Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The influence of the road surface types on the noise emission level is a significant source of uncertainty of road noise maps drawn up using computational methods. In such methods the influence of the road surface type is taken into account through a correction to the noise emission level determined[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę ekonomiczno-techniczną różnych typów rozwiązań zabezpieczeń wibroakustycznych na przykładzie węzła drogowego zlokalizowanego na głównej drodze wlotowej do aglomeracji miejskiej. Zaproponowano zabezpieczenia wibroakustyczne, dla których wykonano ocenę prognozowanych o[...]
EN The article presents an analysis of economic and technical aspects of vibroacoustic protection. The example is a road node located on the main artery through upstream to the urban agglomeration. Proposed vibroacoustical protection that underwent assessment of the expected impacts on the acoustic cli[...]
3
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Investigation results relevant to the implementation of algorithms for calculation of noise maps are presented in this paper. The aim of implementing the algorithms on a computer cluster is explained. Selected implementation details of the software called Noise Propagation Model are described. The s[...]
4
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 159--166
EN In this article we presented the issues concerning the measurement of road noise, measurement results, and the discussion pertaining to the methods of limiting the excessive noise in the city of Lublin. Mobile systems, equipped with software which enables editing the measurement data, analysis and p[...]
5
100%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 1 191--195
PL Praca zawiera ocenę klimatu akustycznego regionu Murowana Goślina. Ocenie podlegał hałas przy drodze wojewódzkiej nr196 i przy ulicy Tadeusza Kutrzeby oraz hałas przemysłowy na gra-nicy Wielkopolskich Zakładów Farmaceutycznych BIOWIN i zakładu hodowli drobiu w Przebę-dowie. Wyniki badań hałasu odnie[...]
EN The work includes assessment of an acoustic climate in the Murowana Goślina region. The road noise level was assessed at the Provincial Road No 196 and in Tadeusz Kutrzeba Street, while industrial noise was estimated at the border between BIOWIN Pharmaceutical Plant of Wielkopol-ska and the Poultry [...]
6
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Ekrany instalowane są głównie w celu ograniczenia propagacji hałasu drogowego na tereny zamieszkałe. Aby były skuteczne, podczas ich projektowania i montażu należy wziąć pod uwagę szereg zjawisk akustycznych, z których najważniejsze jest zjawisko dyfrakcji.
EN The paper refers to the issue of mistakes made during designing and realisation of noise barriers that influence their efficiency. The author describes important factors that have to be taken into consideration when designing and installing a noise barrier.
7
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, hałas zakwalifikowano jako jeden z czynników zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Należy on bowiem do tych szkodliwych elementów w otoczeniu człowieka, których oddziaływanie wzrasta z rozwojem cywilizacyjnym. Jednym z głównych źródeł hałasu j[...]
EN The authors describe the main source of noise, which is the road transport, and it's influence on people's living conditions and health. The analysis is based on the example of the north ring road of Warsaw.
8
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL W ostatnich latach na wielu obiektach inżynierskich stosowane są ekrany, które mają chronić środowisko przed hałasem komunikacyjnym. Stosuje się przy tym różne sposoby montowania ekranu do kapy obiektu.
EN The paper presents the study of influence of the installation methods on efficiency of noise barriers. The authors examined different types of construction and formulated the conclusions.
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono rozwiązanie technologiczne służące do ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego, zainstalowane na terenie PWSZ w Krośnie, przy drodze krajowej 28 na odcinku Jasło-Krosno. Omówiono jego strukturę wykonawczą oraz uzyskane w trakcie pomiarów na danej stacji wyniki zmian poziomu równoważ[...]
EN The article presents technological solution for permanent road noise monitoring, which was installed at State Higher Vocational School in Krosno, close to the road no. 28 on the Jasło-Krosno route. The paper describes system's structure and road noise equivalent level Leg(A) measured by means of tha[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 8255--8259
PL Głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego w Polsce jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej jest hałas drogowy, który dotyka głównie duże aglomeracje miejskie. Oddziałuje on negatywnie na samopoczucie i zdrowie osób narażonych na jago działanie. Artykuł przedstawia ten problem na przykładzie po[...]
EN The main threat to the acoustic climate in Poland and other countries of the European Union is the road noise that affects mainly large urban agglomerations. Negatively affects on the well-being and health of people exposed to it. The article shows that problem on the example of road noise measureme[...]
11
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 12 (12) 49--57
PL Przedstawiamy konstrukcję oraz cechy charakterystyczne stalowo-ziemnego ekranu akustycznego. Obiekt taki powstał w Kielcach przy ul. Krakowskiej - jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta.
