Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road designing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł dotyczy charakterystyki percepcji wzrokowej drogi i jej powiązania z procesem projektowania dróg. Autor zwraca uwagę przede wszystkim na trudności w procesach percepcyjnych użytkowników dróg i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The presentation is tied with characteristics of visual perception and its connection with traffic engineering. In the first, the author pointed at some difficulties in perceptual processes of road users and their consequences for traffic safety.
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Planowanie przestrzenne ma bardzo duży wpływ na projektowanie dróg, które powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie można zauważyć niedocenianie procesu planowania przestrzennego przez zarządców dróg, a na tym etapie rozstrzygane s[...]
EN Physical planning influences on road designing. Road designing should follow up to regulations in force and provide proper road traffic safety. Nowadays it is noticed that the physical planning process is underestimated by road managers, although at this stage it is come a decision on the problems a[...]
3
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Wymagania polskich przepisów prawnych i procedury związane z ubieganiem się o korzystanie z funduszy Unii Europejskiej mają istotny wpływ na zakres zamawianej dokumentacji projektowej. Dla ujednolicenia zasad wykonywania szczegółowych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na prace projek[...]
EN The demands of Polish law regulations and procedures connected with application for funds from European Union have a significant influence on the range of ordered project documentation. To equalise the rules of preparation any precise specification of essential conditions on order (SIWZ) for project[...]
4
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie zaprezentowano zakres prac związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych kierowanych do Komisji Europejskiej. Podano także wymagania i najczęściej spotykane problemy z jakimi borykają się autorzy wniosków i związanych z nimi integralnie studiów wykonalności o[...]
EN The scope of works accompletive preparation the application for refinance road investment addressed to European Committee has been presented in the paper. There are also given the demands and the most often met problems while preparing the applications and feasibility study and reports on ecocide. B[...]
5
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Prace badawcze podjęte w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu PK w latach 2002÷2004 stały się podstawą opracowania nowych, polskich metod obliczeniowych dla skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, rond i skrzyżowań z sygnalizacją. Metody te umożliwiają prowadzenie analiz przepustowości oraz warunk[...]
EN The research works undertaken at the Chair of Road and Traffic Engineering from 2002 to 2004 became the base in elaboration a new, Polish counting method for crossings with the right of way, roundabounds and crossings with light signalling. The methods allow to analyse the capacity and traffic condi[...]
6
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono historię powstawania i zmian holenderskich wytycznych projektowania i innych materiałów o charakterze podręczników dobrych praktyk. W ramach opisu holenderskich wytycznych podano problemy związane z kategoryzacją dróg, zasady trwałego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz naj[...]
EN The history of formation and changes in Dutch guidelines of designing and other examples of good practice have been presented in the paper. Among others the problems concerning to road rating, rules of permanent road traffic safety and the most important features of designing have been also given. T[...]
7
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Projektanci i inni uczestnicy procesu projektowania (zarząd drogi, zarządzający ruchem, inwestorzy komercyjni np. obiektów przydrożnych, władze administracyjne miast, gmin, powiatów, właściciele i użytkownicy posesji przylegających do drogi itp.) napotykają w swojej pracy, w codziennej działalności [...]
EN The designers and the other participants of designing process meet lots of defects in designing regulations and in other regulations having an effect on designing. These defects have various range and refer to various aspects of designing. The selected problems are presented in the paper.
8
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono doświadczenia PSiPD "Klotoida" w stosowaniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do najczęstszych problemów należą konsekwencje zakresu stosowalności rozporządzenia oraz przyjęte wartości graniczne. Wsk[...]
EN The experiences of PSiPD "Klotoida" in application of ordinance on technical conditions toward public roads and their location have been presented in the paper. The most common problems are the consequences of the range of the ordinance applicability and boundary values undertaken in it. The incorre[...]
9
63%
Mosty
2013 nr 1 20--22
PL Projektowanie obiektów inżynierskich i dróg w takich warunkach wymaga zastosowania specjalistycznych technologii i nowoczesnych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono przykłady wpływu czasu na nośność pali, co bezpośrednio jest związane z ich liczbą i długością zastosowaną w posadowieniu pod[...]
EN Designing of structures and roads in such conditions requires the use of specialized technologies and up-to-date calculation methods. The article presentsthe examples of the influence of time on the bearing capacity of piles, which is connected directly with the number and length of piles applied in[...]
10
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W opracowaniu autorzy przedstawiają stan prawny związany z harmonizacją norm polskich z normami unijnymi w obszarze wyposażenia drogi w odniesieniu do Dyrektywy 89/106/EWG, dotyczącej wyrobów stosowanych przy budowie i wyposażeniu dróg. Opracowanie obejmuje listę norm oraz metodologię dopuszczania w[...]
EN Present legal status with regard to harmonisation of Polish standards to European Union standards in the field of road equipment concerning directive 89/106/EWG, relating to materials used for road construction and equipment have been presented in the paper. The list of standards and methodology of [...]
11
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 2 57--68
PL Eksploatacja drogi projektowanej w pobliżu istniejących budynków nie powinna naruszać warunków ich dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz wymagań odnośnie do zapewnienia niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w tych budynkach. Projektant konstrukcji drogi powinien na podstawie odpowi[...]
EN The operation of the road projected near the existing buildings should not affect the conditions of their further safe operation and requirements to ensure the necessary vibration comfort of the people in these buildings. Road designer should demonstrate based on the respective analyses of dynamic t[...]
12
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Ogromne opady deszczu, które na przełomie maja i czerwca br. wywołały powódź i lokalne podtopienia w wielu rejonach Polski, uzmysłowiły, jak ważne jest rzetelne i fachowe podejście do procesu projektowania w zakresie odwodnienia obiektów drogowych.
EN The paper concerns on the issue of common miastakes made when designing the local roads is Świętokrzyskie region. Author shows particular mistakes on examples existing in this part of Poland.
13
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie dokonano analizy współczynników stosowanych przy określaniu obciążenia ruchem nawierzchni drogowych. Porównano współczynniki obecnie obowiązujące przy projektowaniu dróg ze współczynnikami obliczonymi dla pojazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE. Sformułowano wni[...]
EN The analysis of factors used for assignment of traffic capacity on roads has been presented in the paper. The comparison between factors being in force at present and factors counted for vehicles permitted for traffic according to Directive 96/53/WE have been given. Some conclusions on the necessity[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last