Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road congestion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Referat porusza zagadnienie minimalizacji oddziaływania transportu towarowego na ruch drogowy i bezpieczeństwo w dużym mieście. Przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań techniczno organizacyjnych na przykładzie miasta Nowy Jork (USA). Przedstawiono uwarunkowania budowy, rozwoju i upadku miejskich t[...]
EN Report propels the question of minimization of influence on road movement freight transportation and safety in large city. It the chosen examples of technical solutions were introduced was and organizational on example of city New York (USA). It the conditioning building, development was introduced [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 439-444
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zatłoczenia szlaków komunikacyjnych w mieście. Przeprowadzono je pod koniec 2011 roku wśród pracowników i studentów Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (WSTE) oraz Zachodniopomorskiego Uniwer[...]
EN In this paper are presented the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the urban traffic congestion. It was conducted by the end of 2011 among the staff and students of the Szczecin College of Technology and Economics and the Western Pomeranian Univers[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 10299--10305
PL Wzrost liczby pojazdów na drogach powoduje nasilenie niekorzystnych zjawisk związanych z zatłoczeniem. Zdolność do jego monitorowania i późniejszej analizy wymaga dostarczenia danych z wiarygodnych źródeł. W artykule została przedstawiona metoda i wyniki pomiarów kongestii we fragmentach sieci drogo[...]
EN Increasing the number of vehicles on the roads exacerbate the adverse effects associated with congestion. The ability for monitoring and subsequent analysis requires the delivery of data from reliable sources. This paper presents the method and results of measurements of congestion in parts of the r[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 5-6 82-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zjawiska kongestii, czyli zatłoczenia szlaków komunikacyjnych miasta Szczecina. Za podstawowe narzędzie przyjęto anonimowy kwestionariusz, zawierający uporządkowaną listę pytań o charakterze zamkni[...]
EN This paper presents the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the road congestion, i.e. a phenomenon of jamming traffic routes, in the city of Szczecin. An anonymous questionnaire, comprising an ordered list of closed questions and narrowing the answe[...]
5
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 49-58
PL Zjawisko kongestii transportowej występuje powszechnie, zarówno w największych aglomeracjach, jak i miastach średniej wielkości, a w szczególnych wypadkach nawet w małych ośrodkach, a jej negatywne skutki odczuwa każdy użytkownik dróg. Ponadto poziom kongestii, co potwierdzają zagraniczne publikacje[...]
EN The road congestion is a common problem of nowadays cities - the biggest agglomerations as well as medium size cites and even small towns, where every road user (car drivers and passengers) experiences its negative effects. Foreign studies show that the scale of road congestion is permanently growin[...]
6
84%
Logistyka
2014 nr 3 466--473
PL Artykuł stanowi przedstawienie istoty kongestii transportowej w mieście oraz koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, jakim jest carpooling. Kongestia transportowa, inaczej zatłoczenie komunikacyjne, korek drogowy, zator czy korek uliczny to negatywny skutek szybkiego rozwoju urba[...]
EN The article constitutes describing the being for transport congestion in the city and the concept of integration of the public transport from individual such as carpooling. A transport congestion, differently a communications congestion, a road cork, a traffic hold-up or a traffic jam are adverse ef[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last