Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 432
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 153--160
EN Because of low traffic safety level, Poland, in accordance with tendencies and recommendations of EU, established ambitious target of fatalities decrease by 50% till year 2013 in relation to year 2003. The matter consists in undertaking coordinated actions, resulting from previously prepared road sa[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 219-227
PL W ostatnich czasach coraz częściej spotykamy się z przypadkami nie tylko kolizji drogowych, ale również z ciągle rosnącą liczbą kradzieży pojazdów i ładunków. Należy więc przewartościować problem bezpieczeństwa na drodze. W niniejszej pracy poruszony jest problem monitorowania pojazdów i jego wpływ [...]
EN Lately we often neet not only the road accidents, but also constantly increasing number of car and load theft. We should then re-evaluate the problem of safety on the road. In this work we put upon a question of vehicle monitoring and it's influence on road safety improvement. We also present a new [...]
3
80%
Journal of KONES
EN The paper presents the methodology prepared by the author. During the process of acquiring new vehicles for the armed forces, time is of the essence in practice of conducting a wide range of structure changes in previously implemented undercarriages. It has to be pointed out that with a high individ[...]
4
80%
Journal of KONES
EN A critical traffic situation has been explored where a double-deck bus may roll over. The factors that may cause critical situations during a bus drive have been analysed. Based on this, they may be categorised as being related to vehicle construction, vehicle operation, and road infrastructure. A s[...]
5
80%
Logistyka
PL Według statystyk każdego dnia w wypadkach drogowych ginie 11 osób, 134 są ranne. W roku 2011 doszło w Polsce do ponad 39 000 wypadków drogowych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo faktu, iż od 2010 roku obserwuje się zmniejszenie liczby wypadków drogowych w stosunku[...]
EN According to statistics, every day in road accidents 11 people are killed, 134 are injured. In 2011 in Poland there were more than 39 000 road accidents, which represents an increase according to the previous year. Despite the fact that since 2010 one observes a reduction in the number of road accid[...]
6
80%
Journal of KONES
EN There are a lot of activities world-wide, aimed at increasing road safety. According to the statistics, young novice drivers are at the highest risk of being involved in crashes, and more often than other age groups, cause danger on the road. A proper driving education of teenagers and young persons[...]
7
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Poziom świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostawia wiele do życzenia. Zwracamy uwagę czytelników na kilka istotnych aspektów praktycznych, prawnych i technicznych tego zagadnienia.
EN The paper describes technical and legal aspects of road accidents. The author explains also how to act when participating the accident.
8
80%
Logistyka
PL Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest również wypadek drogowy. Obecnie wypadki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. Świadczy o tym zarówno ogrom[...]
EN People often experience unexpected and difficult situations to cope with. Some of them represent traumatic experience. This kind of situation includes a motor vehicle accident (MVA). Road accidents are recognized as a today's public health problem. It is not only evidenced by the great number of roa[...]
9
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Każdego roku polskie drogi stają się sceną, na której rozgrywa się kilkadziesiąt tysięcy tragedii ludzkich. Wypadki drogowe stały się bardzo poważnym problemem społecznym, bowiem wiążą się nierozerwalnie z ogromnymi stratami, zarówno wymiernymi, jak i tymi niezwykle trudnymi do oszacowania, jakimi s[...]
EN The article concerns on the issue of road safety in Poland. The author describes the biggest threats, such as toohigh speed or drivers using alcohol and suggest solutions that could be helpful to eliminate these dangers.
10
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Różne elementy systemu człowiek-pojazd-droga mogą stwarzać okoliczności, które sprzyjają wypadkowi o różnej ciężkości. Ciężkość wypadku drogowego definiowana przez stan najdotkliwiej poszkodowanej ofiary jest zmienną losową o charakterze jakościowym, dlatego badania czynników, które mogą mieć wpływ [...]
EN The influence of some road geometrical parameters and characteristics of road vicinity on traffic safety has been identified and measured in the work. The real data of multi-vehicle accidents without pedestrians on non-urban roads for a chosen region of Poland is the object of the research. Logistic[...]
11
80%
Logistyka
PL Współczesna edukacja musi sprostać szybkim zmianom zachodzącym w wielu dziedzinach życia, jak również w zakresie filozofii nauczania. Zmiany w edukacji, w tym w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, są nieuniknione, a ich zwiastunem są m.in. nowe poglądy na temat uczenia się. W artykule zaprezent[...]
