Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road marking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 104--109, CD
PL Referat dotyczy zagadnień testowania i analizy wpływu oznakowania na zachowanie kierowców i warunków ruchu, co stanowi przedmiot eksperymentalnych analiz od wielu lat. Najczęstsze analizy dotyczą środowiska okołodrogowego oraz aspektów widoczności i adekwatnego przekazu znaku. W referacie zostały pr[...]
EN The issue of testing and analyzing the impact of road signs on the drivers’ behaviour and traffic conditions has been the subject of experimental analyses for many years. The most common analyzes concern the road-side environment and the visibility aspects as well as adequate message transmission. T[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 88--93, CD
PL W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące zasad oznakowania dróg. Przedstawiono podstawowe aspekty dotyczące nadmiernego oznakowania dróg w Polsce. Rosnąca, przy okazji każdej modernizacji drogi, liczba znaków często zamiast porządkować sytuację na drogach staje się czynnikiem dezorientującym k[...]
EN The article discusses some problems concerning the rules for road markings. The basic aspects relating to excessive road markings in Poland. Increasingly, on the occasion of each road modernization, the number of signs often instead of sorting the road situation becomes a disorienting factor for mot[...]
3
100%
Drogownictwo
2018 nr 10 299--310
PL Obecne technologie i materiały umożliwiają różne sposoby poziomego oznakowania dróg. Oznakowanie cienkowarstwowe jest stosunkowo tanie, ale mniej trwałe, jednak łatwo je regenerować. Oznakowanie grubowarstwowe jest droższe, ale o wiele bardziej trwałe, jednak trudne do regeneracji. Nowe technologie,[...]
EN Current technologies and materials allow for different ways of road marking. Thin-film road marking is relatively cheap but less durable, however it is easy to regenerate. Thick-film road marking is more expensive but much more durable, however it is difficult to regenerate. New technologies, such a[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
PL W przestrzeni publicznej stosuje się wiele oznaczeń służących polepszeniu bezpieczeństwa. Wspomniane oznaczenia bazują na komunikacji wizualnej, często są podświetlane. Takie rozwiązania wymagają doprowadzenia instalacji elektrycznej. Interesującym rozwiązaniem eliminującym zastosowanie kosztownej e[...]
EN In the public space, one can encounter many markings which serve to improve safety. These markings are based on visual communication and they often tend to be illuminated. Such solutions require an electrical installation. An interesting solution eliminating the use of costly electricity is the use [...]
5
80%
Budownictwo i Architektura
PL Rozpuszczalnikowe farby do poziomego znakowania dróg są znaczącym źródłem lotnych związków organicznych (Volatile Organic Compounds, VOC). VOC ulegając rozkładowi pod wpływem promieniowania słonecznego wpływają na powstawanie w troposferze ozonu, który jest związkiem chemicznym znacząco drażniącym s[...]
EN Solventborne road marking paints are meaningful sources of Volatile Organic Compounds (VOCs), which under solar irradiation affect formation of tropospheric ozone, a significant pulmonary irritant and a key pollutant responsible for smog formation. Influence of particular VOCs on ground-level ozone [...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1747--1756
PL W przypadku zajęcia pasa ruchu na drodze dwupasowej dwukierunkowej najczęściej wprowadza się ruch wahadłowy umożliwiający przejazd pojazdów na zmianę po zwężonym odcinku drogi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu takiego ruchu stosuje się oznakowanie odcinka zwężenia znakami drogowymi[...]
EN In case one lane is impassable on a two-way highway, alternating one-way traffic is usually introduced allowing vehicle passage in turns on the narrow stretch of the road. In order to ensure smooth and safe passage, the road narrowing is marked with road signs or traffic lights (constant or accommod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last