EN The paper presents the construction and characteristic features of the noise barrier made of steel and ground. The example of such object was constructed in Kielce, along Krakowska street.
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 163--167, CD
PL W artykule omówione zostały organizacyjne i techniczne metody redukcji hałasu w przestrzeni miejskiej. Opisano oddziaływanie hałasu na jakość życia ludzi w mieście, podstawy prawne monitoringu hałasu oraz wskaźniki długookresowe średniego poziomu dźwięku i zasady ich wyznaczania. Wśród metod organiz[...]
EN The article discusses organizational and technical methods of noise reduction in urban space. The impact of noise on people's quality of life in the city, the legal basis for noise monitoring, the long-term indicators of the average sound level and the principle of their designation are described. A[...]
13
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 4 105--111
PL W artykule przedstawiono próbę oceny statystycznej wyników badań psychoakustycznych z przeprowadzonego eksperymentu nad dokuczliwością źródeł hałasu drogowego. Badaniu podlegała ocena dokuczliwości hałasowej emitowanych sygnałów akustycznych w warunkach laboratoryjnych. Otrzymane wyniki badań wykorz[...]
EN The article presents an attempt to statistical assessment of the results of psychoacoustic studies of the experiment carried out on the annoyance of road noise sources. The study was subjected to noise annoyance assessment of emitted acoustic signals under laboratory conditions. The obtained results[...]
14
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2017 Nr 9 (60) 31--42
PL Wzrost motoryzacji i tempa życia codziennego przekłada się na problemy komunikacyjne w miastach. Wzrastające tempo życia powoduje, że w miastach na ulicach dwujezdniowych umożliwiających szybkie przemieszczanie się pomiędzy dzielnicami tworzą się zwykle miejsca ze zwiększonym zagrożeniem wypadkowym.[...]
15
75%
Izolacje
1998 Nr 5 8-11
16
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2011 R. 4, nr 8 95-105
PL Praca zawiera przegląd regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Przedstawione również zostały podstawowe informacje o hałasie drogowym oraz mechanizmie jego powstawania. Scharakteryzowano główne rodzaje ekranów akustycznych, które stosowane są jako jedna z metod ochrony środo[...]
EN The paper regulations on the environmental protection against noise were included. Authors also presented basic information about the road noise, and the mechanism of its formation. The main types of noise baffles, used as one of the methods of environmental protection against road noise were charac[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 32--33, 50
PL W artykule omówiono możliwości ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu pochodzącego z ruchu pojazdów poruszających się po drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu na wysoką zabudowę mieszkaniową.
EN The article is an analysis showing the potential for reducing above normal impact of noise on the grounds of an established standard acoustic. In these areas there is a high residential buildings, located in the vicinity of the street Steel and Far exposed to the impact of traffic noise from vehicle[...]
18
63%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono model prognozowania hałasu wokół autostrady A2 na odcinku Komorniki – Krzesiny. Model opracowano na podstawie rejestracji poziomów dźwięku w trzech etapach badań związanych z fazami eksploatacji autostrady (pomiar tła akustycznego – bez ruchu pojazdów, pomiary po oddaniu odc[...]
EN This article presents a model of forecasting noise at Motorway A2 on section Komorniki – Krzesiny. This model was worked out on the basis of registration of sound levels in three stages of research connected with phases of using the motorway (measurement of acoustic background without traffic, measu[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 5 234--237
PL Przedstawiono różne elementy zagospodarowania, wraz z wynikami przeprowadzonych analiz poziomu hałasu, potwierdzającymi wpływ rodzaju elementu zagospodarowania na „uzyskany stan wyciszenia” na dojściu do przejścia i jego powierzchni.
EN The paper presents various development elements, together with the results of noise analyzes, confirming the impact of the development, depending on its type, on the “achieved status of soundproofness” on the access to the crossings and their surface.
20
63%
Drogownictwo
2015 nr 2 46--52
This paper presents the impact of appropriate selecting profiles of traffic flow variability on the sound level on national roads. The paper defines also conversion factors that allow the quick determination of the Design Hourly Volume used for noise analysis based on the AADT. It was also shown tha[...]
PL W artykule przedstawiono wpływ odpowiedniego doboru profili zmienności natężeń ruchu, na drogach krajowych, na poziom dźwięku w punkcie odbioru. Określono także wskaźniki przeliczeniowe, które umożliwiają szybkie wyznaczenie natężenia miarodajnego do analiz hałasu w oparciu o SDR. Wykazano również, [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last