EN Modern education has to rise to fast changes taking place in many areas of life, as well as in the scope of teaching philosophy. The changes in education, including road safety education are inevitable and its heralds are, among others, new approaches to learning methods. This article presents selec[...]
12
80%
Logistyka
EN The paper describes the current situation in the area of European road safety and draws attention to the adverse developments in several Central European countries. It contains recommendations for networking and building multi-stakeholder partnerships for road safety at regional, national and intern[...]
13
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 2 72--77
PL W artykule przybliżono zagadnienie jednolitego diagnozowania warstwowego dla różnych etapów wiedzy o obiekcie. Sposób pozyskiwania wiedzy w przypadkach konieczności diagnozowania sytuacji typu NNNN (nagłe, niespodziewane, nieznane, niepohamowane) przedstawiono na przykładzie analizy systemu transpor[...]
EN In the paper problem of unified stratum diagnosing process for different knowledge about the object has been introduced. A method of gaining the knowledge in the cases of necessity of diagnosing SUUU ( sudden, unknown, unpredictable, uncontrollable) situations on the basis of road transport system a[...]
14
80%
Journal of Polish CIMEEAC
EN The area of the roadway covered with petroleum-derived substance is characterized by lowering the grip of tyres of the vehicle to the roadway. In realistic conditions of the road traffic that kind of obstacles are with difficulty noticeable for the driver and sedatenesses constitute the element of s[...]
15
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 1 167--172
EN The article presents the results of comparative tests of the experimental designs of the braking system of high mobility vehicles. Braking systems determine the safety of vehicles. Higher mobility requirements should not remain without an effect on adapting the braking system to the use conditions. [...]
16
80%
Logistics and Transport
EN For a dozen or so years, despite a transitional financial crisis, the European Union countries have been observing a steady growth in the movement of goods by road transport. As specified by the European Commission, the share of road transport in total movement of goods (in tkm) in the European coun[...]
17
80%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 4 13-19
PL Sześć lat funkcjonowania Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, obecny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz nowe wyzwania w tym zakresie, wyznaczone przez Unię Europejską do roku 2020, skłaniają do wykonywania ocen i identyfikacji przeszkód oraz barier powodujący[...]
EN Abstract: Six years of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005, the current state of road safety in Poland and new challenges in this scope defined by the European Union until 2020, tend to perform assessments and identify obstacles and barriers causingdelays in the implementation of planned [...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 533-542
PL 8 maja 2001 Rada Ministrów przyjęła Program Ochrony Dróg GAMBIT 2000 jako program działań na lata 2001-2010. Jego zasadą jest scalenie programów ochrony dróg wraz z określeniem ilościowych celów. Międzynarodowe doświadczenia pokazują, podobnie jak tutaj, że program ma większą szansę powodzenia i moż[...]
EN In May 8, 2001 the Council of Ministers adopted the Road Safety Programme GAMBIT 2000 as Poland's programme for 2001-2010. It follows the principles of integrated road safety programmes with emphasis on quantitative targets. International experience shows that when positioned like this, the programm[...]
19
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 513-522
PL W artykule omówiona została problematyka wykorzystywania kampanii społecznych w systemie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione zostały zasady tworzenia kampanii społecznej, czynniki sprzyjające jej skuteczności. Zaprezentowane i omówione zostały wybrane kampanie na rzecz Brd[...]
EN The article discusses the issues surrounding the use of social campaigns on road safety measures. Are rules for creating a social campaign, enabling factors its effectiveness. Presented and discussed have been campaigns to road traffic safety conducted in recent years, with particular emphasis on th[...]
20
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W publikacji przedstawiono zdarzenie drogowe, którego przyczyną zaistnienia było nadmierne zużycie zaczepu holowniczego oraz wpływ innych czynników eksploatacyjno-obsługowych. Przeprowadzone i zilustrowane wyniki badań złącza pojazd-przyczepa jednoznacznie wskazują na błędy czynnika ludzkiego i niep[...]
EN This paper presents a road incident, which was caused by an extensive wear of towing coupling and influence of other maintenance factors. Conducted and illustrated results of vehicle-trail coupling interchangeably indicate on human errors and bad technical condition of the coupling, which resulted i[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last