Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 176
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono zmiany wybranych wskaźników opisujących stan ilościowy infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2004-2009. Analizie poddano zmiany wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni twardej ogółem, wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej, udziału dróg o nawierzchni twar[...]
EN The paper presents changes in road infrastructure in Poland between 2004 and 2009, based on results of analysis of selected indices. These are changes in: density of hard surface roads, density of fast roads and motorways (km/100km2), structure of fast roads and motorways divided into urban and non-[...]
2
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono stan obecny oraz założenia rozwoju infrastruktury drogowej Polski Wschodniej, jako elementu składowego sieci drogowej kraju i Unii Europejskiej. Głębokie zapóźnienia w rozwoju infrastruktury tego regionu przejawiają się w braku autostrad, nielicznych, relatywnie krótkich odc[...]
3
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1457--1467
EN Implementation of infrastructural investments is a key factor contributing to the development potential of a region. The current law in force, regulating the implementation of infrastructural public purpose investments, simplifies the actions leading to terrain acquisition for road investments. The [...]
4
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2010 [nr] 9 (28) 62--67
PL Zjawiska powodziowe nie są w województwie małopolskim czymś wyjątkowym. Występują one co kilka lat i nie oszczędzają także infrastruktury drogowej. Pamiętamy powodzie z roku 1997, 2001, 2002, 2005 i 2007. Jednak skala powstałych w wyniku powodzi zniszczeń w roku bieżącym jest niewspółmiernie wyższa [...]
EN The paper concerns on the problem of roads and bridges destroyed by flood in Małopolska region. The authors describe many problems that the road administration had to go through, such as badly constructed legal documents that made dealing with the flood more difficult.
5
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
2018 Vol. 40, nr 3 202--207
EN The most important piece of road infrastructure is bridges. Wooden bridges have advanced constantly during the past decades. The trend began in Scandinavian countries but has also now gained significant ground in Russia. This research studies experimental endurance potential of the joints of the woo[...]
6
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Wytyczne UE w sprawie opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej. Dążenie do wyrównania różnic w wysokości stawek i systemach opłat. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na potrzeby infrastruktury drogowej w krajach UE. Przykłady systemów opłat drogowych stosowanych w Europie.
EN The European Union directives as far as the road infrastructure use fees are concerned. Striving for differences equalization in the amount of rates and in the payment systems. Ways of the financial means acquisition for the road infrastructure demands in the European Union countries. Examples of th[...]
7
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Różne w państwach UE metody poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. Relacje między politycznymi i technicznymi aspektami dążenia do interoperacyjności systemów elektronicznego pobierania opłat we Wspólnocie, w tym w Polsce, w świetle Dyrektywy 2004/52/EC, której wskazania będą wdrażan[...]
EN Diffirent in EU countries methods of fees perceptions for using road infrastructure. Relations between political and technical aspects pointed to interoperability of electronic fee perceptions system in European Community, also in Poland, under the new regulations 2004/52/EC, which will be introduce[...]
8
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Zmiany dostępności drogowej w latach 2000-2006. Porównanie województw i podregionów według wskaźników prostych i złożonych stosowanych do oceny dostępności drogowej. Wnioski dotyczące m.in. terytorialnego rozmieszczenia priorytetów inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury drogowej.
EN The changes of the road accessibility in years 2000-2006. Comparison of voivodeships with subregions, according to the simple and complex indicators, which are applied to the estimation of the road accessibility. Conclusions concerning among others the territorial arrangement of the investment prior[...]
9
70%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 18-19
PL IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011 odbyły się 15-17 listopada wCentrum MT Polska w Warszawie. Ofertę przedstawiło 117 wystawców z Polski i zagranicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne konferencje i seminaria, w trakcie których eksperci podejmowal[...]
10
70%
Elektro Info
2005 nr 3 44-48
11
70%
Przestrzeń i Forma
2018 nr 36 177--190
PL W artykule przeanalizowane zostały współczesne rozwiązania infrastruktury drogowej w kontekście modelu rozwoju smart city dla średnich miast europejskich. W studium przypadku dla Szczecina przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne inwestycje, które mogą wpisywać się w ideę miasta inteligen[...]
EN The article analyzes contemporary road infrastructure solutions in the context of the smart city development model for medium-sized European cities. The case study for Szczecin presents the most characteristic investments that can be part of the smart city concept, with the exception of the traffic [...]
12
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Natural hazards are frequently causing disturbances for different types of infrastructures, in particular for transport systems. Flooding and storm are considered as major threats to these systems. Based on examples of natural hazards’ impact on roads, possible approaches of vulnerability assessment[...]
13
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 414--418
PL W artykule omówiona została infrastruktura drogowa i jej rozwój, a także plany dotyczące dalszej rozbudowy zarówno sieci dróg publicznych, jak i sieci dróg krajowych do roku 2020/2030.
EN The article discusses road infrastructure and its evolution to this day, as well as plans for further expansion of the public road network and the national road network until 2020/2030.
14
70%
Archives of Transport
PL W artykule dokonano oceny przydatności stosowania pompowni w infrastrukturze drogowej. Dokonano analizy porównawczej systemu sterowania kaskadowego pracą pomp oraz systemu sterowania pracą pomp poprzez zmianę prędkości obrotowej. Jednym z kryteriów analizy było zapewnienie możliwości wykorzystania w[...]
EN The paper evaluates applicability of pumping plants to road infrastructure. A comparative analysis is undertaken of the cascade control system of pump operation and the control system of pump operation by varying of rotational speed. The possibility of employing head of sewage in the storage reservo[...]
15
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 1 44-47
PL W Chinach realizowany jest wyjątkowy projekt infrastrukturalny, w ramach którego powstaje drogowa przeprawa mostowo-tunelowa licząca blisko 50 km. Najtrudniejszą część inwestycji stanowi budowa tunelu i sztucznych wysp. Zastosowano tu m.in. innowacyjną technologię wbijania rur, która w przyszłości b[...]
16
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 5 48-50
17
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 5 76-80
18
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 6 46-48
PL W listopadzie 2012 r. do ruchu oddano blisko 95 km autostrady A1. Kierowcy mogą już jeździć niemal 85-kilometrowym odcinkiem z Kowala do Łodzi oraz 10-kilometrowym fragmentem Gorzyczki – Mszana. Dzięki nowo otwartej trasie skróci się czas przejazdu z centrum kraju na wybrzeże. W artykule opisano z[...]
19
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 1 2--6
PL Kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Ochrona pieszych, dzieci, rowerzystów. Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury. Lokalne bazy danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The creation of correct behaviour of road traffic participants. The protection of pedestrian, children and bicyclists. The construction and maintenance of safety transportation infrastructure. The local databases of road traffic safety state.
20
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 47-53
PL Problemy związane z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju transportu oraz niedoinwestowanie infrastruktury transportowej sprawiły, że niezbędna jest w Europie reforma systemu obciążeń za korzystanie z infrastruktury transportowej. Aby prowadzić działania w kierunku większej zgodności kosztów uż[...]
EN In recent years Europe faces increasing problems in introduction of balanced growth strategy in transport. One of main reasons for that is under investment of transport infrastructure which in turn leads to urgent need of rebuilding of infrastructure use charges and revenues system. Key problem in t[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last