
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule opisano zestaw aparatury do oceny stateczności i kierowalności pojazdów pożarniczych lub innych samochodów z wysoko umieszczonym środkiem masy. W skład systemu pomiarowego wchodzą czujniki pozwalające na pomiar wartości parametrów, charakteryzujących wymuszenia działające na badany pojazd[...]
EN The article presents the set of apparatus for assessment of the stability and manoeuvrability of the fire engines or other with the centre of mass located at significant height. The system includes the sensors that allow the measurement of the parameters that characterise the stimulation forces acti[...]
9
51%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 42-53
PL Artykuł opisuje badania symulacyjne algorytmu wyznaczania mocy i siły napędowej na kołach samochodu podczas testu drogowego, w którym jako obciążenie wykorzystuje się bezwładność testowanego pojazdu. Zagadnienie przedstawiono w kontekście, wykorzystania platformy pomiarowej PAAF II do pomiarów przys[...]
EN The article describes the simulation algorithm for power and driving force behind the wheels of the car during the road test, which is used as a load inertia of the vehicle to be tested. The subject is shown in context of direct acceleration measurement with use of digital sensor fixed to car's chas[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2211-2218
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach miejskich. Testy pojazdów wykonywano na odcinku kilkunastu kilometrów w podobnych warunkach drogowych; dane te zawierają informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rzeczywistych warunków ich ruchu. Do pomiaró[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained (city). The tests were carried out on section of tens kilometers in road conditions. They include information on emissivity of vehicles in exploit[...]
11
51%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Stały postęp techniczny w produkcji materiałów konstrukcyjnych, paliw i olejów oraz w technologii budowy maszyn przyczynia się do ciągłego doskonalenia silników spalinowych. Rozwój ten zmierza w kierunku zmniejszenia toksyczności emitowanych spalin, ograniczenia zużycia paliwa, podwyższenia mocy uzy[...]
EN The permanent technological progress of construction materials, fuels and lubricating oils results in continuous internal combustion engines evolution. The development of the combustion engines tends towards reducing the toxicity of the exhaust gases, reducing fuel consumption and increasing the pow[...]
12
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2000 nr 2(5) 56-59
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości żelaza Fe w oleju silnikowym samochodów STAR 1142 z silnikiem 359M. Badania prowadzono na pięciu samochodach w zakresie przebiegu drogowego od O do 100 tyś .km. Uzyskane wartości porównano z wynikami wcześniej prowadzonych badań stanowiskowych i drogo[...]
EN The tests of iron content in engine oil of trucks STAR 1142 with engines 359M are presented in the paper. The tests were carried out on the sample of five trucks used under the supervision during the mileage from O to 100 000 km. Obtained results were compared with results of earlier executed stand [...]
13
51%
Logistyka
2014 nr 6 1559-1566
PL W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań wykonanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji, na podstawie których opracowano test jezdny. Prace dotyczyły autobusu miejskiego z napędem hybrydowym w konfiguracji szeregowej, obsługującego trasę podmiejską w okolicach aglomeracji poznańskiej. [...]
EN The article presents the methodology and results of tests performed under real operating conditions, which used to develop new drive test. The work focused on the city bus with hybrid powertrain in a series configuration , supports suburban route in the vicinity of the agglomeration. Data on the wor[...]
14
51%
Logistyka
2014 nr 3 3213--3225
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niez[...]
EN The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In ord[...]
15
51%
Logistyka
2014 nr 3 2453--2461
PL W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oceny energetycznej oleju napędowego i biopaliwa B10 w kształtowaniu wskaźników trakcyjnych pojazdów wyposażonych w silniki Diesla. Ważnym segmentem tej oceny są testy drogowe dotyczące dynamiki, kontrolnego i eksploatacyjnego zużycia paliw[...]
EN The article presents the most important information concerning energetic evaluation of diesel fuel and biofuel B10 in virtue of the traction indicators of vehicles equipped with diesel engines. An important segment of this evaluation are road tests on vehicle dynamics and control and operational fue[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 99--106
PL Artykuł przedstawia układ, którego celem jest wczesne wykrycie niewyrównoważenia koła ogumionego samochodu. Przedstawiono opis problematyki związanej z wykrywaniem niewyrównoważenia koła w trakcie badań drogowych. Opisano sposób pomiaru drgań nadwozia poprzez wykorzystanie akcelerometru, który zamon[...]
EN The article shows a system, which is devoted to early detection of wheel unbalance of tired wheel of car. The description of problematic related to with detection during movement on road was shown. Method of vibration measurement with use of accelerometer fixed in car's cabin is presented. Additiona[...]
17
51%
Logistyka
2014 nr 3 5939--5946
The paper presents the measurement device and the measurement method for the diagnosis of road pavement condition. The author proposes its own methods of detecting distresses of road infrastructure elements. The proposed solution uses video data obtained from the CCD cameras. Analysis and evaluation[...]
PL W pracy przedstawiono urządzenia i metody pomiarowe stosowane w diagnostyce nawierzchni drogowych. Autor pracy zaproponował własną metody identyfikacji uszkodzeń elementów infrastruktury drogowej. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje dane wizyjne pozyskane z układu stereowizyjnego kamer CCD. Analiza[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1393-1402
PL W pracy przedstawiono problematykę realizacji badań drogowych autobusów w typowych warunkach eksploatacji, charakteryzowanych poprzez prędkość komunikacyjną. Artykuł prezentuje opracowaną procedurę badawczą zapewniającą powtarzalność i porównywalność wyników badań w zakresie zużycia paliwa. Opisano [...]
EN The paper presents a procedure of fuel consumption measurements in road test. The main aim was to obtain repeatable and comparable results of measurements made for buses produced by different manufacturers. The procedure is based on instantaneous measurements of the velocity and uses software for vi[...]
19
51%
Logistyka
2015 nr 3 5051--5059, CD 1
PL Bułgaria nigdy nie zasłynęła z produkcji samochodów osobowych. Ich produkcja nie udała się ze względu na nieduży rynek zbytu. Bardziej opłacało się Bułgarom importować samochody osobowe np. od sąsiadów, zwłaszcza z tzw. bloku wschodniego, niż wytężać siły i środki na produkcję własnego samochodu. Ni[...]
EN Bulgaria has never become famous for the production of passenger cars. Their production was not successful due to the small market. It was more profitable for the Bulgarians to import passenger cars, for example, from the neighbours especially, so-called, Eastern bloc ones, than exert themselves and[...]
20
51%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji przebiegów momentu i mocy silnika w oparciu o test drogowy, w którym bezpośredni pomiar wykonywany jest z użyciem trzyosiowego akcelerometru i żyroskopu zamocowanych do nadwozia samochodu. Estymacja podstawowych charakterystyk silnika realizowana jest w oparciu[...]
EN In this paper method of estimation of combustion engine power and torque based on road test is shown. In this particular test the measurement is performed using three axial accelerometer and rate gyroscope fastened to car's chassis. Estimation of main engine characteristics is made with use of measu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last