Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road signs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2013 nr 12 361--366
PL Zarządzanie ruchem drogowym, w związku z rozbudowywaniem sieci drogowej, stanowi niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i efektywnego przemieszczania się pojazdów. Stosowanie znaków o zmiennej treści (zzt) jest nowoczesnym, stale rozwijającym się segmentem zarządzania ruchem [...]
EN Traffic management is essential element for safety drivers and effective moving of vehicles during increasing of road net. Variable Message Signs (VMS) are the segment of traffic management, which is modern solution and permanently in progress. It was described the LED Variable Message Signs and Boa[...]
2
100%
Drogownictwo
2011 nr 7-8 264-266
PL W artykule przedstawiono zarys historii rozwoju oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki drogowe mają już kilkusetletnią historię. Każdy znak drogowy, może kryć w sobie nie tylko praktyczną wiadomość, ale i interesującą przeszłość. Przedstawiony krótki rys historyczny powinien[...]
EN In article shows of signage and road safety devices development. Road signs has a several hundred years history. Every road sign has not only practical message, but also interesting past. Short historical outline presented in the article should encourage users of roads for attentive observe of road[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 4 7969--7974, CD2
PL Artykuł przedstawia problematykę znaków drogowych w symulacji wirtualnego świata dla symulatora drogowego AS1200-6, należącego do urządzeń wysokiej klasy. Czytelnikowi zostaje przybliżona w tekście rozwiązania technologiczne wizualizacji wirtualnego otoczenia oraz powiązane z nimi problemy. Przytocz[...]
EN The article presents the problem of road signs in the virtual world simulation for AS1200-6 road simulator, belonging to high-end devices. The reader is approximate in the text of the virtual visualization technology environment and related issues. Quoted issues related to the stereoscopic vision of[...]
4
84%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 10 49--54
PL Współczesny rozwój motoryzacji coraz częściej wymaga refleksji nad skutecznością oznakowania dróg. Zmusza do tego wzrost ruchu międzynarodowego, i to nierzadko na dalekie trasy. Obserwowanie, jak dane sytuacje drogowe są oznakowane w innych krajach – w tym zakręty – jest dość ważnym elementem analiz[...]
EN The article makes the reader reflect upon the marking effectiveness, which is forced by increasing international traffic. Observing how individual traffic situations (including turns) are marked in other countries is quite an important element in an analysis aimed at identifying what could and what [...]
5
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 72-73
PL Zmiany klimatyczne, urbanizacja i starzenie się społeczeństwa nabierają dla wszystkich coraz większego znaczenia. Niezwykle istotny staje się rozwój infrastruktury, a bezpieczne i funkcjonalne drogi stanowią jego kluczowy element. Oznaczenia drogowe są istotnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństw[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 330--334, CD
PL Artykuł porusza kwestie zastosowania pionowego oznakowania dróg, takiego jak np. znak „stop” oraz „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniach typu X. Zamodelowanie wariantów skrzyżowań zostało przeprowadzone w programie do mikrosymulacji ruchu drogowego VISSIM. Właściwa część pracy dotyczy założenia okr[...]
EN The article focuses on the issues of application of the vertical road signs, such as the “stop” and “yield” at the x type intersections. Modelling of variants was carried out in the program for traffic microsimulation VISSIM. The main part of the work is about establishing specific traffic stream sc[...]
7
84%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2016 Nr 9 (50) 23--27
PL Stale wzrastający proces motoryzacji w kraju powoduje problemy związane z przepustowością istniejących ciągów drogowych, szczególnie w miejscach skrzyżowań. Zarządcy dróg próbują rozwiązać problem zapewnienia przepustowości budując coraz to nowe ronda. W ostatnim czasie coraz więcej i częściej proje[...]
8
84%
Archives of Transport
PL Przedstawiona w artykule problematyka znaków o zmiennej treści została przeanalizowana w aspekcie właściwego doboru kąta dystrybucji wiązki świetlnej. Wykazano, że uzasadniona jest należyta kontrola tej wiązki, w zależności od rodzaju drogi i jej przebiegu, ponieważ właściwy kąt dystrybucji światła [...]
EN The topic of the variable message signs presented in this article was analysed in the aspect of proper choice of the light beam distribution angle. It was proven that the proper control of the beam is justified, depending on the road type and it’s course, since the proper distribution angle lead to [...]
9
67%
Logistyka
PL Przejścia dla zwierząt w połączeniu z grodzeniem dróg są najskuteczniejszą metodą zapobiegającą wypadkom z udziałem zwierząt, jednak rozwiązanie to nie zawsze jest uzasadnione lub wręcz moSliwe. Opracowuje się więc inne metody, przewaSnie polegające na ostrzeganiu zwierząt przed nadjeSdSającym pojaz[...]
EN Animal overpasses and underpasses in combination with wildlife fencing is the most effective method of preventing animal-vehicle collisions. However it is not always possible or cost-effective. Therefore new methods are being invented: animal deterring systems and systems warning drivers against ani[...]
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1433--1438
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, podstawowe trzy to: zachowanie kierującego pojazdem, stan techniczny pojazdu, oraz droga i warunki atmosferyczne panujące na niej. Stan techniczny nawierzchni drogi, jej właściwości przeciwpoślizgowe to z punktu widzenia infrastruktury drogo[...]
EN Traffic safety depends on many factors, basic three are: the behavior of driving a vehicle, the technical condition of the vehicle and the road and weather conditions prevailing on it. The technical condition of the road surface, the competent skid-Justice from the point of view of road infrastructu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last